Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0214

1.3 Site name

Râul Tur

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.124694
Latitude:47.894717

2.2 Area [ha]

20537.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      28.25  0.00 
3160  info      114.25  0.00 
3260  info      1.75  0.00         
3270  info      4.75  0.00 
40A0  info      0.00 
6120  info      0.00 
6240  info      6.75  0.00         
6410  info      5.75  0.00 
6430  info      3.25  0.00 
6440  info      2299.5  0.00 
6510  info      583.25  0.00 
9130  info      407.5  0.00 
91E0  info      133.5  0.00 
91F0  info      592  0.00 
91M0  info      164.5  0.00 
91Y0  info      2283.5  0.00 
92A0  info      115.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
2361Bufo bufo                   
1201Bufo viridis                   
2644Capreolus capreolus                   
Catephia alchymista                   
1283Coronella austriaca                   
1339Cricetus cricetus                   
2646Dama dama                   
1281Elaphe longissima                   
Endromis versicolora                   
1363Felis silvestris                   
Fritillaria meleagris                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
Micromys minutus                   
Orchis mascula ssp. signifera                   
Orchis morio                   
1197Pelobates fuscus                   
Phyteuma tetramerum                   
Platanthera bifolia                   
1214Rana arvalis                   
1209Rana dalmatina                   
1207Rana lessonae                   
2351Salamandra salamandra                   
2059Salvinia natans                   
Stratiotes aloides                   
2165Trapa natans                   
2357Triturus vulgaris                   
2473Vipera berus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.71
N073.21
N1223.20
N1431.72
N153.90
N1630.53
N210.88
N230.58
N260.28

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

I. BIOTOPUL Râul Tur izvorăște din munții Oaș la cca 1050 m și se varsă în râul Tisa, pe teritoriul Ungariei cu o direcție de curgere de la est la vest. Solurile sunt de tip brun eu-mezobazice, pseudogleizate, amfigleizate, vertice, local salinizate și alcalinizate inclusiv luvice slab. Râul Tur are în general o albie majoră largă, limitată în prezent de diguri, iar albia minoră puternic meandrată, în special în partea inferioară până la frontieră. Climatul este continental cu influență baltică în zona montană și continentală cu influență oceanică în zona de câmpie.Temperatura medie anuală este 8-9oC cu o valoare minimă de -2oC și maxima de 20oC. Precipitațiile: media anuală este de 640 mm. Maximele se înregistrează în lunile martie, aprilie, mai. II.BIOCENOZA a)Vegetația Această zonă este un coridor verde prezentând o vegetație azonală cu fitocenoze și specii floristice rare alături de o floră spontană bogată. Aici se întrepătrund 3 tipuri de vegetație: palustră, de pășune și de pădure. Vegetația variată din această zonă și în special din cele 3 sisteme de heleștee: Adrian (307 ha) , Bercu (346 ha) și Porumbești (25 ha ) oferă condiții favorabile de cuibărit și hrană pentru păsări aparținând tuturor tipurilor ecologice. Dintre speciile de plante se remarcă: Dryopteris cathusiana, Salvinia natans, Trapa natans, Gagea spathaceac ssp. transcarpatica (taxon nou în flora României) Frtillaria meleagris (monument al naturii), Scilla kladnii,Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Leucojum aestivum, Crocus heuffelianus, Gladiolus imbricatus, Iris pseudacorus, Cephalanthera longifolia, Platanthera bifolia, Orhis morio, Orhis mascula ssp. signifera, Dactylorhiza incarnata,Limosella aquatica, Proasellus meridianus,Peucedanum palustre, Trollius europaeus (relict glaciar, monument al naturii), Carex elongata (relict glaciar), Iris aphylla ssp. hungarica (Directiva 92/43 CEE, anexa II) . b)Fauna Fauna terestră este una caracteristică zonelor antropizate , de pășune, luncă, pădure și ape curgătoare sau stătătoare.Este foarte bine reprezentată avifauna, reptilele, amfibienii, nevertebratele. Lunca Turului are o entomofaună bogată cu specii foarte rare de fluturi. În perioada migrațiilor zonele heleșteelor Adrian, Bercu și Porumbești devin loc de pasaj pentru păsări migratoare, observându-se un amestec de specii autohtone cu specii aparținând arealelor nordice (unele fiind rarități ornitologice sau specii vulnerabile). Fauna cursului râului Tur este mai complexă decât a Someșului.Habitatele existente asigură condiții foarte bune de creștere și dezvoltare pentru amfibieni și reptile (14 specii). Protozoarele sunt bogat și diversificat reprezentate . Fauna de moluște este foarte bine reprezentată atât ca număr de specii cât și de indivizi. Insectele sunt mult mai bine reprezentate decât în Someș, fiindu-le prielnice cursurile superioare Ihtiofauna este diversificată : Abramis sapa( cosacul cârn – cunoscut numai din Dunăre, Delta Dunării și din râul Tur),Gobio albipinnatus (porcușor de șes),Rutilus pigus (babușca de Tur), Sabanejewia aurata (dunărița – populația din Tur poate fi considerată ca fiind cel mai tipic reprezentant al subspeciei balcanice), Misgurnus fossilis (țipar ),Rhodeus sericeus amarus (boarca ), Umbra krameri (țigănuș) etc .;

4.2 Quality and importance

Acest sit este important din punct de vedere conservativ conform Directivei Habitate deoarece ar asigura conservarea favorabilă a 7 specii de mamifere, 5 specii de amfibieni,9 specii de pești ,8 specii de nevertebrate și 9 habitate de interes conservativ (Directiva Habitate anexele I cși II; Ordinul 1198/2005 anexele nr. 1 și 2). Ihtiofauna cuprinde un număr de 17 specii dintre care, din punct de vedere conservativ, prezintă o importanță mai mare speciile : Misgurnus fossilis, Cobitis elongata, Cobitis taenia, Sabanejewia aurata, Rutilus pigus virgo , Aspius aspius, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Rhodeus sericeus amarus, Umbra krameri și Zingel streber ( Directiva 92/43 CEE, anexa II; Legea 462/2001, anexele III și IV). Dintre mamiferele semnalate în zonă conservarea a 7 specii necesită desemnarea de arii speciale de conservare ( Directiva 92/43 CEE, anexa II; Legea 462/2001, anexa III). Dintre speciile de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE în această rezervație naturală sunt prezente următoarele: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Maculinea teleius ,Lycaena dispar și Leptidea morsei. Rezervația Râul Tur are și rolul unui „coridor ecologic” între bioregiunile alpină, continentală și panonică ( din Republica Ungară ). Rezervația complexă „Râul Tur” ( Cursul inferior al râului Tur ) prezintă importanță atât ca arie de protecție specială avifaunistică (ASP) cât și ca sit de importanță comunitară (SIC). ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H810NI
MA01NI
MA01NO
MA03NI
MA04NI
MA07NI
MA07NO
MA08NI
MA08NO
LB03NO
MB03NI
MD01.02NO
ME03.01NI
LF03.01NO
MF03.01NI
LI01NI
LJ01NO
MJ01NI
HJ02.05.02NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H853NI
MG01NI
MJ02.01.01NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

prof. Dr. Ion Iordache, Studiul complex al ariilor protejate din Moldova si a situatiei lor actuale, 1997; Documentatie specifica: Documentatie habitate: Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0422.00

5.3 Site designation (optional)

Rezervația complexă „Râul Tur” (Cursul inferior al râului Tur) este ocrotită ca rezervație naturală, care este înscrisă în lista zonelor protejate din România sub nr. 2.680 ( conform Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului Național de Amenajare a Teritoriului Național – secțiunea III – Zone protejate – suprafața protejată: 1391 ha). Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezervație naturală, categoria IV UICN, tipul rezervației: mixtă (m). Prin HG nr. 2151/2004 a fost extinsă până la suprafața de 6212 ha ( Cod VII. 10 ).Acest sit include și rezervația naturală de interes județean Pădurea Noroieni declarată prin HCJ Satu Mare nr. 4/1995 (1198,0 ha).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Ocolul Silvic Particular Liban - Zetea
Address:
Email:ospliban@yahoo.com

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mădăraș și al Rezervației naturale 2.493 Lacul Dracului
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0214
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY