Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0045

1.3 Site name

Grădiștea Muncelului - Ciclovina

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.231542
Latitude:45.578105

2.2 Area [ha]

38106.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (95.15 %) Continental (4.85 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA085Accipiter gentilis                 
BA223Aegolius funereus    20  25 
BA247Alauda arvensis                 
BA256Anthus trivialis                 
BA226Apus apus                 
BA228Apus melba                 
BA089Aquila pomarina         
BA221Asio otus                 
BA104Bonasa bonasia    135  155   
BA215Bubo bubo     
BA087Buteo buteo                 
BA088Buteo lagopus                 
BA224Caprimulgus europaeus    10         
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA365Carduelis spinus                 
BA030Ciconia nigra     
BA080Circaetus gallicus     
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA208Columba palumbus                 
BA113Coturnix coturnix                 
BA122Crex crex    10         
BA212Cuculus canorus                 
BA253Delichon urbica                 
BA239Dendrocopos leucotos    140  210 
BA238Dendrocopos medius    11  22       
BA236Dryocopus martius    200  250 
BA378Emberiza cia                 
BA269Erithacus rubecula                 
BA099Falco subbuteo                 
BA096Falco tinnunculus                 
BA321Ficedula albicollis    2500  3300 
BA322Ficedula hypoleuca                 
BA320Ficedula parva    630  970 
BA359Fringilla coelebs                 
BA360Fringilla montifringilla                 
BA217Glaucidium passerinum   
BA299Hippolais icterina                 
BA252Hirundo daurica                 
BA251Hirundo rustica                 
BA233Jynx torquilla                 
BA338Lanius collurio    250  300       
BA340Lanius excubitor                 
BA246Lullula arborea    360  480 
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA383Miliaria calandra                 
BA280Monticola saxatilis                 
BA262Motacilla alba                 
BA261Motacilla cinerea                 
BA319Muscicapa striata                 
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA214Otus scops                 
BA072Pernis apivorus    30  40 
BA273Phoenicurus ochruros                 
BA274Phoenicurus phoenicurus                 
BA315Phylloscopus collybita                 
BA316Phylloscopus trochilus                 
BA234Picus canus    180  200 
BA266Prunella modularis                 
BA372Pyrrhula pyrrhula                 
BA318Regulus ignicapillus                 
BA317Regulus regulus                 
BA275Saxicola rubetra                 
BA276Saxicola torquata                 
BA361Serinus serinus                 
BA210Streptopelia turtur                 
BA220Strix uralensis    17  21 
BA351Sturnus vulgaris                 
BA311Sylvia atricapilla                 
BA309Sylvia communis                 
BA308Sylvia curruca                 
BA108Tetrao urogallus    15  20  males 
BA283Turdus merula                 
BA285Turdus philomelos                 
BA284Turdus pilaris                 
BA282Turdus torquatus                 
BA287Turdus viscivorus                 
BA232Upupa epops                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
2056Botrychium multifidum                   
2361Bufo bufo                   
Cephalaria radiata                   
1283Coronella austriaca                   
1281Elaphe longissima                   
Hepatica transsilvanica                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
1292Natrix tessellata                   
1256Podarcis muralis                   
1209Rana dalmatina                   
1213Rana temporaria                   
2351Salamandra salamandra                   
Sophrochaeta dacica                   
Sorbus borbasii                   
Symphytum cordatum                   
Thymus comosus                   
1295Vipera ammodytes                   
2473Vipera berus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.22
N096.18
N147.96
N157.56
N1662.69
N175.53
N196.30
N230.18
N263.38

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Cartea de vizită a acestei propuneri SPA o constituie până în momentul de față Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina ( P.N.G.M.-C. ), care ocupă o suprafață de 38.184 ha și cuprinde un complex de obiective de o deosebită importanță arheologică, antropologică, etnografică, geologică, speologică, faunistică și floristică, repartizate armonios în cadrul unor ansambluri de peisaje naturale de excepție – încă nealterate de activități umane majore, caracterizate printr-o prezență notabilă a pădurilor(peste 69% din suprafața totală), a pajiștilor și, pe suprafețe mult mai restrânse, a unei agriculturi arhaice, tradiționale. În parcul natural este localizat sistemul celor 8 cetăți fortificate din jurul capitalei politice, culturale și religioase a Daciei – Sarmizegetusa Regia – cetatea de scaun a regilor Burebista și Decebal, precum și un mare număr de rezervații și monumente ale naturii (peșteri, chei, avene și alte fenomene carstice), care conferă parcului excepționale valențe istorice, naturale, științifice, educative și turistice. În P.N.G.M.- C. sunt cuprinse, pe baza legislației în vigoare, un număr de 6 rezervații și monumente ale naturii, precum și 10 monumente istorice de valoare națională excepțională. Din prima categorie fac parte: Complexul carstic Ponorâci – Ciclovina, Peștera șura Mare, Peștera Tecuri, Punctul fosilifer Ohaba Ponor, Cheile Crivadiei, Dealul și Peștera Bolii. Lista monumentelor istorice de valoare națională din parcul natural cuprinde: Turnul Crivadia, nivelurile de locuire musteriană (corespunzătoare paleoliticului mijlociu) din peștera Bordu Mare, precum și sistemul celor 8 fortificații dacice, din rândul cărora se desprinde sub raportul importanței istorice și a complexității ei – capitala politică, culturală și religioasă a Daciei - Sarmizegetusa. Substratul geologic este alcătuit preponderent din șisturi cristaline mezometamorfice (gnaise, paragnaise, amfibolite, micașisturi). Rocile sedimentare se întâlnesc în partea vestică, sudică și sud-estică a parcului și sunt reprezentate prin calcare mezozoice (cretacice și jurasice). Vegetația parcului natural este specifică etajului montan, definită fizionomic prin prezenta pädurilor de foioase în alternanță cu pajiști (în special pajiști secundare instalate în urma defrișărilor), fânețe și stâncării cu vegetație xerotermofilă, mezoxerotermofilä. In sud-vestul parcului au fost identificate suprafețe cu vegetație termofilă bogată în elemente de origine sudică, mediteraneană. Diversitatea aspectelor morfologice ale terenului și varietatea florei sălbatice, precum și impactul antropic redus asupra acestor teritorii, constituie atuuri pentru conservarea in situ a speciilor avifaunistice de interes comunitar identificate în acest parc natural. ;

4.2 Quality and importance

C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene - 7 specii ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva) Zona propusă constă din Parcul Natural Grădiștea Muncelului, care include mai multe tipuri de habitate cu populații importante de păsări. Cele mai importante habitate ale sitului din punct de vedere ornitologic sunt pădurile întinse de fag și de amestec. În aceste păduri puțin deranjate găsim populații însemnate din mai multe specii. Astfel găsim trei specii de ciocănitoare și două de muscari care au efective importante pe plan național. Populații însemnate are și huhurezul mare și ierunca. În etajul de conifere parcului sunt populații bune din speciile caracteristice acestei zone, iar în pădurile în înconjurate cu zone deschise cuibăresc mai multe specii de răpitoare. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03Ni
LE03.01Ni
LF03.02.03Ni
LG02.08Ni
LK01.01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii : {baza de date MIlvus(A103)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00
RO05199.30
RO9832.50

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, care se suprapune propunerii de SPA cu același nume, a fost desemnat ca arie naturală protejată (parc natural) prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management pentru siturile ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate care se suprapun cu acestea
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY