Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH320001

1.3 Site name

Bobolickie Jeziora Lobeliowe

1.4 First Compilation date

2002-12

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.672500
Latitude:53.950800

2.2 Area [ha]

4759.2700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3110  info      278.42  0.00 
3150  info      107.56  0.00 
3160  info      128.5  0.00 
4010  info      16.18  0.00 
4030  info      10.95  0.00 
7110  info      107.56  0.00 
7120  info      53.78  0.00 
7140  info      96.61  0.00 
7150  info      64.73  0.00 
7230  info      53.78  0.00 
9110  info      1108.92  0.00 
9130  info      38.07  0.00 
9160  info      53.78  0.00 
9190  info      215.12  0.00 
91D0  info      161.82  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    200  300   
I1082Graphoderus bilineatus               
I1042Leucorrhinia pectoralis         
P1903Liparis loeselii           
P1831Luronium natans    10  50   
M1355Lutra lutra           
M1324Myotis myotis               
A1166Triturus cristatus    50  60         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.01
N100.01
N128.05
N168.16
N1756.64
N1922.14

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
LB01i
LB02.02i
LB02.04i
MF01i
MG02i
MJ02.01.02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01i
LB02.02i
LB02.04i
MF01i
MG02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus. 1965. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 01.06.1965 r. Mon. Pol. 39. poz. 196.Anonymus. 1974. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.07.1977 r. Mon. Pol. 19. poz. 107.Anonymus. 1975. Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu. Dz. Urz. Wojew. Rady Nar., Koszalin. 9. poz. 49.Anonymus. 1976. Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce, spełniających kryteria potencjalnej bazy zasobowej z ustaleniem i uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska - woj. koszalińskie. IMUZ. Anonymus. 1984. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 04.07.1984 r. Mon. Pol. 17. poz. 125.Anonymus. 2001. Rozporz. Ministra Środowiska z dn. 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. 106. poz. 1167.Anonymus. 2001. Rozporz. Ministra Środowiska z dn. 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. 130. poz. 1456.Buczyński P., Zawał A. 2007 Ważki (Odonata) rezerwatu jezioro Szare Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26 79-91Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 2,4: 439-658.Dąmbska I. 1965. Opis projektowanego rezerwatu wodnego Jez. Piekiełko. Wojew. Konserw. Przyr., Koszalin. Msc. GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT Górska M. 1968. Materiały do rozmieszczenia ważniejszych składników świetlistej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum) w Polsce Niżowej. Prace Kom. Biol. PTPN. 32(4). IOP PAN red. 2006-2007 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 msc, GIOŚ, Warszawa IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa Izydorek I. 1980. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu przyrody Bobolickie Buki, uzupełnienia i sprostowania. Wojew. Konserw. Przyr., Koszalin. Msc. Jasnowska J., Jasnowski M. 1981. Kotłowe torfowiska mszarne na Pojezierzu Bytowskim. Zesz. Nauk. AR Wrocław. Rol. 38,134: 1-38.Jasnowska J., Jasnowski M. 1983. Pojezierze Zachodniopomorskie. Ser. Przyroda Polska. Wiedza Powsz., Warszawa. Jasnowska J., Jasnowski M. 1983a. Szata roślinna torfowisk mszarnych na Pojezierzu Bytowskim. Cz. IV. Zbiorowiska roślinne ze związku Rhynchosporion albae Koch 1926. Zesz. Nauk. AR Szczecin. Rol. 99,30: 59-67.Kalisz A. 1987. Flora i roślinność naczyniowa rezerwatu Jezioro Piekiełko. WSP, Słupsk. Msc. Kowalski W., Wróbel M. 2000. Ocena aktualnej wartości przyrodniczej rezerwatu leśnego Buczyna pod kątem jego dalszego utrzymania. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Krawiecowa A. 1954. W sprawie ochrony jezior lobeliowych na Pomorzu. Ochr. Przyr. 22: 160-166.Malinowski B. 1997. Formy rzeźby młodoglacjalnej ziemi bobolickiej. Przyrodnicze znaczenie małych dolin rzecznych Pomorza Środkowego. Bobolice. Msc. Osadowski Z. - - - -. Obszary źródliskowe Radwi jako ostoje rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych. Inst. Biol. i Ochr. Środ., WSP Słupsk. Msc. Osadowski Z. (red.). 2002. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Bobolice w zakresie szaty roślinnej i fauny oraz przyrody nieożywionej i krajobrazu. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Osadowski Z. 1999. Walory przyrodnicze gminy Bobolice i propozycje ich ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(4): 49-64.Osadowski Z., Sobisz Z. 1998. Waloryzacja przyrodnicza gminy Bobolice zagadnienia geobotaniczne. Biuro Projekt. Koszalin. Msc. Pakulnicka J., Zawal A. 2007 Chrząszcze wodne (Coleoptera) rezerwatu jezioro Szare i jego otuliny Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26 121-133Szmeja J. 1996. Rejestr polskich jezior lobeliowych. Fragm. Flor. Geobot. 3. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd. 2. Inst. Bot. PAN, Kraków. Żukowski W. 1963. Nowe stanowiska rzadszych roślin na Pomorzu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 12. Żukowski W. 2000. Weryfikacja rezerwatu przyrody Jezioro Piekiełko. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Żukowski W. 2000. Weryfikacja rezerwatu przyrody Jezioro Szare. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakł. Taks. Roś. UAM, Poznań. 3: 27-69.Żukowski W., Latowski K. 1979. Materiały do flory północno-zachodniej Polski. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. B. 31: 163-174.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.79

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Jezioro Głębokie+0.18
PL02Jezioro Kiełpino+1.00
PL02Jezioro Piekiełko+0.22
PL02Buczyna+0.21
PL02Jezioro Szare+0.18

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1651, zm. z 2017 r. poz. 4305)
Link: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4305/akt.pdf; http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4305/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY