Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0076

1.3 Site name

Dealul Mare - Hârlău

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.748000
Latitude:47.503222

2.2 Area [ha]

25062.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est
RO21Nord-Est
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91F0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4027Arytrura musculus           
A1193Bombina variegata           
P1902Cypripedium calceolus           
R1220Emys orbicularis           
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar             
M1335Spermophilus citellus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2644Capreolus capreolus                   
Cardamine glanduligera                   
Cephalanthera damasonium                   
Cephalanthera longifolia                   
2645Cervus elaphus                   
Dactylorhiza maculata                   
Epipactis helleborine                   
1363Felis silvestris                   
Felis silvestris silvestris                   
1866Galanthus nivalis                   
Gentiana asclepiadea                   
Gentianella ciliata                   
1357Martes martes                   
Melampyrum bihariense                   
Mustela putorius putorius                   
Orchis purpurea                   
Platanthera bifolia                   
2607Sciurus vulgaris                   
Silene vulgaris                   
Symphytum cordatum                   
Taxus baccata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.23
N120.37
N144.48
N150.61
N1691.73
N170.21
N262.29

Total Habitat Cover

99.92000000000001

Other Site Characteristics

Situl Dealul Mare-Hârlau ocupă Podișul Central Moldovenesc, bazinul mijlociu al râului Siret și o parte din bazinul râului Prut, cuprinzând toate formele de relief specifice podișului. Din punct de vedere al administrației publice, situl este situat în județele Iași (Sirețel, Hârlău, Deleni, Lespezi), Botoșani (Cristesti, Vorona, Tudora, Corni, Curtesti, Vladeni, Flamanzi, Frumusica, Copalau, Cosula)), Suceava (Dolhasca). Din punct de vedere al administrației silvice, situl este situat parțial în Direcția Silvică Iași în raza Ocolului Silvic Pașcani (UP IV Sirețel), Ocolul Silvic Hârlău (UP II Maxut, UP III Humosu, UP IV Deleni), Direcția Silvică Botoșani în raza Ocolul Silvic Flămânzi (UP I Flămânzi, UP II Coșula, UP III Bahlui), Ocolul Silvic Mihai Eminescu (UP I Tudora, UP II Vorona, UP III Corni), Direcția Silvică Suceava în raza Ocolului Silvic Dolhasca (UP V Dolhasca). Din punct de vedere geologic, situl se caracterizează prin existența la suprafață de depozite sarmațiene cvasiorizontale, iar la adâncime de depozite neozoice, mezozoice și paleozoice. Toate acestea apar dispuse sub formă de fâșii de diferite lățimi având în compoziție strate de gresii, argile, nisipuri și pe alocuri calcare eolitice, care au o extindere mare și sunt caracterizate prin existența a două nivele, unul format din eolite mai mari și cenușii, unul din gresie eolitică friabilă, denumită unul de gresii de Crivești și unul de gresie eolitică de Hărmănești. Unitățile de relief frecvente sunt versanții, cu înclinare ușoară până la repezi (predominanți sunt versanții slab la moderat înclinați). Situl se caracterizează printr-o energie de relief cu variații de altitudine de la cca. 80 la 600 m și o frământare a terenului, determinată de rețeaua hidrografică densă. În lungul Siretului lunca are lățimea sub 1 km, plană și inundabilă. Pe suprafețe înclinate (versanți), se întâlnesc procese de eroziune, de transport și de alunecări, care generează un microrelief caracteristic. Aceste fenomene sunt frecvente pe terenurile cu înclinări mai pronunțate și sunt condiționate de substratul litologic (nisipuri, argile). Sunt întâlnite și fenomene de alunecări, acestea căpătând o amploare mai mare în anii cu precipitații abundente și cu caracter de torențialitate. Principalii afluenți ai Siretului sunt Gârla Morii (drenează parți din UP I Tudora și UP II Vorona), Vorona cu afluenții săi: Teișu, Moscalu, Iezeru, Chișcovata, Tudora, Fundoaia, Pleșa, Tisa, Râpa Dracului, Turbățica, etc. Principalul afluient ai Prutului este Jijia cu afluentii Miletinul și Bahlui. Apele care brazdează situl sunt afluenți atât ai Siretului cât și al Prutului, având direcția principală de scurgere de la NV spre SE, frământând teritoriul în culmi cu aceeași orientare. Expoziția generală este determinată de orientarea pâraielor și văilor. Majoritatea pădurilor se găsesc amplasate între 200 – 600 maltitudine, beneficiind de condiții climatice favorabile pentru speciile principale din zonă (fag, gorun, stejar, tei, frasin, carpen, etc). Din punct de vedere climatic teritoriul sitului se încadrează în ținutul podișului împădurit al Moldovei II.B.p.1 (climat de dealuri cu păduri de gorun și stejar, cu temperaturi ridicate și sărac în precipitații), iar din punctul de vedere al raionării climatice Koppen, face parte din provincia climatică D.f.b.x., caracterizată printr-o climă temperată cu precipitații medii anuale suficiente pentru vegetația forestieră, constituite dintr-un mare număr de specii. Temperaturile medii anuale variază de la cca. 8ºC la 9ºC, în funcție de altitudine. Media precipitațiilor se situează în jurul a 550 – 700 mm. Repartiția precipitațiilor în cursul anului este de asemenea neuniformă, ceea mai mare cantitate înregistrându-se în lunile aprilie-septembrie, deci în sezonul de vegetație. Vara ploile cad sub formă de averse, iar când sunt însoțite de grindină, provoacă daune însemnate vegetației forestiere, prin distrugerea lujerilor și a frunzelor care sunt în plină creștere.;

4.2 Quality and importance

Situl Dealu Mare-Hârlău acoperă o suprafață compactă și întinsă de pădure la granița județelor Iași și Botoșani. Se remarcă procentul însemnat ocupat de păduri (peste 97%). Situl este important deoarece asigură acoperirea geografică în aceasta zonă a țării pentru următoarele habitate prioritare forestiere: 9130 -Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 91Y0 -Păduri dacice de stejar și carpen, 9170 -Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91F0 -Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), 91E0* -Păduri  aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04Ni
MA04No
HA10Ni
MA10No
MBNi
MB01.02Ni
HB02.02Ni
HB02.04Ni
LB02.04Ni
LB02.04No
MB02.04Ni
HB03No
LD01.02No
LF03.01Ni
MF03.02.03Ni
MF03.02.03No
LG01No
LG01.08No
MG01.08Ni
MK01.01Ni
MK01.01No
ML05Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNi
MBNo
HB02.02No
MB02.02No

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Micu D., 2008. Open Sea and Tidal Areas. In: Gafta D. and Mountford J.O. (eds.) Natura 2000 Habitat Interpretation Manual for Romania. EU publication no. EuropeAid/121260/D/SV/RO, 101pp. ISBN 978-973-751-697-8. (in Romanian) Micu D., Zaharia T., Todorova V., 2008. Natura 2000 habitat types from the Romanian Black Sea. In: Zaharia T., Micu D., Todorova V., Maximov V., Niță V. The development of an indicative ecologically coherent network of marine protected areas in Romania (6-21), Romart Design Publishing, Constanta, 32 pp. ISBN 978-973-88628-8-3. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Observatii in teren Dragos Micu, rapoarte INCDM
 (1110)};{Observatii in teren Dragos Micu, rapoarte INCDM(1140)};{Obs teren D.Micu, Rap.INCDM
 Micu D., 2007. Recent records of Pholas dactylus L. 1758 (Bivalvia: Myoida: Pholadidae) from the Romanian Black Sea, with considerations on its habitat and proposed IUCN regional status. Acta Zoologica Bulgarica,59(3):267-273(1170)};{Observatii în teren.
 (8330)}; {Observatii în teren.
 (8330)}; Documentatie specii : {Observatii in teren INCDM
 ACCOBAMS(1349)};{Obs. teren INCDM
 ACCOBAMS(1351)};{Observatii in teren si rapoarte INCDM(4125)};{Observatii in teren si rapoarte INCDM(4127)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO981.93

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Rezervația forestieră Făgetul Seculat Humosu a fost declarată prin Legea nr. 5/2000.Stațiunea de tisă Tudora a fost semnalată încă din anul 1937 de V Tufescu. Actul de declarare la nivel local este HCJ nr.5/1995,iar ultimul act de declarare la nivel național este Legea nr.5/2000

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY