Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH320007

1.3 Site name

Dorzecze Parsęty

1.4 First Compilation date

2002-12

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC:2022-01
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 14.10.2021 r. w spr. soo Dorzecze Parsęty (PLH320007)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.062400
Latitude:53.945700

2.2 Area [ha]

27710.4300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1310  info      0.15  0.00 
1340  info      0.5  0.00 
3110  info      6.93  0.00 
3150  info      277.1  0.00 
3160  info      6.93  0.00 
3260  info      27.71  0.00 
3270  info      60.96  0.00 
4010  info      38.79  0.00 
4030  info      83.13  0.00 
6120  info      36.02  0.00 
6410  info      63.73  0.00 
6430  info      138.55  0.00 
6510  info      332.52  0.00 
7110  info      166.26  0.00 
7120  info      99.76  0.00 
7140  info      138.55  0.00 
7150  info      33.25  0.00 
7230  info      1718.04  0.00 
9110  info      3408.38  0.00 
9130  info      443.37  0.00 
9160  info      3366.81  0.00 
9170  info      346.38  0.00 
9190  info      1801.18  0.00 
91D0  info      166.26  0.00 
91E0  info      4516.8  0.00 
91F0  info      63.73  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    150  200   
M1337Castor fiber               
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
F1099Lampetra fluviatilis         
F1096Lampetra planeri         
M1355Lutra lutra    20  25   
I1084Osmoderma eremita         
F1095Petromyzon marinus               
F1106Salmo salar         
A1166Triturus cristatus    30  40         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N060.18
N1013.66
N1212.88
N1621.93
N1730.05
N1920.88
N230.42

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02i
HA04.03i
HB01i
LB02.01i
HB02.02i
LC01.03i
LC02i
LD01.05i
ME01i
LE03i
MF01i
HF03.02.03i
MJ02.01i
LJ02.03i
LJ02.04i
LJ02.11i
MJ02.12i
LK01.01i
ML08i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02i
HB01i
LB02.01i
HB02.02i
LC01.03i
LC02i
LD01.05i
MF01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus. - - - -. Strona internetowa Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (http://parseta. org. pl/programy_salmon_cele.htm. Anonymus. - - - -. Zalecenie HELKOM 19/2. Ochrona i poprawa populacji dzikiego łososia (Salmo salar L.) w obszarze Morza bałtyckiego. Kom. Ochr. Środ. Mors. Morza Bałt., Kom. Hels. Anonymus. 2000. Uchwała Nr XX/128/2000 z dnia 29.06.2000r. Rady Gminy Grzmiąca. Anonymus. 2001. Rozporz. Ministra Środowiska z dn. 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. 130. poz. 1456.Anonymus. 2001. Rozporządzenie Min. Środowiska z dn. 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków rodzimych dziko występujących objętych ochroną ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. 106. poz. 1167.Anonymus. 2001. Uchwała Nr XXIX/247/2001 z dnia 28.12.2001r. Rady Miejskiej w Barwicach. Anonymus. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Grzmiąca. Operat generalny. BPK. BPK, Szczecin. Msc. Antoszek O., Piątkowska D., Wiraszka P., Miziołek Z. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Białogard. Operat generalny. BPK, Szczecin. Msc. Bartel R. 2001a. Return of salmon back to Polish waters. Ecohydrology & Hydrobiology. 1(3): 377-392.Bartel R. 2001b. The restoration of atlantic salmon (Salmo salar) in Polska. Arch. Pol. Fish. 9(2): 219-228.Bosiacka B., Radziszewicz M. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Karlino - flora. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiodea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń. Dębowski P. 1997. Ichtiofauna dorzecza Parsęty. Rocz. Nauk. PZW. 10: 21-60.Dębowski P., Radtke G. 1998. Ekspertyza dla Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu MOŚZNiL p.t. Restytucja ryb wędrownych w Polsce - Łososiowate. Inst. Ryb. Śródl., Msc. 2. Dworczak H., Piatkowska D., Wiraszka P., Zimnicka-Pluskota. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Dylewo. Operat generalny. BPK. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Dylawerska J.K., Dylawerski M. 2001. Inwentaryzacja fauny gminy Białogard. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Dylawerska J.K., Dylawerski M. 2002. Inwentaryzacja fauny gminy Barwice. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Erdmann R. 1995. Koncepcja przyrodnicza obszarów chronionych dorzecza Parsęty. W: A. Kostrzewski (red.). Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych. 1. Środowisko przyrodnicze dorzecza Parsęty, stan badań, zagospodarowanie, ochrona. Poznań. s. 95-104.Haas-Nogal M. 2002. Inwentaryzacja w zakresie przyrody nieożywionej gminy Połczyn Zdrój. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Heese T. 1998. Ichtiofauna i gospodarka rybacka w dorzeczu Parsęty. W: A Kostrzewski (red.). Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych. UAM, Poznań. s. 95-104.Janicki D. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Karlino. Operat generalny. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Janicki D. 2001. Waloryzacja przyrodnicza miasta Kołobrzeg - fauna bezkręgowców. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Jasnowska J., Friedrich S., Markowski S., Kowalski W. 1996. Kompleksowy projekt ochrony przyrody na pobrzeżu Pomorskim w województwie koszalińskim. Zesz. Nauk. AR Szczecin. Rol., ser. Przyr. 174, 64: 145-164.Jasnowska J., Friedrich S., Markowski S., Kowalski W. 1996. Ocena walorów i zagrożeń szaty roślinnej Pobrzeża oraz roślinność torfowisk. Cz. I. Zesz. Nauk. AR Szczecin. Rol., ser. Przyr. 174, 64: 121-132.Jasnowska J., Friedrich S., Markowski S., Kowalski W. 1996. Ocena walorów i zagrożeń szaty roślinnej Pobrzeża Pomorskiego w województwie koszalińskim. Cz. II. Zbiorowiska leśne Pobrzeża. Zesz. Nauk. AR Szczecin. Rol., ser. Przyr. 174, 64: 133-144.Jasnowska J., Friedrich S., Markowski S., Kowalski W. 1996. Strategiczne propozycje rozszerzenia form ochrony przyrody na Przymorzu Koszalińskim na tle analizy warunków przyrodniczych. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. i Inż. Środ., Pol. Koszal. 10: 31-50.Jasnowska J., Jasnowski M. 1979. Erica tetralix L. na Pomorzu. Fragm. Flor. Geobot. 25(2): 269-279.Jasnowska J., Jasnowski M. 1983. Pojezierze Zachodniopomorskie. Ser. Przyroda Polska. Wiedza Powsz., Warszawa. Jasnowska J., Jasnowski M. 1983. Pojezierze Zachodnio-pomorskie. Ser. Przyroda Polska. Wiedza Powsz., Warszawa. ss. 257.Jasnowska J., Jasnowski M., Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. Ochr. Przyr. 33: 69-124.Jasnowska J., Markowski S. 1995. Torfowiska dorzecza Parsęty. W: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. A. Kostrzewski (red.). Poznań. s. 73-94.Jasnowska J., Markowski S. 1995. Torfowiska zlewni Parsęty - stan rozpoznania, zadania. Ref. na Seminarium, Kołobrzeg - listopad 1995. Msc. Jasnowska J., Markowski S. 2002. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Tychowo. Operat botaniczny. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Jasnowski M., Ćwikliński E., Markowski S. 1983. Potencjalna roślinność naturalna Pobrzeża Koszalińskiego. Mapa barwna 1:100 000 (nobl.). Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. PWN, Warszawa. Kalisińska E., Kalisiński M. 2001. Waloryzacja faunistyczna gminy Grzmiąca. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Kalisińska E., Kalisiński M. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Połczyn-Zdrój. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Koppe F., Koppe K. 1940. Vierter Beitrag zur Moosflora der Grenzmark Posen-Westpreussen, Grenzmark. Heimatbl. Schneidemuhl., Bd., H. 16, 3: 1.Kościów R., Ratajczak I. 2001. Waloryzacja przyrodnicza miasta Kołobrzeg - fauna kręgowców. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Krzykawski S., Więcaszek B., Keszka S., Antoszek A. 1999. Systematyka krągłoustych i ryb. Wyd. AR, Szczecin. Marek S. 1975. Rzadsze rośliny na niektórych torfowiskach województwa koszalińskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. B. 28: 207-209.Marek S. 1980. Materiały do rozmieszczenia rzadkich roślin torfowiskowych województwa koszalińskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. B. 31: 181-185.Marek S. 1981. Geneza zbiorowisk z Molinia coerulea na podsychających torfowiskach północno-zachodniej Polski. Zesz. Nauk. AR, Wrocław. 38: 71-79.Muller H. 1983. Fische Europas. Neuman Verlag Leipzig. Osadowski Z. (red.). 2002. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Bobolice w zakresie szaty roślinnej i fauny oraz przyrody nieożywionej i krajobrazu. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Osadowski Z. 2000. Transformations of the spring-complexes vegetation on the area of the the Upper Parsęta catchment. W: W. Żukowski, B. Jackowiak (red.). Publications of the Department of Plant Tax. of the A. Mickiewicz University, Poznań. Publications of the Department of Plant Tax., UAM Poznań. 10: 235-247.Osadowski Z. 2000. Wykaz i lokalizacja cennych biotopów na obszarze górnego dorzecza Parsęty oraz propozycje ich ochrony. Inst. Biol. i Ochr. Środ. PAP, Słupsk. Msc. Osadowski Z. 2000. Wykaz i lokalizacja gatunków roślin prawnie chronionych i zagrożonych na obszarze górnego dorzecza Parsęty. Inst. Biol. i Ochr. Środ. PAP, Słupsk. Msc. Osadowski Z. 2002. Materiały do flory naczyniowej kompleksów źródliskowych dorzecza Parsęty. Cz. 1. Źródliska górnej zlewni rzeki Radwi. Słupskie Prace Przyr., ser. Bot. 1: 7-48.Osadowski Z., Fudali E. 2001. Materiały do brioflory kompleksów źródliskowych dorzecza Parsęty Cz. 1. Źródliska górnej zlewni Radwi. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 50: 149-168.Piątkowska D., Miziołek Z., Zimnicka-Pluskota M., Wiraszka P. 2002. Waloryzacja przyrodnicza gminy Barwice. Operat generalny. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Piątkowska D., Wiraszka P., Zimnicka-Pluskota M. 2001. Waloryzacja przyrodnicza miasta Kołobrzeg. Operat generalny. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Piątkowska D., Wiraszka P., Zimnicka-Pluskota M., Mokot M. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Rąbino. Operat generalny. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Pielowski Z. 2002. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Barwice w zakresie fauny. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Praca zbiorowa. 2001. Strategia rozwoju zrównoważonego miast i gmin dorzecza Parsęty. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Eko-Efekt Sp. Pucek Z., Raczyński J. (red.). 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa. 1,2. Robien P. 1930. Brutstudien an Pommerscgen Vogeln. Orn. Monatsber. 38, 6: 171-172.Stankiewicz E. 1998. Charakterystyka przyrodniczo-leśna dorzecza Parsęty. W: A. Kostrzewski (red.). Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. UAM, Poznań. 64-72.Śpiewakowski E. R. 1973. Rozmieszczenie i charakterystyka jezior lobeliowych w Koszalińskiem. Koszalińskie Stud. i Mat. 1: 97-111.Tracz M., Tracz M., Kaliciuk J. 2001. Inwentaryzacja i waloryzacja fauny gminy Rąbino w woj. zachodniopomorskim. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Witkowski A. 1995. Stan obecny i perspektywy ochrony minogów Petromyzonidae w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51,4: 19-29.Ziarnek K. 1996. Flora i roślinność torfowisk mszarnych w okolicach Głodzina pod Białogardem. Praca magisterska. Katedra Bot. Ogólnej US, Szczecin. Msc. Ziarnek K., Fudali E. 1997. Brioflorystyczne zróżnicowanie śródleśnych torfowisk mszarnych w okolicach Głodzina pod Białogardem. Przegl. Przyr. 8(4): 69-78.Ziarnek K., Głazek T. 1998. Flora torfowisk mszarnych w okolicach Głodzina pod Białogardem. Acta Biol. 4: 69-78.Ziarnek K., Ziarnek M. 2001. Inwentaryzacja i waloryzacja szaty roślinnej gminy Rąbino w woj. zachodniopomorskim. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Żukowski W. 1960. Materiały florystyczne z województwa koszalińskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 6: 150-153.Żukowski W. 1960. Roślinność naczyniowa okolic Szczecinka. PTPN, Prace Kom. Biol. 22(1): 3-74.Żukowski W. 1998. Rys szaty roślinnej dorzecza Parsęty. W: Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych. Środowisko przyrodnicze dorzecza Parsęty. Stan badań, zagospodarowanie, ochrona. Wyd. Uczel. Politech. Koszal., Poznań-Koszalin. s. 52-63.Żukowski W. 2001. Inwentaryzacja i waloryzacja szaty roślinnej gminy Barwice w zakresie flory i roślinności. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc. Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakł. Taks. Roś. UAM, Poznań. 3: 27-69.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL030.00
PL041.55

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie"*1.47
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski"*0.08
PL03Drawski Park Krajobrazowy*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320007
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY