Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0054

1.3 Site name

Dealul Cetății Deva

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.875942
Latitude:45.889197

2.2 Area [ha]

113.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (72.96 %) Continental (27.04 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9170  info      0.00 
9180  info      0.00 
91L0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ablattaria laevigata                   
Aglia tau                   
Agrilus cyanescens                   
2432Anguis fragilis                   
Arctia caja                   
Arctia villica                   
Boloria euphrosyne                   
2361Bufo bufo                   
6997Bufotes viridis                   
Carcharodus floccifera                   
Cardiophorus ruficollis                   
Carex stenophylla                   
Catocala electa                   
Catocala fraxini                   
Catocala fulminea                   
Coprimorphus scrutator                   
1283Coronella austriaca                   
Cucullia artemisiae                   
1281Elaphe longissima                   
Glaucopsyche alexis                   
Gnophos obscuratus                   
1026Helix pomatia                   
1203Hyla arborea                   
Iphiclides podalirius                   
2415Lacerta praticola                   
1263Lacerta viridis                   
Lacon punctatus                   
1058Maculinea arion                   
Melitaea athalia                   
Melitaea cinxia                   
Melitaea didyma                   
Melitaea phoebe                   
Melitaea trivia                   
Mellicta parthenoides                   
2469Natrix natrix                   
Neptis rivularis                   
Neptis sappho                   
Papilio machaon                   
1056Parnassius mnemosyne                   
Phytoecia cylindrica                   
1256Podarcis muralis                   
1209Rana dalmatina                   
1213Rana temporaria                   
Rhamnusium bicolor                   
2351Salamandra salamandra                   
Saturnia pavonia                   
Saturnia pyri                   
Satyrium pruni                   
Scolitantides orion                   
Silene csereii                   
Silpha carinata                   
Sphenoptera antiqua                   
1295Vipera ammodytes                   
Zygaena carniolica                   
Zygaena purpuralis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N157.46
N1668.74
N2323.80

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Localizare: situat în NV municipiului Deva, situl constituie una din culmile exterioare ale Munților Poiana Ruscă, pe la poalele căruia râul Mureș se desfășoară în sectorul de culoar intramontan. Dealul Cetății Deva este, sub aspect geologic, rezultatul activității vulcanice neogene, care începând din Tortonianul Superior până în Panonian, s-a desfășurat cu intesitate maximă în lungul văii Mureșului. Ca produs al magmatismului subsecvent al acestei activități, s-a format și conul vulcanic de andezite al Dealului Cetății, căruia eroziunea ulterioară i-a îndepărtat o mare parte din structura aparatului vulcanic. Studiile geologice și petrografice au arătat că în urma distrugerii aparatului vulcanic nu s-a mai păstrat decât umplutura atât de caracteristică coșului său. Aspectul actual și altitudinea i-au conferit denumirea dedeal, doar versantul sudic, prin stâncăriile abrupte și golașe, amintește de originea muntoasă a acestei forme de relief. Caracterizarea florei: cercetările floristice efectuate pe Dealul Cetății Deva au pus în evidență existența a 218 specii de fanerogame (angiosperme), 5 specii de ferigi (teridophyta) și 9 specii de mișchi (bryophyta). Unele dintre ele, rare sau chiar unice, aclimatizate aici, sunt de origine mediteraneană, balcanică sau din Crimeea: Sedum acre L, Galium spurium f. vaillenti, Aconitum anthora L. Cercetările fitocenologice întreprinse au evidențiat exeistența a 4 asociații vegetale de fond care alcătuiesc covorul vegetal:asociația Corno-Fracsinetum orni Pop și Hodișan 64,cu o importanță științifică deosebită deoarece biotopul în care vegetează se află la limita nordică a arealului său,asociația Cleistogeno serotinae - Festucetum rupicolae Zoly 58, sub asociația Alyssetosum muralis Nuțu și colaboratorii specifică României (constituie biotopuri prielnice pentru creșterea și dezvoltarea unor comunități de fluturi și reptile rare pentru România)și asociația Carpinum- Fagetum Paucă 41. La baza versanților Dealului Cetății, pe porțiuni restrânse, unde au fost defrișate comunitățile de pante naturale spontane, se întâlnesc plantații de salcâmi grupate în asociația antropogenă Bromo sterili - Robinietum Soo 64. Dealul Cetății Deva reprezintă un sit periurban cu influență turistică, având un aspect peisagistic important. Fauna: se întâlnesc aici numeroase specii de păsări din anexa I a Directivei Păsări: Caprimulgus europaeus, Dendrocopos medius, Lanius collurio, Lullula arborea, Pernis apivorus, Picus canus, Sylvia nisoria, precum și specii de animale ce apar în anexa II a Directivei Habitate: amfibieni: Bombina bombina, Bombina variegata; nevertebrate: Callimorfa quadripunctaria, Cerambzx cerdo, Lucanus cervus. Tot aici se întâlnesc 6 sp. de amfibieni, 8 sp. de reptile, 39 sp. de nevertebrate,18 sp. de păsări, toate de importanță națională sau internațională.;

4.2 Quality and importance

Pe Dealul Cetății Deva s-au identificat 375 specii de plante vasculare, ceea ce reprezintă 11,8% din flora României(M.Cîndea, 1976), în care predomină elementele holarctice cu caracter boreal și temperat(60,28% din flora dealului), urmate de elemente mediteraneene(13,24%), orientale și continentale(9,86%), balcanice(1,85%)și dacice(2,56%). Fauna acestui sit este reprezentată prin 6 specii de amfibieni, 25 specii de păsări, 7 specii de reptile și 4 specii de nevertebrate, toate protejate prin legislația internațională(Directiva CE 92/43/EEC, Directiva 79/409/EEC, Convenția de la Berna, 1979). Alături de acestea au mai fost identificate 128 specii de coleoptere din care 10 specii sunt rare în fauna României și necesită protecție(Studiu de impact efectuat de Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, 2002). Fauna de lepidoptere diurne și nocturne este alcătuită din aprox. 900 specii(2002, Studiu ICB Cluj-Napoca), din care 36 specii au valoare patrimonială și științifică. Aici au fost identificate 2 habitate de interes comunitar: păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene și păduri panonice cu Quercus petraea și Carpinus betulus.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03Ni
MD01.01Ni
LD05Ni
ME01No
ME02.01No
LG05.04Ni
LH04No
LH06.01Ni
LH06.01No
LI01Ni
LK01.01Ni
LL07Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

MATACĂ S., 2000: Protecția florei din teritoriul Parcului Natural Porțile de Fier, Drobeta, X: 138-144, Drobeta Turnu Severin MATACĂ SORINA șTEFANIA, 2003: Gestiunea ecologică, valoarea socială și potențialul turistic al Parcului Natural Porțile de Fier, Drobeta, vol. XIII: 239-246, Drobeta Turnu Severin Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Ion Sarbu, 1988, Investigatii de teren.(6120)};{Mataca Sorina Stefania, 2005, Parcul Natural Portile de Fier. Flora, vegetatie si protectia naturii, Edit. Universitaria Craiova(8120)};{Mataca Sorina Stefania, 2003, Parcul Natural Portile de Fier. Flora, vegetatie si protectia naturii. Teza de doctorat. Inst. Biol. Bucuresti. Acad. Româna(8230)};{Mataca Sorina Stefania, 2005, Parcul Natural Portile de Fier. Flora, vegetatie si protectia naturii, Edit. Universitaria Craiova(9530)}; {Coste I., 1975, Flora si vegetatia muntilor Locvei. Rezumatul tezei de doctorat. Cluj-Napoca.(3150)};{Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(8220)}; {Coste I., 1975, Flora si vegetatia Muntilor Locvei, Teza de doctorat, Univ. „Babes – Bolyai" Cluj – Napoca.(3270)}; {Cr. D. Stoiculescu, 2000: Studiul ecosistemelor de padure în cederea definitivarii retelei nationale de arii protejate din fondul forestier. Manuscris ICAS Bucuresti, 249 pp. + 23 anexe.(9110)};{Cr. D. Stoiculescu, 2000: Studiul ecosistemelor de padure în cederea definitivarii retelei nationale de arii protejate din fondul forestier. Manuscris ICAS Bucuresti, 249 pp. + 23 anexe.(9130)};{Cr. D. Stoiculescu, 2000: Studiul ecosistemelor de padure în cederea definitivarii retelei nationale de arii protejate din fondul forestier. Manuscris ICAS Bucuresti, 249 pp. + 23 anexe.(9150)};{Cr. D. Stoiculescu, 2000: Studiul ecosistemelor de padure în cederea definitivarii retelei nationale de arii protejate din fondul forestier. Manuscris ICAS Bucuresti, 249 pp. + 23 anexe.(9170)};{Cr. D. Stoiculescu, 2000: Studiul ecosistemelor de padure în cederea definitivarii retelei nationale de arii protejate din fondul forestier. Manuscris ICAS Bucuresti, 249 pp. + 23 anexe.(91E0)};{Cr. D. Stoiculescu, 2000: Studiul ecosistemelor de padure în cederea definitivarii retelei nationale de arii protejate din fondul forestier. Manuscris ICAS Bucuresti, 249 pp. + 23 anexe.(91M0)};{Cr. D. Stoiculescu, 2000: Studiul ecosistemelor de padure în cederea definitivarii retelei nationale de arii protejate din fondul forestier. Manuscris ICAS Bucuresti, 249 pp. + 23 anexe.(91Y0)};{Cr. D. Stoiculescu, 2000: Studiul ecosistemelor de padure în cederea definitivarii retelei nationale de arii protejate din fondul forestier. Manuscris ICAS Bucuresti, 249 pp. + 23 anexe.(92A0)}; {Baza de date biospeologice si cadastrul ISERB(8310)}; {Grup Natura 2000 com. pers.(3140)};{Grup Natura 2000 com. pers.(3260)};{Grup Natura 2000 com. pers.(6120)};{Iovu Biris com. pers.(9180)};{Iovu Biris com. pers.(91K0)};{Iovu Biris com. pers.(91L0)}; {Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(3130)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(3150)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(3260)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(3270)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(40A0)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6110)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6190)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6210)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6430)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(8120)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(8210)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(8220)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(8230)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(91K0)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(91L0)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(92A0)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(9530)}; {Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(8310)}; {Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(9110)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(9130)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(9150)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(9170)}; Documentatie specii :  {Date personale: 11.02.2006(1304)};{Date personale: 11.02.2006(1316)}; {Murariu, D., 2005: Mammalia. În: Botnariuc, N., Tatole, V. (ed.): Cartea Rosie a vertebratelor României, Ed. Curtea Veche, Bucuresti. P. 32(1306)}; {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6908)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6908)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6948)}; {Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(1130)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(1145)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(1157)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(1159)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(1160)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(1304)};{Murariu, D., 2005: Mammalia. În: Botnariuc, N., Tatole, V. (ed.): Cartea Rosie a vertebratelor României, Ed. Curtea Veche, Bucuresti. P. 32(1306)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(1306)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(2522)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(2555)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(5261)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(5329)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(5339)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(5347)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6169)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6199)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6927)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6965)};{Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(6966)}; {Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul Natural Porțile de Fier", elaborat în cadrul studiului DaRe to connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura2000 areas along the Green Belt", perioada 2018-2021, Programul transnațional Dunărea(1060)};{Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul Natural Porțile de Fier", elaborat în cadrul studiului DaRe to connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura2000 areas along the Green Belt", perioada 2018-2021, Programul transnațional Dunărea(1083)};{Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul Natural Porțile de Fier", elaborat în cadrul studiului DaRe to connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura2000 areas along the Green Belt", perioada 2018-2021, Programul transnațional Dunărea(1087)};{Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul Natural Porțile de Fier", elaborat în cadrul studiului DaRe to connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura2000 areas along the Green Belt", perioada 2018-2021, Programul transnațional Dunărea(1088)};{Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul Natural Porțile de Fier", elaborat în cadrul studiului DaRe to connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura2000 areas along the Green Belt", perioada 2018-2021, Programul transnațional Dunărea(4020)};{Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul Natural Porțile de Fier", elaborat în cadrul studiului DaRe to connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura2000 areas along the Green Belt", perioada 2018-2021, Programul transnațional Dunărea(4046)};{Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul Natural Porțile de Fier", elaborat în cadrul studiului DaRe to connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura2000 areas along the Green Belt", perioada 2018-2021, Programul transnațional Dunărea(6199)};{Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul Natural Porțile de Fier", elaborat în cadrul studiului DaRe to connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura2000 areas along the Green Belt", perioada 2018-2021, Programul transnațional Dunărea(6908)};{Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes conservativ din Parcul Natural Porțile de Fier", elaborat în cadrul studiului DaRe to connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura2000 areas along the Green Belt", perioada 2018-2021, Programul transnațional Dunărea(6966)}; {Sârbu, I., Sarkany-Kiss, A., Sârbu, M., Benedek, A-M., 2005. The Unionidae from Transsylvania and neighbouring regions (Romania). Heldia, 6 (3/4), 183-192.(1032)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1188)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1302)};{D. Murariu, com. pers.(1318)};{Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1352)};{Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1361)};{Cârdei, F. Bulimar, F., 1965 – Fauna RPR Odonata, Vol. VII, Fasc. 5(4046)}; {Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4045)};{Cosmin Manci 2012. Dragonfly Fauna (Insecta: Odonata) from Romania - PhD Thesis Abstract(4046)}; {Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1302)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1303)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1304)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1305)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1307)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1308)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1310)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1316)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1321)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1323)};{Decu V., Murariu D., Gheorghiu V., 2003 Chiroptere din Romania, Insitutul de Speologie "Emil Racovita", Muzeul National Grigore Antipa Bucuresti(1324)}; {Raport privind evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din siturile din siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș – Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei – Almăjului, ROSCI0206 Porțile de Fier (2019)(1308)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO98194.52

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Dealul Cetății Deva are statut de rezervație naturală de interes național(Legea 5/2000) și este în custodia Direcției Silvice Deva din anul 2004.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi - Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi - Lacul Bugeac şi ROSPA0053 Lacul Bugeac şi ale ariilor naturale protejate de interes naţional 2.365 Pădurea Esechioi şi IV.28 Lacul Bugeac

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY