Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0009

1.3 Site name

Beștepe - Mahmudia

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA402Accipiter brevipes     
BA247Alauda arvensis                 
BA255Anthus campestris    400  500   
BA256Anthus trivialis                 
BA090Aquila clanga     
BA404Aquila heliaca     
BA089Aquila pomarina    600  700   
BA221Asio otus                 
BA396Branta ruficollis    600  700   
BA133Burhinus oedicnemus    100  150   
BA133Burhinus oedicnemus    30  40   
BA087Buteo buteo    5000  8000         
BA087Buteo buteo           
BA403Buteo rufinus     
BA243Calandrella brachydactyla    50  70   
BA224Caprimulgus europaeus    20  22   
BA031Ciconia ciconia    3000  10000   
BA031Ciconia ciconia           
BA080Circaetus gallicus    15  20   
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus    400  1000   
BA081Circus aeruginosus           
BA081Circus aeruginosus    20  30   
BA082Circus cyaneus    200  300   
BA082Circus cyaneus    30  40   
BA083Circus macrourus    30  60   
BA084Circus pygargus    200  300   
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA208Columba palumbus                 
BA231Coracias garrulus     
BA113Coturnix coturnix    40  40   
BA212Cuculus canorus                 
BA429Dendrocopos syriacus    10  10         
BA379Emberiza hortulana    30  40   
BA511Falco cherrug     
BA511Falco cherrug           
BA511Falco cherrug     
BA103Falco peregrinus           
BA099Falco subbuteo    10  10         
BA096Falco tinnunculus    10  10         
BA097Falco vespertinus    200  1000   
BA244Galerida cristata    300  400         
BA075Haliaeetus albicilla    30  50   
BA075Haliaeetus albicilla           
BA075Haliaeetus albicilla    12   
BA092Hieraaetus pennatus    30  40   
BA092Hieraaetus pennatus     
BA251Hirundo rustica                 
BA233Jynx torquilla                 
BA338Lanius collurio    280  280         
BA339Lanius minor    40  50         
BA246Lullula arborea    200  300   
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA242Melanocorypha calandra    150  180   
BA230Merops apiaster                 
BA383Miliaria calandra                 
BA073Milvus migrans    10  16         
BA280Monticola saxatilis                 
BA262Motacilla alba                 
BA260Motacilla flava                 
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA533Oenanthe pleschanka    15  20   
BA337Oriolus oriolus                 
BA072Pernis apivorus    1000  2000         
BA072Pernis apivorus           
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA249Riparia riparia                 
BA276Saxicola torquata                 
BA361Serinus serinus                 
BA210Streptopelia turtur                 
BA353Sturnus roseus                 
BA351Sturnus vulgaris                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA232Upupa epops                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N093.75
N1262.06
N144.49
N1517.28
N167.97
N214.11
N230.33

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Zonă colinară la limita Rezervației Biosferei Delta Dunării, parte componentă a unității geografice Dealurile Tulcei, Dealurile Beștepe fiind o rezervație peisagistică, reprezentativă pentru vegetația de stepă și silvostepă.;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 30 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus Caprimulgus europaeus Calandrella brachydactyla Oenanthe pleschanka Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare. (situl este bottle-neck pentru rapitoare) Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Branta ruficollis Circus cyaneus;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Coldea GH., Lacul si Pârâul Petea - Elaborarea măsurilor de protectie, aplicarea si urmărirea eficientei lor pentru nufăr termal de la Petea - Bihor, în vederea redresării populatiei si conservării speciei. Res. Rap., Institute of Biological Researches, Cluj, 1993. Pana M.I., 1978, Câteva aspecte asupra dinamicii unor grupe de animale acvatice colectate la lumina artificială, Nymphaea VI, Oradea, p. 607 - 643. Pana M.I., 1991, Informatii cuprinse în revista Familia ser. I - a (1965 - 1966) privind rezervatia naturală de la Băile 1 Mai, Nymphaea XXI, Oradea, p. 169 - 171. Olteanu Cosma C., 1977, Biologia nufărului termal Nymphaea lotus L. var. Thermalis (D.C.) Tuzs., de la Băile 1 Mai - Oradea, Nymphaea V, Oradea, p. 365 - 380. Pana M.I., 1977, Fauna de Bombinae (Insecta, Hymenoptera) din împrejurimile Oradei, Nymphaea V, Oradea, p. 411 - 415. șoldea V., 2003, Petea si nufărul termal, Editura Universitătii din Oradea. Olteanu Cosma C., 1991, Nufărul termal de la Băile 1 Mai Oradea solicită ocrotire, Nymphaea IV. Morossy A, 1999, Unele obseravtii asupra fenimenelor de colmatare si eutrofizare a rezervatiei naturale Pârâul Petea, Nymphaea XXVII, Oradea, p. 139 - 144. Feider Z., Grossu Al.V., Gyurko St., Pop V., 1967, Zoologia vertebratelor, Editura Didactică si pedagogică, Bucuresti.Covaciu - Marcov S., Ghira I., Ardeleanu A., Cogalniceanu D., 2003, Studies on the influence of termal water from Western Romania upon Amphibians, Biota 4/1-2, p. 9 - 20. Covaciu - Marcov S., 1999, Contributii la studiul herpetofaunei pădurii Dealul Somleului, Analele Universitatii din Oradea, Fasc. Biologie, Tom VI, p. 175 - 190. Covaciu - Marcov S., Ghira I., Marton V., 2000, Contributii la studiul herpetofaunei din zona Oradea, Nymphaea. Folia naturae Bihariae, XXVIII, Oradea, p. 143 - 158. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {fara sursa(31A0)}; {"Servicii de elaborare a Planurilor de management pentru proiectul Managementul conservativ al siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Țării Crișurilor" - Raport final habitat 31A0 și sp. Nymphaea lotus var. thermalis, din ROSCI0098 Lacul Pețea și aria protejată de interes național Rezervația Pârâul Pețea (2.117)(31A0)}; Documentatie specii :  {Dr. Ioan Sirbu, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu(1032)}; {Marcel ȚÎBÎRNAC, 2019, Observaţii asupra biodiversităţii (habitate naturale, floră și faună sălbatică) din cadrul ariilor naturale protejate realizate de către ecolog Marcel Ţîbîrnac în perioada aprilie 2012 – 2019(1083)};{Observaţii în teren asupra biodiversităţii realizate de către Marcel Ţîbîrnac în cadrul proiectului "Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice", finanţat prin granturile SEE 2009–2014, perioada observaţiilor în teren: aprilie–septembrie 2016, beneficiar proiect: Consiliul Judeţean Bihor(1083)};{Marcel ȚÎBÎRNAC, 2019, Observaţii asupra biodiversităţii (habitate naturale, floră și faună sălbatică) din cadrul ariilor naturale protejate realizate de către ecolog Marcel Ţîbîrnac în perioada aprilie 2012 – 2019(1220)};{Observaţii în teren asupra biodiversităţii realizate de către Marcel Ţîbîrnac în cadrul proiectului "Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice", finanţat prin granturile SEE 2009–2014, perioada observaţiilor în teren: aprilie–septembrie 2016, beneficiar proiect: Consiliul Judeţean Bihor(1220)}; {Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(1032)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(1166)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(1188)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(1193)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(1220)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(4057)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(5197)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(5339)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6199)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(6199)};{Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea (aprobat prin OM 1167/2016, publicat în MO 645/23.08.2016)(6963)}; {Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1166)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1188)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1193)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1220)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B12.23
RO0410.01
RO080.11

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1075/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY