Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0440

1.3 Site name

Valea Șardului

1.4 First Compilation date

2016-01

1.5 Update date

2019-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-01
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.366225
Latitude:46.890411

2.2 Area [ha]

193.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1065Euphydryas aurinia         
I4050Isophya stysi         
I1060Lycaena dispar         
I1059Maculinea teleius         
I4052Odontopodisma rubripes         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1221.82
N1458.72
N1616.80
N172.67

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Aspecte de geologie și geomorfologie. Este situat în Depresiunea Transilvaniei, pe șisturi cristaline și depozite sedimentare (cretacicul superior). Peste acest fundament se suprapun formațiunile sedimentare ale depresiunii propriu-zise, reprezentate prin depozitele paleogene și neogene. Această structură stratigrafică este mascată de sedimentele recente cuaternare, reprezentate prin depozite argiloase deluviale și formațiuni grosiere aluviale (pietrișuri cu nisipuri). Aspecte climatic. Perimetrul studiat se răgăsește în topoclimatul de versant cu expoziție nordică. Aici variațiile termice sunt mai mici, iar circulația locală a aerului este mai puțin intensă. Se instalează astfel un sector microclimatic cu valori termice mai modeste, cu inversiuni de temperatură mai frecvente, iar fenomenele de iarnă au o frecvență mai mare. Temperatura medie anuală pe perioada a fost de 8,3O C. Frecvența medie anuală a vânturilor pe direcții indică o predominanță pe direcția NV și V, vitezele fiind mult influențate de poziția observatorului. Precipitațiile medii anuale se situează în jurul valorii de 582,3 mm, maxim vara (246,1 mm – 42,3%), iar minim iarna (80,6mm – 18,7%), numărul mediu anual al zilelor cu zăpadă este de 35,5 (9,7% /an). In ansamblu, partea vestică primește mai multe precipitații decât partea estică datorită particularităților morfologice. Aspecte de vegetație. Vegetație spontană de tip natural și semi-natural bine reprezentată, dar puternic influențătă de presiunea zoo-antropică. Pădurile au derivat din gorunete-stejărete (Quercetum robori-petraea), sub influența exploatărilor (cel mai adesea de tip ras) unele suprafețe, prin structura lor pot fi încadrate la stejăreto-cărpinete (Querceto robori–Carpinetum) respectiv goruneto cărpinete (Carpino–Quercetum petraeae). Vegetația primară de-a lungul cursurilor de ape, era dominată de asociații specifice, cum ar fi: Salicetum purpurae, sau Salicetum triandrae, care în funcție de dimensiunile luncii, ocupau porțiuni mai mult sau mai puțin extinse. Speciile ce se regăseau în aceste păduri de luncă erau: Salix alba, S. fragilis, Populus alba, P. nigra, P. tremula, Alnus glutinosa, A. incana. Vegetația ierboasă (alianțele Nanocyperion și Polygono-chenopodion) se dezvolta în zona prundișului, nisipului sau nisipului mâlos, ajunsă la zi numai în perioadele când apele atingeau cotele minime (iulie-septembrie). In zonele favorabile apăreau asociații dominate de stuf (Scirpo-Phragmitetum), întrețesute sau învecinate cu tufărișuri higrofile. Pe locul pădurilor de luncă s-au dezvoltat secundar asociații ierboase, în care, în mod caracteristic apar specii de Carex (C. acutiformis, C. riparia, C. gracilis, C. inflata etc.) și de graminee (Molinia coerulea, Deschampsia cespitosa, Poa trivialis, Agrostis alba, A. tenuis, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, F. rubra, Poa pratensis, Trisetum flavescens, Agropyrum repens, Arrhenaterum elatius etc.). ;

4.2 Quality and importance

M. teleius găsește pajiști deschise cu mușuroaie de Myrmica scabrinodis, și zone cu Sanguisorba officinalis (Tartally, A. and Varga, Z., 2008). De asemenea, consemnăm prezența speciei Euphydryas aurinia (Sergiu Mihuț & Marin Goia).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02b
MA03.01i
LA03.03i
HA04b
HE01Xb
HG01.02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1.Raport „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilității pentru speciile de carnivore mari" - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din județul Vrancea 2. raport „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distribuția speciilor de carnivore mari"- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din județul Vrancea 3. Raport de telemetrie pentru activitatea de monitorizare a carnivorelor mari- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din județul Vrancea 4. Studiul de fundamentare științifică pentru obținerea statutului de arie protejată, APM Vrancea, 2003 Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Raport „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilitatii pentru speciile de carnivore mari" - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judetul Vrancea(6520)}; Documentatie specii :   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0225 Seaca - Optășani
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 656/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0225 Seaca - Optăşani

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY