Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0059

1.3 Site name

Dealul Perchiu

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2021-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.751642
Latitude:46.265461

2.2 Area [ha]

188.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      13.5  0.00 
62C0  info      48.5  0.00 
91AA  info      27.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4097Iris aphylla subsp. hungarica    95  100 
P6948Pontechium maculatum subsp. maculatum    25  30 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Centaurea pugioniformis                   
1283Coronella austriaca                   
1339Cricetus cricetus                   
2590Erinaceus europaeus                   
1363Felis silvestris                   
2616Glis glis                   
1026Helix pomatia                   
Hepatica transsilvanica                     
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
2630Martes foina                   
2631Meles meles                   
2634Mustela nivalis                   
2469Natrix natrix                   
6938Pelophylax ridibundus                   
Putorius putorius                   
1213Rana temporaria                   
2607Sciurus vulgaris                   
2599Sorex araneus                   
2473Vipera berus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N125.92
N1432.84
N1512.85
N1936.11
N211.41
N230.64
N2610.24

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Situl se suprapune zonei centrale a Depresiunii Tazlău-Cașin. Pe direcție nord-vest spre sud est situl este străbătut de culmea centrală a Dealului Perchiu, alcătuit din depozite litologice în care alternează nisipuri cenușii, marne și gipsuri. Pantele accentuate și fixarea mai redusă a vegetației ierboase pe versantul nordic sau estic a acestui deal a făcut ca evoluția reliefului să se facă prin eroziunea de suprafață și local prin alunecări. Situl aparține bazinului hidrografic al Trotușului, fie prin scurgere laminară directă (versanții sudici și estici ai Dealului Perchiu), fie prin intermediul pârâului Caraclău, poziționat la vest de sit, fie prin valea torențială Valea Popii, din nordul sitului. Cercetarea vegetației acestui sit a dus la identificarea a 596 specii angiosperme. Vegetația sitului are un pronunțat caracter de tranziție între silvostepă și pădure, cu mari asemănări cu vegetația silvostepei din sudul Podișului Central Moldovenesc. In zona se intalnesc numeroase specii de animale de interes comunitar.;

4.2 Quality and importance

Importanța sitului rezultă din prezența habitatelor specifice silvostepei din sudul Podișului Central Moldovenesc care sunt reprezentate de pajiști stepice subpanonice și păduri panonice cu Quercus pubescens. Situl se caracterizează printr-o biodiversitate susținută de prezența a 10 specii enumerate în anexa i la Directiva Consiliului 70/409/CEE, de prezența a 73 de specii de păsări cu migrațiune regulată, nemenționate la anexa I la Directiva 79/409/CEE, dintre mamiferele menționate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43CEE în sit este prezentă 1 specie, dintre reptile și amfibieni enumerați în anexa II la Directiva Consiliului 92/43CEE sunt prezente 2 specii, peștii nu au fost semnalați pentru că în sit nu sunt prezente condiții pentru dezvoltarea acestora, asupra nevertebratelor nu au fost executate studii de inventariere, iar plantele sunt reprezentate de 1 specie cu regim de protecție, nominalizată în Directiva Consiliului 92/43CEE în sit. Din Convenția de la Berna în sit sunt prezente încă 11 specii de mamifere, 3 de amfibieni, 5 de reptile și una de nevertebrate. Ca endemisme sunt întâlnite două specii de plante. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal47
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private53
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii :  {Baza de date SOR.(A043)};{Baza de date SOR.(A162)};  Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO9892.12

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – zone protejate

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1433/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY