Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0211

1.3 Site name

Podișul Secașelor

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2021-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.791728
Latitude:46.002525

2.2 Area [ha]

7004.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.00 
6210  info      0.00 
6240  info      0.00 
6440  info      0.00 
6510  info      0.00 
9170  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91I0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4068Adenophora lilifolia           
I4028Catopta thrips           
P4091Crambe tataria           
P1902Cypripedium calceolus           
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
P4097Iris aphylla subsp. hungarica           
I4036Leptidea morsei           
I6908Morimus asper funereus          DD 
I4039Nymphalis vaualbum           
P6948Pontechium maculatum subsp. maculatum             
I4043Pseudophilotes bavius           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ephedra distachya                   
Lythrum hyssopifolia                   
Prunus tenella                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.32
N122.29
N1434.29
N151.93
N1660.12
N210.32
N260.71

Total Habitat Cover

99.98

Other Site Characteristics

Situl este situat în partea de S-V a Transilvaniei și se suprapune din punct de vedere teritorial-administrativ peste teritoriul apartinand la doua judete: Alba și Sibiu. Teritoriul SCI-ului apartinand judetului Alba este situat la limita Tinutului Piemonturilor Vestice cu cea a Subcarpatilor Interni ai Transilvaniei, districtul Piemontului colinar al Apoldului. Din punct de vedere geologic, în această zonă se găsesc depozite din Cretacicul Inferior și Superior, Neogen și Cuaternar (depozite pannoniene constituite din complexe marnoargiloase,gresii friabile si pietrisuri). Fundamentul geologic este cristalin, reprezentat de roci metamorfice, pe care se evidențiază mai multe cicluri de depozitare. Ciclul paleogen a rezultat în existența argilelor roșii și verzi, pietrișuri bogate în cuarțite, gresii roșii sau vărgate, nisipuri. Ciclul egerian-eggenburghian este reprezentat de marno-argile cu intercalații de gresii, nisipuri sau pietrișuri. Ciclul badenian este reprezentat de o mare diversitate de roci, cu straturi de cărbuni și unele fosile caracteristice. sarmațianul ocupă suprafețe reduse. Panonianul ocupă cea mai mare suprafață, fiind reprezentat de depozite pliocenice și ponțiene: marne cenușii, negricioase, feruginoase, argile șistoase ori detritusuri (nisipuri cuarțoase albe, nisipuri micacee, pietrișuri în alternanță cu marne și argile. Solurile sunt foarte diverse: brune și brune-podzolite, cernoziomurim levigate, intra- și azonale (pseudorendzine), soluri negre de fâneață umedă, regosoluri etc. Situl prezintă un microrelief deosebit de vertical rezultat în urma proceselor de eroziune diferențială, tasare și prăbușire, sculptat în formațiuni vechi, acvitaniene (miocen inferior), foarte slab cimentate, care dau peisajului un aspect spectaculos. Principalele cursuri de apa din zona sunt: Secasul Tarnavei si Secasul Sebesului. Zona SCI-ului apartinand judetului Sibiu ocupa partea sud-estica a Podisului Secaselor. Din punct de vedere geologic, teritoriul se incadreaza in zona deluroasa aparand pietrisuri, nisipuri, calcare, gresii. Principalele cursuri de apa sunt Rosia de Secas, Visa, Sangatin. Dupa Koppen, SCI-ul face parte din provincia climatica D.f.b.k. Situl, cu o suprafata de 4861 ha de padure, se afla cuprins intre 230m si 730m altitudine, in etajele: - deluros de gorunete, fagete si goruneto-fagete, - deluros de cvercete (de gorun, cer, garnita, amestecuri dintre acestea) si sleauri de deal, - deluros de cvercete cu stejar (și cu cer, gârniță, gorun și amestecuri ale acetora). Padurile detin in jur de 71% din sit, restul fiind detinut de pajisti. Vegetația Podisului Secașelor este puternic antropizată, constatându-se stepizarea acesteia. Este puternic mozaicată, fiind reprezentată de păduri (cca. 11,8%), tufărișuri, zăvoaie, pajiști (33,1%) ca pășuni (70%) și fânațuri (30%), vegetație ruderală și segetală, acvatică și palustră. Expoziția sudică a versantului drept al Văii Secașului Mare, pe care se află rezervația, afavorizat dezvoltarea vegetației cu specii xerofile și xeromezofile rare, dintre care amintim speciile, Dianthus serotinus și Ephedra distachya. La baza abruptului se găsește un trup de pădure xerotermofilă dominată de tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos) și tei pucios (Tilia cordata).;

4.2 Quality and importance

Situl este important pentru conservarea unor pajiști sub-panonice, specifice unor zone insulare ale Podișului Transilvaniei, dar si pentru trupul de pădure xerotermofilă dominată de tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos) și tei pucios (Tilia cordata) întâlnit la baza abruptului. Pajiștile xerice stepice de pe frontul de cuestă al Secașului Mic reprezintă cele mai bine conservate și cele mai întinse ecosisteme de acest tip din sud-vestul Podișului Târnavelor. Aici se află cantonate cele mai mari populații, absolut impresionante, ale speciei extrem de rare Goniolimon tataricum din România și probabil UE și cele mai extinse ecosisteme transivănene de tip semideșertic stepic cu Agropyron cristatum ssp. pectinatum și Kochia prostrata. De asemenea, multe specii floristice care apar în mod obișnuit în pajiștile stepice transilvane sunt înlocuite aici de alte specii, de origine balcanică, precum Centaurea atropurpurea, care în mod normal este un element saxicol calcifil, aici crescând în mod excepțional în pajiști stepice. De asemenea, din punct de vedere peisagistic și geologic-geomorfologic situl este valoros, având în vedere numeroasele aflorimente deschise larg în depozitele miocen superioare și alunecările de teren de tip glimee active.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04No
MA04Ni
MA10Ni
HB02.04Ni
MB03Ni
ME01No
HJ01No
MK01.01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03Ni

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Grup Natura 2000 com. pers(1170)};{Grup Natura 2000 com. pers(1180)}; Documentatie specii : {Observatii în teren.
 (1349)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO040.60

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România; • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate; • Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Alba nr. 175/1969.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 343/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY