Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0295

1.3 Site name

Dealurile Clujului de Est

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.636575
Latitude:46.913297

2.2 Area [ha]

19622.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.00       
6240  info      0.00 
6410  info      0.00 
6510  info      0.00 
91E0  info      104  0.00       
91M0  info      2844  0.00 
91Y0  info      68  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina               
A1193Bombina variegata           
I1078Callimorpha quadripunctaria                 
I4028Catopta thrips               
P4091Crambe tataria               
I4031Cucullia mixta               
P4067Echium russicum         
R1220Emys orbicularis                   
I1074Eriogaster catax         
P4097Iris aphylla ssp. hungarica               
I4050Isophya stysi               
I4036Leptidea morsei               
M1355Lutra lutra             
I1060Lycaena dispar               
I1061Maculinea nausithous         
I1059Maculinea teleius           
I4039Nymphalis vaualbum                 
I4020Pilemia tigrina           
I4043Pseudophilotes bavius               
P1477Pulsatilla patens           
M1304Rhinolophus ferrumequinum                 
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1304Rhinolophus ferrumequinum               
P4087Serratula lycopifolia         
M2021Sicista subtilis             
A1166Triturus cristatus                   
A4008Triturus vulgaris ampelensis                   
R4121Vipera ursinii rakosiensis         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.10
N1235.65
N1430.59
N1514.20
N1614.91
N190.33
N232.10
N262.06

Total Habitat Cover

99.94

Other Site Characteristics

Clase de habitat (pondere în %) Arii marine, privaluri Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune (inclusiv bazinele de colectare a sării) Suprafețe sărăturate (mlaștini, pajiști, stepe) Dune de coastă, plaje cu nisip, machair Litoral cu prundiș, faleze, insulițe Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana 10 Pajiști uscate, stepe 20 Pajiști seminaturale umede, preerii mezofile 20 Pajiști alpine și subalpine Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire) Orezării Pajiști ameliorate Alte terenuri arabile Păduri caducifoliate 20 Păduri de conifere Păduri semperviriscente de nerășinoase Păduri mixte Păduri de monocultură (plopi sau arbori exotici) Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crânguri, vii, dehesas) Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi și ghețuri veșnice Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale) 28 TOTAL SUPRAFAțĂ HABITAT 100 % Alte caracteristici ale sitului ;

4.2 Quality and importance

Situl Dealurile Clujului Est acoperă o suprafață vastă (24405 ha) cu habitate valoroase continentale de stepă și forestiere dacice (transilvane) încă foarte bine conservate dar puternic amenințate în viitor de vastele proiecte de dezvoltare imobiliare și agricole regionale, ce vor lua un impuls major în viitor din cauza proximității ariei metropolitane Cluj-Napoca. Pajiștile stepice xerice și mezoxerice adăpostesc de departe cele mai mari populații de Centaurea trinervia din România (în UE mai sunt 10 populații, 6 în Transilvania, 3 în Moldova, 1 în Bulgaria toate foarte mici), una dintre cele mai mari populații de Goniolimon tataricum din România și UE, cea mai mare populație din UE a speciei Krascheninnikovia ceratoides (din cele 13, din care doar 3 în România), la care se adaugă alte populații ale unor specii foarte rare, precum Nepeta ucranica, Ranunculus illyricus, Astragalus asper, etc. În pajiștile mezofile și mezohigrofile continentale din sit, aflate într-o stare foare bună de conservare – lucru foarte rar întâlnit în Transilvania, se află cele mai mari populații din țară și din UE ale speciilor Serratula wolffii, Serratula lycopifolia, Bulbocodium versicolor, de o valoare biologică extrem de mare. La acestea se adaugă singura populație transilvană certă de Adonis volgensis. Pajiștile mezofile și mezohigrofile adăpostesc comunități unice în Europa de plante și animale printre care și 4 specii din genul Maculinea ( M. teleius, M. nausithous, M. rebeli, M. alcon). Pădurile de carpen și gorun cu Lathyrus hallersteinii tipice/endemice pentru peisajul transilvan și adăpostesc populații protejate de Leptidea morsei și Lopinga achine bine conservate. Ca atare mozaicul de habitate crează un context transilvan tipic, deosebit de valoros. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03NI
MA03NO
MA04NO
MA04NI
MA05.01NI
MA10NI
MA10NO
MD01.02NO
MD01.02NI
HE01NO
HE01NI
HE03.01NI
MHNI
MHNO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Krascheninnikovia ceratoides in the Transylvanian Basin, Kitaibelia, 21. 2. Ghișa, E., 1942 Stațiunile cu Nepeta ucranica din România, Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic din Cluj, 22. 3. Resmeriță, I., 1967 Fitocenozele din Câmpia Transilvaniei cu Nepeta ucranica, Studii și Cercetări de Biologie, seria Botanică, 9(1). 4. Bădărău, Al.S., Dezsi, șt., Comes, O. 2000 Analiza biogeografică a două specii relicte xerofile din Câmpia Transilvaniei: Nepeta ucranica L. și Centaurea trinervia Steph., Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Geographia, 45(1):51-68. 5. Rakosy, L., Varga, I., 2009 The Dusky Large Blue – Maculinea nausithous (Bergst[1779]) in the transylvanian basin. New Data on taxonomyand ecology. Nota Lepidepterologică 32(2): 6. Vodă, R., Timus, N., Mihali, C., Popa, R., 2009 – Data concerning Maculinea teleius and Maculinea nausithous in Romania (Lepidoptera, Lycaenidae), Entomologica Romanica vol 15 7. Tartaly et. All 2009 – Maculinea nausithous, exploits Myrmica scabrinodis in Transylvania: Unusual Host Ant Species of a Myrmecophilons Butterfly in a isolated region (Lepidoptera: Lycaenidae, Hymenoptera, Formicidae) Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:> <Iovu-Adrian Biris - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice:{Studii stiintifice(40A0)};{Studii stiintifice efectuate in zona(6240)};{Studii stiintifice(6410)};{Studii stiintifice(6510)};{amenajamentele silvice. investigatii in teren ale biolog Popa R.(91Y0)};> <Andrei Crisan - Societatea Lepidopterologica Romana:{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(40A0)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(6240)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(6410)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(6510)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(91E0)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(91M0)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(91Y0)};> Documentatie specii : <Liliana Bucin - Agentia pentru Protectia Mediului Cluj:><Tamas Papp - Asociatia Grupul Milvus:><Zsolt Hegyeli - Asociatia Grupul Milvus:{1. Aczél-Fridrich, Zs. &amp;amp; Hegyeli, Zs. 2009a. New finding of the Southern Birch Mouse in Transylvania. Universitatea Babes-Bolyai – Societatea Eco Studia. Zilele Biologice Clujene, edi&amp;amp;#539(2021)};{Cserkész, T., Aczél-Fridrich, Zs., Hegyeli, Zs., Sugár, Sz., Czabán, D., Horváth, O., Sramkó, G. 2015. Rediscovery of the Hungarian birch mouse (Sicista subtilis trizona) in Transylvania (Romania) with molecular characterisation of its phylogenetic affinities. Mammalia 79(2): 215-224(2021)};{Hegyeli, Zs. 2012. 2021 – Sicista subtilis in the Romanian continental and steppic biogeographical regions. Status report: SUF/Sci Res (continental) and Sci Res (steppic) at the 2008 Biogeographical Seminar(2021)};><Alin David - Facultatea de Biologie si Geologie:{Studii stiintifice(1059)};{Studii stiintifice(1060)};{Studii stiintifice(1061)};{Studii stiintifice(1078)};{Studii stiintifice(4043)};><Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:><Szilárd Sugár - INCDDD:{Rezultatele proiectului POS Mediu: „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola”, cod proiect SMIS-CSNR 36515, Contract de finanţare nr.128261/01.03.2012(1355)};><Eugen Nitu - Institutul de Speologie Bucuresti:{E. Nitu, 2010, identificare situri cu Anchusa barrelieri semnalate pentru prezenta speciei Pilemia tigrina (date teren N. Savulescu, 1965-1970(4020)};><Alexandru Iftime - Muzeul Grigore Antipa:{Observatii în teren.&amp;#x0D; (1166)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (1220)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (4008)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (4121)};><Victoria Tatole - Muzeul Grigore Antipa:{Raport Dr. Sergiu Mihut, 2010(1059)};{Raport Dr. Sergiu Mihut, 2010(1061)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Studii stiintifice(1166)};{Ghira et al., 2002, Nymphaea(1188)};{Studii stiintifice(1193)};{Ghira et al., 2002, Nymphaea(1220)};{Nagy et al., 2006(1304)};{Studii stiintifice(4008)};{I. Ghira, observatii in teren, 2011(4121)};><Andrei Crisan - Societatea Lepidopterologica Romana:{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(1059)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(1060)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(1061)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(1074)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(1078)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(1188)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(1193)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(1304)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(2021)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4020)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4028)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4031)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4036)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4039)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4043)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4050)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4067)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4087)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4091)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4097)};{Rezultate obtinute in urma investigatiilor de teren din cadrul proiectului Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est (cod SMIS-CSNR 43039)(4121)};><Vlad-Eugen Dinca - Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO041.22

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO04VII.6.-Fânațele Clujului - "La Copârșaie"+0.48
RO04VII.7.-Fânațele Clujului - "La Craiu"+0.03
RO04VII.6.-Fânațele Clujului - "La Copârșaie"+0.70
RO04VII.7.-Fânațele Clujului - "La Craiu"+0.01

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other VII.6.-Fânațele Clujului - "La Copârșaie"+0.48
VII.7.-Fânațele Clujului - "La Craiu"+0.03
VII.6.-Fânațele Clujului - "La Copârșaie"+0.70
VII.7.-Fânațele Clujului - "La Craiu"+0.01

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Societatea Lepidopterologică Română
Address:
Email:andrei.crel@gmail.com

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului Est şi ale Rezervațiilor Naturale VII.6. Fânaţele Clujului
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0295
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY