Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0373

1.3 Site name

Râul Mureș între Brănișca și Ilia

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-09
Date site confirmed as SCI:2013-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.797589
Latitude:45.936219

2.2 Area [ha]

1855.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius           
A1188Bombina bombina           
A1193Bombina variegata           
F6963Cobitis taenia Complex          DD 
I4045Coenagrion ornatum             
I4046Cordulegaster heros             
R1220Emys orbicularis           
M1355Lutra lutra           
I1037Ophiogomphus cecilia             
F5339Rhodeus amarus          DD 
F6143Romanogobio kesslerii          DD 
F5329Romanogobio vladykovi          DD 
F5197Sabanejewia balcanica          DD 
A1166Triturus cristatus           
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.63
N124.25
N1430.53
N151.09
N1652.56
N211.22
N231.73

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Zonă umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru cinci specii de mamifere de interes conservativ, 4 specii de amfibieni, o reptilă, șase specii de pești și un nevertebrat de asemenea de interes conservativ.;

4.2 Quality and importance

Este printre puținele situri desemnate pentru Castor fiber. De importanță ridicată și pentru speciile de amfibieni Bombina variegata, Triturus cristatus și subspecia indigenă Triturus vulgaris ampelensis. Important pentru protejarea speciei Aspius aspius.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
ME02.01No
ME03.01Ni
ME03.01No
ME04.01Ni
ME04.01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Diaconescu Florița, 1972, Materiale pentru flora vasculară a masivului Leaota. III, Iași: Anale ști. Univ. „Al. I. Cuza", XVIII, s. II, a. Biol., f. 2: 459-461; Diaconescu Florița, 1970, Materiale pentru flora vasculară a masivului Leaota. II, Iași: Anale ști. Univ. „Al. I. Cuza", XVI, s. II, a. Biol., f. 1: 185-189; Diaconescu Florița, 1971, Materiale pentru flora vasculară a masivului Leaota, Com. de Bot., SSB, XII: 185-204 + 2 hărți.BĂRBULESCU C., MOTCĂ G. & BURCEA P., 1985, Pajiștile din Munții Leaota, Lucrări stiintifice ale Statiunii Centrale de Cercetari pentru Cultura Pajistilor, Magurele-Brasov, vol vol. X, 203-214, Redacția de Propagandă tehnică Agricolă. Pop O.G. – studii în teren Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Observatii în teren.
 (9410)}; {Diaconescu Florita, 1973, Aspecte din vegetatia masivului Leaota. I. Anal. Sti. Univ. "Al.I. Cuza" Iasi, Seria noua, Sect. II-a. Biol. 19, fasc. 2: 465-474.(8160)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0102 Leaota (aprobat prin OM 813/2016, publicat în MO 397/25.05.2016)(4060)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0102 Leaota (aprobat prin OM 813/2016, publicat în MO 397/25.05.2016)(6150)}; {cerecetari in teren Pop Oliviu Grigore(4060)};{cerecetari in teren Pop Oliviu Grigore(6150)}; Documentatie specii :    Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Măsurile de conservare ale sitului sunt aprobate prin "Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş şi ROSPA0098 Piemontul Făgăraş" adoptat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1156/2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş şi ROSPA0098 Piemontul Făgăraş, publicat în Monitorul Oficial nr. 741 bis din 23.09.2016. Principalele măsuri de conservare se referă la: • Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a habitatului 7110* Turbării active: - Monitorizare anuală - în cazul suprafeţelor ocupate de fragmentele aparţinând acestui habitat, precum şi evaluarea presiunilor şi ameninţărilor; - Monitorizare o dată la 3 ani – în cazul evaluării stării de conservare a habitatului la nivelul ariei naturale protejate. • Reglementarea oricăror activităţi susceptibile să ducă la afectarea stării de conservare a habitatelor: - Sunt interzise activităţile umane de orice natură care pot conduce la degradarea suprafeţelor ocupate cu aceste habitate; - Este interzisă drenarea/captarea apelor în zonele în care aceste habitate sunt prezente; - Este interzisă dezvoltarea/implementarea de noi planuri/proiecte care să conducă la reducerea suprafeţei existente a habitatelor la nivelul ariei naturale protejate.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY