Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH320041

1.3 Site name

Jezioro Bukowo

1.4 First Compilation date

2003-07

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.252600
Latitude:54.324800

2.2 Area [ha]

3263.0300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      1.56  0.00 
1150  info  X     1884.2  0.00 
1210  info      1.45  0.00 
2110  info      0.85  0.00 
2120  info      11.06  0.00 
2130  info  X     47.86  0.00 
2160  info      0.00 
2180  info      149.09  0.00 
7120  info      2.29  0.00 
7140  info      16.18  0.00 
9110  info      114.98  0.00 
9160  info      54.7  0.00 
9190  info      108.28  0.00 
91D0  info  X     152.31  0.00 
91E0  info  X     198.25  0.00 
91F0  info      7.82  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina                 
F1149Cobitis taenia                 
F1099Lampetra fluviatilis                 
P2216Linaria loeselii    100  400  shoots   
M1355Lutra lutra                 
F1106Salmo salar                 
A1166Triturus cristatus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex arenaria                 
Dactylorhiza fuchsii                 
Dactylorhiza fuchsii                 
Drosera rotundifolia               
Dryopteris cristata                 
Epipactis atrorubens                 
Eryngium maritimum                 
Gagea spathacea                 
Goodyera repens                 
Goodyera repens                 
Hippophae rhamnoides                 
Ledum palustre                 
Listera ovata                 
Lonicera periclymenum                 
Myrica gale                 
Myrica gale                 
Platanthera chlorantha                 
Polypodium vulgare                 
Primula elatior                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N041.49
N0648.76
N078.66
N081.94
N105.12
N120.38
N1627.17
N176.30
N230.19

Total Habitat Cover

100.01

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
HB01i
HE01b
LE01.04i
LF02.03i
LF03.01i
LG01.01i
MG02o
MG05i
HJ02.05.01o
HJ02.12.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LF02.03i
LF03.01i
LG01.01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1.Borówka R. K. 2002. Środowisko geograficzne. W: Przyroda Województwa Zachodniopomorskiego. Wyd. Oficyna in Plus. Szczecin. p. 40-56.2.Biuro Konserwacji Przyrody. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Mielno. Szczecin.3.Biuro Konserwacji Przyrody. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Darłowo (operat generalny).Szczecin.4.Czubiński Z. 1950: Zagadnienie geobotaniczne Pomorza. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań.5.Herbich J. (red.) 2004. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i Śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 16.Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.7.Jasnowska J. 2013. Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura PLH320041 Jezioro Bukowo. 8.Łabuz T. 2013 Pismo dot. opracowywania PZO dla obszaru „Jezioro Bukowo” z dnia 5 czerwca 2013 r. Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego.9.Matuszkiewicz J.M. 2008. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiZ PAN, Warszawa pp.110.10.Matuszkiewicz Wł. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa.11.Mróz W. (red.). 2010-2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodniki metodyczne. Cz I, II, III. GIOŚ, Warszawa.12.Kujawa-Pawlaczyk J. i inni. 2006: Dokumentacja do planu ochrony dla rezerwatu Łazy.13.Herbichowa M, Pawlaczyk P., Stańko R. 2007. Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu. 14.Piotrowska H. 2003: Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań-Gdańsk.15.Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2009. 2010. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Szczecin.16.Stasiak J. 1988: Linaria odora (Bieb) Fisch. Subsp. Loeseli. W: A. Jasiewicz (red.) Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Fragm. Flor. Geobot. 33 p. 401 – 416.17.Stasiak J. 1993: Linaria odora (Bieb) Fisch. Subsp. Loeseli. W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki (red) Polska Czerwona Księga Roślin. PAN Kraków. 326 – 327.18.Stasiak J., L. Frey 2001: Linaria odora (Bieb) Fisch. Subsp. Loeseli. W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki (red) Polska Czerwona Księga Roślin. PAN Kraków.19.Wyniki Państwowego Monitoringu Siedlisk http://siedliska.gios.gov.pl/20.Zając A., Zając M. (red) 2001: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Inst. Bot. PAN Kraków.21.Zarzycki K , Kazimierczakowa R. 2001.Polska Czerwona Księga Roślin. PAN Kraków pp. 664.22.Zarzycki K. Mirek Z.: Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2006.23.Ziarnek K., Piątkowska D. 2010: Wdrażanie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na przykładzie województwa szczecińskiego. RDOŚ, Biuro Konserw. Przyr. Szczecin, p. 200.24.Żukowski W., Jackowiak B. 1995: Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Prace Zakł. Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu ,pp. 98.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL026.75
PL0499.99

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Łazy*6.75
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski"*99.99

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Urząd Morski w Słupsku
Address:
Email:sekretariat@umsl.gov.pl
Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Bukowo PLH 320041. (Zacho.2014.1922)
Link: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1922

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320041
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY