Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH300057

1.3 Site name

Dolina Średzkiej Strugi

1.4 First Compilation date

2008-01

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.195200
Latitude:52.249900

2.2 Area [ha]

557.0400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      0.66  0.00 
6410  info      2.93  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    1000  1000   
M1337Castor fiber               
M1355Lutra lutra               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Lotus tenuis                 
Orchis morio                 
Tetragonolobus maritimus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1054.79
N1244.51
N230.70

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MA01o
MA03.03i
MA03.03o
MA04.03i
MA08i
MA08o
LB01i
MD01.02o
LD01.02i
LF02.03i
MJ02i
MJ02.01i
MJ02.05i
LJ02.06.01i
LKi
LK03.04i
LK04.01i
LUi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LA04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Anonymus. Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej nr X/95/95 z dnia 20 czerwca 1995 roku w sprawie: ustanowienia terenu "Bagien Średzkich" za Obszar Chronionego Krajobrazu, 1995.2.Anonymus. Uchwała Nr XXVII/367/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia terenu "Bagien Średzkich" za Obszar Chronionego Krajobrazu, 2005.3.Czarna, A., Obecność Orchis morio L. na terenie Wielkopolski. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika, 2002, 5: 23–25.4.Giertych , M., Szajda, M., Średzka Struga – perełka ornitologiczna suchej Wielkopolski. Ptaki Polski 2008, 1: 35–395.Karlik, A., Awifauna lęgowa Bagien Średzkich – stan w roku 1997 i kierunki zmian. Praca magisterska, , Zakład Biologii i Ekologii Ptaków, UAM w Poznaniu, 1998.6.Klich, S., Klich, M., Ekspertyza przyrodnicza dotycząca kumaka nizinnego w obszarze Natura 2000 Dolina Średzkiej Strugi PLH300057. Tarnów, 2018. 7.Koralewska-Batura, E., Mięczaki (Mollusca) Wielkopolski. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, Ser. Zool., 1992, 18 1-41.8.Kotecka, J., Rośliny naczyniowe Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bagna Średzkie" (powiat średzki). Praca magisterska, Zakład Taksonomii Roślin UAM. Poznań, 2001.9.Latour, J., Garczyński R., Sowula T., Badania nad solniskami śródlądowymi Polski Bad. Fizjograf. Nad Pol. Zach. 1966, 18: 7-65.10.Olaczek, R., Roślinność pastwiskowa na słonych glebach okolic Łęczycy Zesz. Prob.. Post. Nauk Roln. 1967, 74: 65-70.11.Rakowski, W., et al. Ekspertyza siedlisk przyrodniczych 1340 i 6410 w obszarze Natura 2000 Dolina Średzkiej Strugi PLH300057. Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań, 2018.12.Scheller, B., Notatki florystyczne z zachodniej części Równiny Średzkiej Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu. Biologia 1964, 5:121-135.13.Sotek, Z., Distribution of Triglochin maritimum [Juncaginaceae] in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 2000, 45(1–2):445–456.14.Szajda, M., Liczebność i rozmieszczenie lęgowych ptaków siewkowych Charadriiformes w dolinach Średzkiej Strugi i Moskawy. Ptaki Wielkopolski, 2012, 1: 110–118.15.Śliwa, P., Wylegała, P., Propozycja zagospodarowania Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bagna Średzkie. PTOP "Salamandra", Poznań, 2005.16.Zimowski, M., Awifauna lęgowa Bagien Średzkich. Przegl. Przyr., 1996, 7(2): 37–54.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0427.24

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Bagna Średzkie*27.24

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300057
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY