Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH320045

1.3 Site name

Mirosławiec

1.4 First Compilation date

2004-11

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320045)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.207500
Latitude:53.300600

2.2 Area [ha]

6566.6200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      32.3  0.00 
3160  info      0.09  0.00 
4030  info      8.42  0.00 
6120  info      0.61  0.00 
6230  info      6.57  0.00 
6410  info      5.86  0.00 
7110  info      5.41  0.00 
7140  info      13.9  0.00 
7230  info      0.44  0.00 
9110  info      17.91  0.00 
9160  info      1.87  0.00 
9190  info      13.13  0.00 
91D0  info      1.61  0.00 
91E0  info      35.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M2647Bison bonasus    84  84 
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber               
F1149Cobitis taenia          DD       
M1355Lutra lutra          DD       
F5339Rhodeus amarus          DD       
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.01
N1011.99
N1244.73
N162.57
N1737.45
N192.23
N230.02
N061.01
N1011.99
N1244.73
N162.57
N1737.45
N192.23
N230.02

Total Habitat Cover

199.99999999999997

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA08b
HD01.02i
LE06i
MF02.03i
LF05.04i
MG01i
HG05.11i
LH06.01i
MI01i
MI02i
MK01i
HK02i
MK04.01i
HK05b
MA03.03i
MA08b
HD01.02i
LE06i
MF02.03i
LF05.04i
MG01i
HG05.11i
LH06.01i
MI01i
MI02i
MK01i
HK02i
MK04.01i
HK05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1.Bereszyński A. 2004. Reintrodukcja żubrów Bison bonasus na Pomorzu Zachodnim. ParkiNar. i Rez. Przyr. 23, 4: 657-664.2. Grzegorzek M. 2012. Telemetria GPS jako element czynnej ochrony żubrów zachodniopomorskich. Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Jabłońskiego w Katedrze Morfologii Zwierząt i Łowiectwa. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (http://zubry.org/page_id=206).3. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Tuczno (operat generalny). 2004. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.4. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Mirosławiec (operat generalny). 2004. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.5. Jańczak J. 1996. Atlas jezior Polski. Tom 1. Jeziora Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego w granicach dorzecza Odry. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.6. Jasnowska J., Jurzyk S., Wróbel M., Janicki D. 2006. Plany ochrony rezerwatu Rosiczki Mirosławskie. Mscr. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.7. Kaliciuk J., Wysocki D., Bereszyński A., Tracz M., Tracz. M. 2009. Nowe stada żubrów w województwie zachodniopomorskim rok po utworzeniu. Referat wygłoszony na VII międzynarodowej konferencji naukowej "80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej", Białowieża 28-29 września 2009 r. ZTP. Dostępny w formacie PDF dostępne na stronie http://zubry.home.pl/zubry/Nowe%20stada%20referat.pdf8. Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.9. Klub Przyrodników 2007 (npbl.). Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na terenie RDLP w Pile. Mscr. Nadleśnictwo Mirosławiec.10. Kurek R., T., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Poradnik ochrony płazów. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Bystra, 11-1611. Makomaska-Juchniewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.12. Makomaska-Juchniewicz M., Baran P. (red.) 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.13. Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.14. Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.15. Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.16. Olech W., Trzeciak M., Tracz M., Tracz M. 2005. Program ochrony żubrów w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Dostępny w formacie pdf na stronie: http://zubry.home.pl/zubry/programochronyzubrow.pdf17. Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Mirosławiec na 2006-2015. 2010. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile.18. Waloryzacja przyrodnicza województwa Zachodniopomorskiego. 2010. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin.15. 19. Więcław H. 2013. Raport z prac terenowych wykonanych w Obszarze Natura 2000 Mirosławiec (PLH 320045). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.20. Więcław H. 2013. Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH320045 Mirosławiec

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.34
PL0454.42

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Rosiczki Mirosławskie*0.32
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" (woj. zachodniopomorskie)*54.42
PL02Wielki Bytyń*1.03

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mirosławiec PLH320045 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3568)
Link: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/3568/akt.pdf

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mirosławiec PLH320045 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1925)
Link: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/1925/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320045
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY