Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0182

1.3 Site name

Pădurea Verdele

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.584053
Latitude:45.797786

2.2 Area [ha]

282.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      0.00 
6430  info      0.00 
6520  info      0.00       
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
91V0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1352Canis lupus     
M1352Canis lupus     
I1088Cerambyx cerdo           
M1361Lynx lynx     
M1361Lynx lynx     
A2001Triturus montandoni           
M1354Ursus arctos     
M1354Ursus arctos     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1617.54
N1710.01
N1972.35
N260.11

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Situl propus este desemnat ca zonă cu rol de coridor ecologic de tip stepping stone in cadrul rețelei ecologice locale de protecție a carnivorelor mari din județul Vrancea. Valoarea ecologică a sitului este susținută de caracteristicile arboretelor forestiere de tip natural fundamental, pluriene și relativ pluriene, cu vârste între 110 și 150 ani (brad, fag, molid), la care se cadaugă pe suprafețe restrânse, arborete artificiale, relativ echiene, de 10 - 15 ani și trasaturile de topoclimate și de microrelief, care imprima calitatea de favorabilitate ridicată habitatelor pentru carnivorele mari. Situl Padurea Verdele, are o suprafață de 266,1 ha si este situat în sectorul montan al Nărujei, ocupând ambii versanți din sectorul inferior al Cheilor Nărujei. Trăsătura caracteristică este puternica fragmentare, cu energie de relief mare – valoarea maximă înregistrându-se în cheile sapate de Năruja, unde succesiunea sectoarelor înguste de tip canion, cu sectoare de luncă sau mici bazinete dau un aspect de o mare valoare științifică și peisagistică. In covorul ierbos au fost identificate cca 200 de specii de plante superioare având cele mai diferite origini fitogeografice. .De un interes deosebit se bucură și habitatele forestiere specifice acestui etaj : Păduri de tip Asperulo-Fagetum, Păduri de tip Luzulo-Fagetum și Păduri acidofile cu Picea care adapostesc pe lânga numeroasele specii de floră și faună de interes comunitar, populații reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protecție conform Directivei Habitate 92/43/CEE. In cadrul Rețelei ecologice locale de protecție a carnivorelor mari din județul Vrancea, situl propus este desemnat ca Zonă de protectțe insulară cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone) și se suprapune parțial peste Zona de securitate pentru carnivore mari Vrancea Sud.;

4.2 Quality and importance

Trasatura caracteristica a regiunii este data de puternica fragmentare a reliefului ce duce la accentuarea complexitatii peisajului Cheilor Narujei si, intregit de padurea Verdele, la idividualizarea unui spatiu de mare valoare stiintifica si estetica. Arealul se suprapune unuia dintre cele mai reprezentative habitate pentru carbivore mari, din sectorul central estic al Munților Vrancei.Considerentele pe baza cărora a fost propus acest sit sunt: respectarea Directivelor Habitate și Păsări ale Uniunii Europene; existența unor habitate forestiere compacte,. protejarea și menținerea integralității a cinci habitate de interes comunitar.. Desemnarea acestui areal ca sit Natura 2000 se înscrie în procesul de organizare a unei rețele naționale a ariilor protejate care să acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la nivelul țării, acesta contribuind la prezervarea unor elemente specifice spațiului carpatic de curbură, reprezentat aici de domeniul flișului. Menținerea integralității acestui sit este esențială pentru asigurarea funcționalității rețelei de protecție a carnivorelor mari, datorită rolului de coridor ecologic si zonă de refugiu în special pentru urșii care coboară spre sfârșitul verii spre zonele cultivate cu livezi si culturi agricole din vecinatatea satelor Bradetu si Valea Neagra. Deasemenea o importanță deosebită pentru populația de urs brun, este dată si de favorabilitatea reliefului pentru stabilirea unor barloage pe timpul perioadei de hibernare. Practic, in acest areal, in zonele cu stâncărie si grohotișuri, au fost identificate 6 bârloage de urs brun. Observații directe și cercetari in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din județul Vrancea, au relevat o importanță deosebită a zonei pentru populațiile de carnivore mari. S-au identificat și cartat areale de stîncărie care oferă condiții optime pentru hibernarea exemplarelor de Ursus arctos, dar și zone de adăpost și crestere a puilor pentru Canis lupus și Lynx Lynx, unele exemplare fiind monitorizate pentru o perioadă de circa 8-14 luni.. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01No
MB03No
MK01.01No
ML05No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Micu D., Micu S.,2005 - Recent records, growth and proposed IUCN status of Donacilla cornea (Poli 1795) from the Romanian Black Sea, Cercetari Marine 36 (in press.) Dumont H.J., 1999. Black Sea Red Data Book Black Sea Biological Diversity, Romania, 1997 M.T.Gomoiu, M.Skolka, 1998 – Evaluation of marine and coastal biological diversity at the Romanian littoral, An.Univ. "Ovidius" Constanta, Seria Biologie –Ecologie, vol.II, anII supliment Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Observatii in teren D. Micu 2009-2010, rapoarte INCDM(1110)};{Observatii in teren D. Micu 2009-2010, rapoarte INCDM(1140)};{Observatii in teren D. Micu 2009-2010, rapoarte INCDM(1170)}; {Micu D., Micu S.,2005 - Recent records, growth and proposed IUCN status of Donacilla cornea (Poli 1795) from the Romanian Black Sea, Cercetari Marine 36 (in press.)(1110)};{Micu D., Micu S.,2005 - Recent records, growth and proposed IUCN status of Donacilla cornea (Poli 1795) from the Romanian Black Sea, Cercetari Marine 36 (in press.)(1140)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud (aprobat prin OM 1432/2016, publicat în MO 916/15.11.2016)(1110)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud (aprobat prin OM 1432/2016, publicat în MO 916/15.11.2016)(1140)}; Documentatie specii : {Observatii in teren D. Micu 2009-2010, rapoarte INCDM(1349)};{Observatii in teren D. Micu 2009-2010, rapoarte INCDM(1351)};{Observatii in teren D. Micu 2009-2010, rapoarte INCDM(4125)};{Observatii in teren D. Micu 2009-2010, rapoarte INCDM(4127)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO98160.84

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

arie protejată desemnată prin HCJ Vn. nr. 18/1992 șiLegea nr. 5/2000 Derularea proiectului "Conservarea in-situ a carnivorelor mari din județul Vrancea" de către Agentia de Protecție a Mediului Vrancea în colaborare cu o serie de instituții locale și Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact din Universitatea București, finanțat de Uniunea Europeană prin programul LIFE Nature, a contribuit la înființarea Rețelei ecologice locale pentru protecția carnivorelor mari din judetul Vrancea, în cadrul careia situl propus este desemnat ca Zonă de protecție Situl propus a fost declarat arie naturală protejată prin Legea nr. 5/2000, dar arealul este protejat ca rezervație natural încă din anul 1992, prin declararea ca zonă protejată de interes local (Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr.12/1992)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY