Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0028

1.3 Site name

Cheile Cernei

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.660656
Latitude:45.654550

2.2 Area [ha]

512.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9130  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N090.20
N141.46
N150.43
N1696.98
N260.94

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Cheile Cernei se află în Munții Poiana Ruscă și sunt săpate adânc în roci metamorfice dure în care se disting cu ochiul liber noduli albi de feldspat cu diametrul până la câțiva cm (gnaise oculare). Înălțimea versanților abrupți atinge 200 m. Valea urmărește un aspect sinuos între pereții stâncoși care, în special în jumătatea sidică, coboară uneori până în firul apei, nelăsând loc pentru potecă. Aceste roci aparțin cristalinului getic (șisturi cristaline)și se încadrează în seria Sebeș-Lotru.;

4.2 Quality and importance

Versanții Cernei în chei sunt acoperiți complet cu vegetație forestieră, predominând făgetele. Compoziția arboretelor este specifică zonei forestiere de dealuri înalte. Tipurile frecvente de pădure sunt gorunete de stâncărie, gorunete cu Luzula luzuloides, făgete de deal și făgete cu Rubus hirtus. Prezența lichenilor indică absența poluării. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF02.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

1. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi - Flora,vegetația, fauna și ecologia nisipurilor din nord - vestul României,Edit. Daya, Satu Mare, 2005, pag. 1 -732; 2. Gavril Ardelean - Fauna județului Satu Mare, Vasile Goldiș University Press,1998, pag. 1 - 515; 3. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi - Flora și fauna Văii Ierului (înainte și după asanare ), Edit. BION, Satu Mare, 2002, pag. 1- 675. 4. Covaciu–Marcov S. D. , Sas I. , Cupșa D. , Kovács É.-H. , Groza M. - Contributions to the knowledge of the distribution of Rana arvalis – Nills. 1842 in the north – west region of Romania, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. X., 2003 pp. 39-48; 5. Covaciu-Marcov S.-D. , Cicort-Lucaciu A.-St. , Sas I. , Bogdan H. , Pusta C . - Preliminary data about the distribution of Podarcis taurica in the north-western parts of Romania, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. X., 2003 pp. 111-117. 6. Wilhem A.,Ardelean G.,Sallai Z. - Fauna ihtiologică a bazinului râului Ier, Studii și comunicări, Satu Mare, vol. II-III, pag.137 - 146,2001 - 2002; 7.Covaciu - Marcov S.D. - Date preliminare provind herpetofauna Văii Ierului,Studii și comunicări, Satu Mare, Vol. II-III, științele Naturii, 2001-2002, pag. 191-196; 8. Sas I. - The populations of Rana arvalis Nills. 1842 from the Ier Valley ( The Western Plain, Romania): present and future (în curs de publicare în Jurnalul de Zoologie de Nord-Vest,2006). 9. N.Doniță, A.Popescu, Amelia Paucă-Comănescu, Simona Mihăilescu,I.D. Biriș - Habitatele din România, 2005, Editura Tehnică Silvică. Donita, N. si colab. 2005. Habitatele din Romania, Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti; Donita, N. Si colab. 2006. Habitatele din Romania-Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (94/43/EEC), Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti; Karacsonyi,C.1995. Flora si vegetatia judetului Satu Mare, De. Muzeului Satmarean; Lenti, I. si Aradi, Cs.2002. Batorliget elovilaga-ma, Debrecen; Botnariuc, N. si Tatole, V. (ed.). 2005. Cartea rosie a vertebratelor din Romania, Muz. Ist. Nat.”Grigore Antipa”, Bucuresti; Fuhn, I. E. (1960) Fauna Republicii Populare Române. Amphibia; Editura Academiei R.P.R., București; Fuhn, I. E., Vancea, șt. (1961) Fauna Republicii Populare Române. Reptilia; Editura Academiei R.P.R., București; Ghira, I., si colab. 2002 - Mapping of Transylvanian Herpetofauna. Nymphaea- Folia Naturae Bihariae, Oradea, XXIX, pp: 145-201; Covaciu-Marcov, S-D. si colab. 2003. Contributions to the knowledge of the distribution of Rana arvalis Nilss. 1842 in the north-western region of Romania Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. X., 2003; Covaciu-Marcov, S-D. si colab. Preliminary data about the distribution of Podarcis taurica in the north-western parts of Romania, Analele Univ. Oradea, Fasc. Biologie, Tom. X., 2003; Banarescu, P. 1964.Fauna RPR vol.XIII. Pisces-Osteichthyies. Ed. Acad. RPR, Bucuresti; Beldie, Al.1979. Flora Romaniei.Ed. Acad. RSR, Bucuresti, 2 vol.; Vilhelm, Al. si Ardelean, G. 2003.Contributii la cunoasterea faunei ihtiologice a Campiei Careiului in Romania, Nymphaea-Folia Naturae Bihariae, Oradea. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Oprea A. com. pers.(6120)};{Oprea A. com. pers.(6430)};{Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(91I0)}; {C. Karacsonyi(6440)}; {Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE; COD MYSMIS 2014+ 120009(2340)}; {Oprea A. com. pers.(3260)};{Negrean G. com. pers.(3270)};{Iovu Biris com. pers.(91F0)}; {amenajamente silvice(92A0)}; Documentatie specii :  {S.D.Covaciu - Marcov(1993)}; {studiu teren(5339)};{studiu teren(6169)};{studiu teren(6963)};    {studiu teren(1059)};{studiu teren(1060)};{studiu teren(1083)};{studiu teren(1145)};{studiu teren(1166)};{studiu teren(1188)};{studiu teren(1220)};{studiu teren(1335)};{studiu teren(1993)};{studiu teren(2011)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO98180.00

5.3 Site designation (optional)

Situl cuprinde aria naturală protejată de interes național cu același nume, declarată prin Legea 5/2000.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0028
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY