Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH320033

1.3 Site name

Uroczyska w Lasach Stepnickich

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.656000
Latitude:53.600100

2.2 Area [ha]

2749.7400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      1.19  0.00 
7120  info      107.03  0.00 
9190  info      52.69  0.00 
91D0  info      579.35  0.00 
91E0  info      139.44  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina          DD       
M1337Castor fiber          DD       
M1355Lutra lutra          DD       
A1166Triturus cristatus          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aulacomnium palustre                   
Drosera rotundifolia                   
Dryopteris cristata                   
Hierochloe odorata                   
1261Lacerta agilis                   
Lathyrus palustris                   
Ledum palustre                   
5690Lepus europaeus                   
Listera ovata                   
Lonicera periclymenum                   
1357Martes martes                   
Osmunda regalis                   
1214Rana arvalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N020.01
N060.60
N0725.75
N109.63
N1663.90
N190.11

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02i
LF03.01i
LH04.03o
MJ01b
HJ02.13b
HK01.03b
HK01.04b
MK02.01i
MK06i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1)Buszko J., Masłowski J., 1993: Atlas motyli Polski. Część I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Grupa IMAGE, sp. z o.o., Warszawa.2)Buszko J., 1997: Atlas motyli Polski. Część II. Prządki, zawisaki, niedźwiedziówki (Heterocera 1). Grupa IMAGE, sp. z o.o., Warszawa.3)Celiński F. 1956. Stanowisko długosza królewskiego koło Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Chroń. Przyr. Ojcz. XII, 1.4)Dyrektywa „Ptasia” Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady 79/409/EWG dnia 2 kwietnia 1979 roku, w sprawie ochrony dzikich ptaków.5)Dyrektywa Habitatowa „Siedliskowa” Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.6)Friedrich S., Markowski S. 1996.Charakterystyka geobotaniczna projektowanego rezerwatu przyrody „Wilcze Uroczysko- Olszanka” w dolinie ujściowego odcinka Odry. Zesz. Nauk. AR Szczecin nr 173, s. 109-126.7)Głowaciński Z. (red.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. PWN, Warszawa.8)Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.9)Herbich J., Herbich M., Herbich P. 1996. Koncepcje renaturyzacji szaty roślinnej torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów regionu gdańskiego. Przegląd Przyrodniczy VII, 3-4, s. 95-108.10)Instrukcja Urządzania Lasu. 2003. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.11)Gwiazdowicz D. (red.). 2005. Ochrona przyrody w lasach. II. Ochrona szaty roślinnej. Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział Wielkopolski, Poznań.12)Jackowiak B., Żukowski W. 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.13)Jasnowska J. 1983. Rezerwat torfowiskowy „Wilcze Uroczysko”. Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Ochrony Środowiska.14)Jasnowska J. 1994. Rezerwat przyrody „Wilcze Uroczysko- Olszanka”. Dokumentacja powiększenia rezerwatu. Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Ochrony Środowiska.15)Jasnowska J., Kowalski W. W. A., Markowski S., Janicki D. Racławski B. 2008. Plan ochrony rezerwatu ,,Uroczysko Święta” Opracowanie autorskie naukowo-badawcze.16)Jasnowski M. 1958. Dokumentacja geologiczna złoża torfu nad rzeką Krępą. Min. Górnictwa i Energetyki, Szczecin, maszynopis.17)Jasnowski M. 1960. Torfowisko wysokie w dolinie Odry u jej ujścia do Zalewu Szczecińskiego. Zesz. Prob.. Post. Nauk Rol. z. 25, s. 99-116, Warszawa.18)Jasnowski M. 1961. Impatiens roylei Walpors, nowy składnik lasów łęgowych w Polsce., Fragm. Flor. et Glob VII. 1.19)Jasnowski M. 1962. Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Zachodniego. Szcz. Tow. Nauk. Wydz. Nauk Przyr. i Rol. T. X, s. 51-57, Szczecin.20)Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1972. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. Ochrona przyrody, R. 33.21)Jasnowski M. 1993. Torfowiska w rejonie Szczecina, w: Stan środowiska miasta i rejonu Szczecina, zagrożenia i ochrona pod red. J. Jasnowskiej. Szcz. Tow. Nauk. Szczecin.22)Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. PWN, Warszawa.23)Kaczanowska K. (red.) 2002. Przyroda Pomorza Zachodniego. Officyna in Plus. Szczecin.24)Kapuściński R. 2006. Ochrona przyrody w lasach. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.25)Katalog norm czasu dla prac w zagospodarowaniu leśnym. Internet, http://www.lp.gov.pl/media/biblioteka/uzytkowanie/pracochlonnosc/26)Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.27)Kłosowscy S. i G. 2001. Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne. Multico oficyna Wydawnicza, Warszawa.28)Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.29)Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska). Brno 19.09.1979.30)Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro 5.06.1992.31)Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska).32)Materiały podstawowe do planu ochronyrezerwatu przyrody „Olszanka” na lata2007-2026.Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie oddz. w Gorzowie Wielkopolskim: Adam Bajon, Grzegorz Dymek, Beata Ryndziewicz-Woźny; Gorzów Wielkopolski grudzień200633)Matuszkiewicz J. M. 2001. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.34)Matuszkiewicz W. 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa. PAN, Warszawa.35)Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, PWN Warszawa.36)Mirek Z. i wsp. 1995. Vascular plants of Polska a checklist. PAN, Warszawa.37)Niedźwiecki E. i In. Ocena zagrożenia rezerwatu „Olszanka” w wyniku przypadkowego wylewu uwodnionego urobku z pola refulacyjnego Mańków. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Gleboznawstwa, Katedra Toksykologii, Katedra Botaniki.38)Ochyra R. 1992. Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.), Lista roślin zagrożonych w Polsce (wyd. 2). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków39)Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Goleniów sporządzony na lata 1997-2006. Maszynopis. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Oddz. w Gorzowie Wlkp..40)Operat glebowo- siedliskowy Nadleśnictwa Goleniów. 1983. Wykonany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku, Szczecinek.41)Operat szkód przemysłowych Nadleśnictwa Goleniów. 1992. Wykonany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp.42)Piękoś- Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Multico oficyna Wydawnicza, Warszawa.43)Plan ochrony rezerwatu „Uroczysko Święta”. Opracowanie naukowo-badawcze. Prof. dr hab. J. Jasnowska, dr Wojciech W.A. Kowalski, dr Stefan Markowski, dr Dariusz Janicki, Bartosz Racławski. Szczecin 2008.44)Podział hydrograficzny Polski. IMiGW, Warszawa 1983.45)Rozporządzenie Nr 29/04 Woj. Zach. Z dnia 08.12.0446)Rutkowski L., 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.47)Sawa M. 1998. Rozprzestrzenianie i warunki występowania długosza królewskiego Osmunda regalis L. na terenie Leśnictwa Olszanka w Puszczy Goleniowskiej – praca magisterska. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Rolniczy, Kierunek Ochrona Środowiska.48)Siedliskowe podstawy hodowli lasu. 2004. Ośrodek Rozwojowo- Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Warszawa.49)Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa.50)Szafer W. 1972: Podstawy geobotanicznego podziału Polski. W: Szata roślinna Polski red. Szafer W., Zarzycki K. PWN Warszawa.51)Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. PWRiL, Warszawa.52)Waloch P. 2020. Notatka służbowa z lustracji terenowych przeprowadzonych w dniach 16.12 2020 r. oraz 29.12.2020 r. w zakresie weryfikacji występowania oraz określenia zasięgu siedliska przyrodniczego 9190 w obszarze PLH320033 Uroczyska w Lasach Stepnickich. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.53)Waloryzacje przyrodnicze gmin: Stepnica(operat generalny, BKP Szczecin, 1997),Goleniów (operat generalny; BKP 1997).54)Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin 2010). 55)Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006: Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce. Internet. www.grzyby.pl56)Wójciak H. 2003. Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico oficyna Wydawnicza, Warszawa.57)Wysocki C., Sikorki P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.58)Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.), Lista roślin zagrożonych w Polsce (wyd. 2). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 87-98.59)Zasady Hodowli Lasu. 2003. Ośrodek Rozwojowo- Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Warszawa.60)Zarządzenie Nr 30/2009 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.05.2009 r.61)Zyska P., Mizera T. Kalisiński M. 1996. Rezerwat przyrody „Wilcze Uroczysko- Olszanka”. Dokumentacja powiększenia rezerwatu „Wilcze Uroczysko” Opracowanie faunistyczne.Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Ochrony Środowiska i Nadzoru Budowlanego.62)Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 3.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0256.10

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Uroczysko Święta im. Profesora Mieczysława Jasnowskiego*7.58
PL02Olszanka*48.52

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1658, zm. z 2017 r. poz. 2401)
Link: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/1658/akt.pdf; http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/2401/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320033
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY