Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0304

1.3 Site name

Hârtibaciu Sud - Vest

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.407730
Latitude:45.783000

2.2 Area [ha]

22840.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (8.54 %) Continental (91.46 %) Alpine (8.54 %)
Alpine (0.00 %) Continental (0.00 %) Alpine (0.00 %)
Continental (0.00 %) Alpine (8.28 %) Continental (91.72 %)
Continental (91.46 %) Alpine (8.54 %) Continental (91.46 %)
Alpine (8.54 %) Continental (91.46 %) Alpine (8.54 %)
Continental (91.46 %) Alpine (8.54 %) Continental (91.46 %)
Alpine (8.54 %) Continental (91.46 %) Alpine (8.54 %)
Continental (91.46 %) Alpine (8.54 %) Continental (91.46 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.18  0.00 
6110  info      0.09  0.00 
6190  info      0.9  0.00 
6210  info      1.95  0.00 
8120  info      0.19  0.00 
8210  info      0.1  0.00 
8230  info      0.1  0.00 
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91I0  info      0.00       
91V0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
M1352Canis lupus           
M1337Castor fiber           
R1220Emys orbicularis           
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra           
M1323Myotis bechsteinii           
M1307Myotis blythii           
M1324Myotis myotis           
M1304Rhinolophus ferrumequinum           
M1303Rhinolophus hipposideros           
A1166Triturus cristatus           
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
2361Bufo bufo                   
6997Bufotes viridis                   
1283Coronella austriaca                   
1281Elaphe longissima                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
2469Natrix natrix                   
1197Pelobates fuscus                   
6976Pelophylax esculentus                   
6938Pelophylax ridibundus                   
1209Rana dalmatina                   
1213Rana temporaria                   
2351Salamandra salamandra                   
2473Vipera berus                   
Zootoca vivipara                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N230.20
N070.11
N123.19
N1431.15
N263.25
N1512.60
N1648.39
N190.10
N211.00

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Situl este localizat în Podisul Hârtibaciu, din Depresiunea Transilvaniei, în partea sud-estica a podiul Târnavelor, iar partea de sud a sitului se continua pâna în apropierea Munilor Fagaraului. În partea nordica este delimitat de râul Hârtibaciu, în vest de râul Cibin, în est ;i sud de râul Olt. In partea de sud-vest situl traverseaza Raul Olt, în apropierea confluenei cu râul Cibin, ;i se extinde inspre masivul Fagaras, pana la valea Strâmba. Relieful este reprezentat de versani cu configuraie ondulata, cu înclinari maderate si repezi (peste 16 grade), cu altitudinei de 390-1 235m pe Vf. Fântânii, iar expoziia generala este cea parial însorita. Substratul este reprezentat prin marne, argile nisipuri i pietriuri. Temperatura medie anuala este cuprinsa între 8-9ºC iar precitaiile anuale însumeaza 650-800mm. Solurile fac parte din clasa Cambosolurilor - eutricambosol si districambosol - , a Luvisolurilor – preluvosol i luvosol- i a Protisolurilor - regosol. Cca. 50 % din sit este acoperit de vegetatie forestiera, restul suprafetei fiind ocupata de pajisti, fanete, terenuri agricole, ape curgatoare. Din punct de vedere a zonelor de vegetatie, situl este localizat in etajul nemoral al gorunetelor, fagetelor si amesterilor de gorun si fag (FD3) si in etajul fagetelor de deal si premontane (FD4). Din punct de vedere al administratiei de stat situl se afla pe raza comunelor Avrig, Roia, elimbar, Marpod, Chirpar, Arpau de Jos i a oraului Talmaciu. Padurile apartin atat domeniului public al statului, cat si domeniului privat. ;

4.2 Quality and importance

Sit de importana majora pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus i Ursus arctos. Situl reprezinta un habitat caracteristic pentru cele doua specii în regiunea biogeografica Continentala, i, împreuna cu celelalte situri propuse, ar asigura protecia unui procentaj reprezentativ în aceasta bioregiune. Conform harii oficiale de raspândire al lupului în România, partea de SV a sitului cuprinde cele mai mari efective de lupi din bioregiunea Continentala. Partea de Sud-Vest a sitului (între Talmaciu i Boia în Vest, respectiv Turnu Rou în Est) ar face legatura cu zona alpina. Pentru ca acest coridor potenial sa funcioneze, este important ca în zona menionata sa nu fie realizate construcii (mai ales lineare), astfel încât micarile animalelor sa nu fie îngradite (mai ales ca în zona trece i DN dintre Sibiu i Braov). Sit important desemnat pentru habitatul forestier 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests). Sit de importana ridicata pentru speciile de lilieci listate. Este printre puinele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importana ridicata i pentru Lutra lutra, Castor fiber i speciile de amfibieni Bombina i Triturus.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01NO
MA02NI
MA08NI
MA04NI
HE01NO
ME01NI
HE03.01NI
ME03.02NI
HD01.02NI
HD01.02NO
MHNO
MH01NI
MH06.01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNI
HBNO

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Amenajamentele silvice, Harta vegetatiei Romaniei.(91F0)};{Amenajamentul OSE Mihaesti; Amenajamentul OS Pitesti; Amenajamentul OS Aninoasa.(92A0)}; Documentatie specii : {INCDDD, investigatii in teren(1130)}; {INCDDD, investigatii in teren(5197)};{INCDDD, investigatii in teren(5264)};{INCDDD, investigatii in teren(5329)};{INCDDD, investigatii in teren(5339)};{INCDDD, investigatii in teren(6143)};{INCDDD, investigatii in teren(6963)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO980.42
B100.00

5.3 Site designation (optional)

• Ordinul ministrului mediului ?i padurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului mediului ?i dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importan?a comunitara ca parte integranta a re?elei ecologice europene Natura 2000 în România • Hotarârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protec?ie speciala avifaunistica, ca parte integranta a re?elei ecologice Natura 2000 în România • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na?ional - Sec?iunea a III-a – zone protejate • Hotarârea Consiliului Jude?ean Sibiu nr. 12/28.09.1994 privind stabilirea zonelor naturale protejate ?i a monumentelor naturii de pe teritoriul jude?ului Sibiu

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: -
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0304
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY