Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0303

1.3 Site name

Hârtibaciu Sud - Est

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.138631
Latitude:45.946064

2.2 Area [ha]

25830.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %) Continental (0.00 %) Continental (0.00 %)
Continental (100.00 %) Continental (100.00 %) Continental (100.00 %)
Continental (100.00 %) Continental (100.00 %) Continental (100.00 %)
Continental (100.00 %) Continental (100.00 %) Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      3.75  0.00       
9130  info      166  0.00       
9170  info      121.5  0.00 
91I0  info      493.5  0.00 
91V0  info      4.5  0.00       
91Y0  info      2652.5  0.00 
92A0  info      257.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
M1352Canis lupus           
M1337Castor fiber           
R1220Emys orbicularis           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra           
M1323Myotis bechsteinii           
M1307Myotis blythii           
M1324Myotis myotis           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1303Rhinolophus hipposideros           
A1166Triturus cristatus           
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
2361Bufo bufo                   
6997Bufotes viridis                   
1283Coronella austriaca                   
1281Elaphe longissima                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
2469Natrix natrix                   
1197Pelobates fuscus                   
6976Pelophylax esculentus                   
6938Pelophylax ridibundus                   
1209Rana dalmatina                   
1213Rana temporaria                   
2351Salamandra salamandra                   
2473Vipera berus                   
Zootoca vivipara                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N230.10
N062.38
N070.77
N1212.50
N1443.15
N263.81
N155.51
N1630.61
N170.53
N190.57

Total Habitat Cover

99.92999999999999

Other Site Characteristics

Situl Hârtibaciu de Sud-Est (25 903 ha) este situat în zona Subcarpailor interni ai Transilvaniei, districtul Homoroadelor. Substratul geologic aparine Miocenului din Neogen. În partea vestica apaine Sarmaianului format din argile, marne, nisipuri, gresii, tufuri, iar partea estica aparine Tortonianului format din tufuri dacitice, marne, gresii. Valea Oltului i luncile pâraielor interioare aparin holocenului din Cuaternar i sunt constituite din pietriuri, nisipuri i aluviuni recente. Altitudinea variaza între 430m, în apropierea Luncii Oltului, i cca. 700 m (pe Dealul Capului). Înclinarea versantilor este medie, de circa 12º, iar expoziia predominanta este parial însorita. Din punct de vedere hidrologic, situl se încadreaza în bazinul hidrologic al râului Olt, în sectorul sau mijlociu. Pâraiele mai importante sunt: Ticuu, Iufa, Cozdului, Jilbert, Mâa Mare, Vântu. Condiiile climatice caracteristice sunt cele ale subprovinciei climatice temperat moderata, cu temperaturi medii anuale de 8 ºC i precipitaii anuale de 660-700mm. Solurile întâlnite sunt preluvosoluri, luvosoluri, prepodzol, podzol, regosol i aluviosol. Din punct de vedere fitogeografic, situl este localizat in etajul fitoclimic al gorunetelor, fagetelor si amestecurilor de gorun si fag (FD3). Padurile detin cca. 31% din suprafata sitului, restul suprafetei fiind ocupata de pajisti, fanete, terenuri agricole, ape curgatoare. Situl este situat din punct de vedere al administraiei silvice în D.S. Braov, O.S. Rupea (U.P. I Ticuu, U.P. II Dacia) i O.S. Fagara (U.P. I Halmeg). Din punct de vedere al administraiei de stat este situat în comunele Comana de Jos, Ticuu, Soar, Ungra, ercaia, Jilbert. Amenajamentul O.S. Rupea, U.P. I Ticuu, 1981 Amenajamentul O.S. Rupea, U.P. II Dacia, 1981 Amenajamentul O.S. Fagara, U.P. I Halmeg, 1997 ;

4.2 Quality and importance

Sit de importana majora pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus i Ursus arctos. Situl reprezinta un habitat caracteristic pentru cele doua specii în regiunea biogeografica Continentala, i, împreuna cu celelalte situri propuse, ar asigura protecia unui procentaj reprezentativ în aceasta bioregiune. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests) i 9130 (Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum) – acesta din urma este prezent doar pe o suprafaa redusa din sit. Sit de importana ridicata pentru speciile de lilieci listate. Este printre puinele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importana ridicata i pentru Lutra lutra, Castor fiber i speciile de amfibieni Bombina i Triturus.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02NI
MA04NI
HE01NI
ME01NO
HE03.01NI
HD01.02NI
MHNI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Craioveanu Cristina, Cristian Sitar & László Rákosy, 2014 - Mobility, behaviour and phenology of the Violet Copper Lycaena helle in North-Western Romania, in Jewels In The Mist. A synopsis on the endangered Violet Copper butterfly Lycaena helle , Edited by Jan Christian Habel, Marc Meyer, Thomas Schmitt, Sofia–Moscow, 2014 Documentatie specii : {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6908)}; {Craioveanu Cristina, Cristian Sitar & László Rákosy, 2014 - Mobility, behaviour and phenology of the Violet Copper Lycaena helle in North-Western Romania, in Jewels In The Mist. A synopsis on the endangered Violet Copper butterfly Lycaena helle , Edited by(4038)}; {Nitu E., 2008, Contract PNII-31087
 (1083)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO980.86
B100.00

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului ?i padurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului mediului ?i dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importan?a comunitara ca parte integranta a re?elei ecologice europene Natura 2000 în România • Hotarârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protec?ie speciala avifaunistica, ca parte integranta a re?elei ecologice Natura 2000 în România • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na?ional - Sec?iunea a III-a – zone protejate • Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Jude?ean Bra?ov nr. 421/01.07.1980

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului ?i al ariilor naturale protejate conexe
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele si masurile de conservare se regasesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1180/2016 privind aprobarea planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului si al ariilor naturale protejate conexe

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0303
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY