Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0335

1.3 Site name

Pădurea Dobrina - Huși

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.975700
Latitude:46.590664

2.2 Area [ha]

8448.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      0.00 
62C0  info      0.00 
9130  info      0.00       
91Y0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1352Canis lupus           
M1352Canis lupus          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.40
N141.55
N150.30
N1697.39
N210.12
N260.15

Total Habitat Cover

99.91

Other Site Characteristics

Situl Padurea Dobrina-Huși este localizat în partea sud-estică a Podișului Central Moldovenesc în bazinul hidrografic al Bârladului. Din punct de vedere al administrației publice, pădurile sunt pe teritoriul comunelor Crețești, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Oltenești, Pădureni, Albesti și Huși din județul Vaslui. Din punct de vedere al administrației silvice pădurile sunt situate în întregime în raza Ocolului Silvic Huși și aparține la trei unitați de producție (UP I Oltenești, UP II Crețești și UP III Dobrina) a căror suprafață impădurită o cuprinde aproape în totalitate. Principalele clase de habitate identificate în sit sunt: pădurile caducilofiate (96 %), pajiștile si fanețele seminaturale mezofile (3,0 %), alte terenuri arabile (0,7%), alte terenuri (0,1%) și ape dulci curgătoare (0,2%). Din punct de vedere morfogenetic, teritoriul cuprinde aproape întreaga gamă de forme caracteristice zonei respectiv podișuri monoclinale cu fragmentare deluroasă de tip Suceava la nord de culmea ce separă bazinul Lohanului și Crasnei de cel al Elanului și culmi deluroase și prelungi, monoclinale, orientate paralel, separate de văi consecvente, la sud de această culme. Etajarea fitoclimatică încadrează cea mai mare parte a teritoriului (cca. 96%) în FD3- Etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete, o parte din păduri (3%) se află în FD1-Deluros de cvercete cu stejar și gorun iar restul de 3% se află în Ss-Silvostepă. După clasificarea Koppen, situl se situează în subprovincia D.f.b.x. caracterizată printr-o climă temperată, cu precipitații medii anuale suficiente pentru vegetația forestieră caracteristic zonei șleaurilor de deal. Temperatura medie anuală este de 9,5 gr. C, iar precipitațiile medii sunt de 528,0 mm. Zonele de relief cele mai răspândite sunt versanții ușor înclinați (cca. 65%) după care urmează versanții moderat înclinați (cca. 23%) și platourile (cca. 12%). Expoziția majoritară este cea parțial însorită care ocupă cca. 58%, urmează expoziția însorită care ocupă cca. 30% și cea umbrită care ocupă cca. 12 %. Substratul litologic este alcătuit din alternanțe de nisipuri, argile și marne în intercalații insulare de gresii în jumătatea nordică, din depozite loessoide în alternanțe cu nisipuri și intercalații de marne în jumătatea sudică. Sub raport pedologic se întâlnesc soluri din clasa argiluvisoluri, molisoluri și cambisoluri (în proporție relativ echilibrată, cu o pondere ceva mai mare a argiluvisolurilor) iar pe anumite suprafețe restrânse se întâlnesc soluri neevoluate. Altitudinea este cuprinsă între 130 și 380 de metri însă suprafața cea mai mare se găsește situată între 200-350 m. Înclinația terenului este cuprinsă între 0-300 însă predominantă este panta sub 20%. In ansamblu, condițiile pedoclimatice sunt între superioare și mijlocii asigurând condiții bune de vegetație pentru productivități superioare la stejat pedunculat, tei, carpen și frasin, iar mijlocie pentru gorun.;

4.2 Quality and importance

Situl Padurea Dobrina-Husi se afla la limita sudica a regiunii biogeografice continentale, la contactul cu cea stepica, constituindu-se intr-o bariera impotriva avansarii stepei spre nord. In cadrul sitului apar si elemente specifice regiunii stepice.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK01.03Ni
LL05Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Doniță N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriș I. A., 2005. Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, București. Doniță N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriș I. A., 2005. Habitatele din România. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) 2006. Ed. Tehnică Silvică, București. Pop I., 2002. Vegetația solurilor sărăturate din România. Contribuții Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică "Alexandru Borza" Cluj-Napoca. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Cercetari in teren in 2010, S. Mihailescu(1530)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY