Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0303

1.3 Site name

Hârtibaciu Sud - Est

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.138631
Latitude:45.946064

2.2 Area [ha]

25830.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      3.75  0.00       
9130  info      166  0.00       
9170  info      121.5  0.00 
91I0  info      493.5  0.00 
91V0  info      4.5  0.00       
91Y0  info      2652.5  0.00 
92A0  info      257.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
M1352Canis lupus           
M1337Castor fiber           
R1220Emys orbicularis           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra           
M1323Myotis bechsteinii           
M1307Myotis blythii           
M1324Myotis myotis           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1303Rhinolophus hipposideros           
A1166Triturus cristatus           
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
2361Bufo bufo                   
6997Bufotes viridis                   
1283Coronella austriaca                   
1281Elaphe longissima                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
2469Natrix natrix                   
1197Pelobates fuscus                   
6976Pelophylax esculentus                   
6938Pelophylax ridibundus                   
1209Rana dalmatina                   
1213Rana temporaria                   
2351Salamandra salamandra                   
2473Vipera berus                   
Zootoca vivipara                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.38
N070.77
N1212.50
N1443.15
N155.51
N1630.61
N170.53
N190.57
N230.10
N263.81

Total Habitat Cover

99.92999999999999

Other Site Characteristics

Situl Hârtibaciu de Sud-Est (25 903 ha) este situat în zona Subcarpaților interni ai Transilvaniei, districtul Homoroadelor. Substratul geologic aparține Miocenului din Neogen. În partea vestică apaține Sarmațianului format din argile, marne, nisipuri, gresii, tufuri, iar partea estică aparține Tortonianului format din tufuri dacitice, marne, gresii. Valea Oltului și luncile pâraielor interioare aparțin holocenului din Cuaternar și sunt constituite din pietrișuri, nisipuri și aluviuni recente. Altitudinea variază între 430m, în apropierea Luncii Oltului, și cca. 700 m (pe Dealul Capului). Înclinarea versantilor este medie, de circa 12º, iar expoziția predominantă este parțial însorită. Din punct de vedere hidrologic, situl se încadrează în bazinul hidrologic al râului Olt, în sectorul său mijlociu. Pâraiele mai importante sunt: Ticușu, Iufa, Cozdului, Jilbert, Mâța Mare, Vântu. Condițiile climatice caracteristice sunt cele ale subprovinciei climatice temperat moderată, cu temperaturi medii anuale de 8 ºC și precipitații anuale de 660-700mm. Solurile întâlnite sunt preluvosoluri, luvosoluri, prepodzol, podzol, regosol și aluviosol. Din punct de vedere fitogeografic, situl este localizat in etajul fitoclimic al gorunetelor, fagetelor si amestecurilor de gorun si fag (FD3). Padurile detin cca. 31% din suprafata sitului, restul suprafetei fiind ocupata de pajisti, fanete, terenuri agricole, ape curgatoare. Situl este situat din punct de vedere al administrației silvice în D.S. Brașov, O.S. Rupea (U.P. I Ticușu, U.P. II Dacia) și O.S. Făgăraș (U.P. I Halmeg). Din punct de vedere al administrației de stat este situat în comunele Comăna de Jos, Ticușu, Soarș, Ungra, șercaia, Jilbert. Amenajamentul O.S. Rupea, U.P. I Ticușu, 1981 Amenajamentul O.S. Rupea, U.P. II Dacia, 1981 Amenajamentul O.S. Făgăraș, U.P. I Halmeg, 1997 ;

4.2 Quality and importance

Sit de importanță majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus și Ursus arctos. Situl reprezintă un habitat caracteristic pentru cele două specii în regiunea biogeografică Continentală, și, împreună cu celelalte situri propuse, ar asigura protecția unui procentaj reprezentativ în această bioregiune. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests) și 9130 (Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum) – acesta din urmă este prezent doar pe o suprafață redusă din sit. Sit de importanță ridicată pentru speciile de lilieci listate. Este printre puținele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importanță ridicată și pentru Lutra lutra, Castor fiber și speciile de amfibieni Bombina și Triturus.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02Ni
MA04Ni
HD01.02Ni
HE01Ni
ME01No
HE03.01Ni
MHNi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Craioveanu Cristina, Cristian Sitar & László Rákosy, 2014 - Mobility, behaviour and phenology of the Violet Copper Lycaena helle in North-Western Romania, in Jewels In The Mist. A synopsis on the endangered Violet Copper butterfly Lycaena helle , Edited by Jan Christian Habel, Marc Meyer, Thomas Schmitt, Sofia–Moscow, 2014 Documentatie specii : {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6908)}; {Craioveanu Cristina, Cristian Sitar & László Rákosy, 2014 - Mobility, behaviour and phenology of the Violet Copper Lycaena helle in North-Western Romania, in Jewels In The Mist. A synopsis on the endangered Violet Copper butterfly Lycaena helle , Edited by(4038)}; {Nitu E., 2008, Contract PNII-31087
 (1083)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO980.86

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România • Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a – zone protejate • Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Brașov nr. 421/01.07.1980

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1968/2015 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY