Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0082

1.3 Site name

Munții Bodoc - Baraolt

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.707672
Latitude:45.956983

2.2 Area [ha]

56646.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (86.99 %) Continental (13.01 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    10         
BA053Anas platyrhynchos                 
BA053Anas platyrhynchos                 
BA053Anas platyrhynchos                 
BA089Aquila pomarina    40  55   
BA060Aythya nyroca    20         
BA104Bonasa bonasia    80  100   
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    50  60   
BA031Ciconia ciconia    10  15   
BA030Ciconia nigra    10  22   
BA122Crex crex    40  60   
BA239Dendrocopos leucotos    195  215   
BA238Dendrocopos medius    150  250   
BA236Dryocopus martius    80  100   
BA097Falco vespertinus    30  50         
BA321Ficedula albicollis    7700  12100   
BA320Ficedula parva    1700  2600   
BA338Lanius collurio    3200  4800   
BA339Lanius minor    40  70         
BA246Lullula arborea    400  600   
BA271Luscinia megarhynchos                 
BA072Pernis apivorus    70  85   
BA234Picus canus    230  260   
BA220Strix uralensis    60  70   
BA310Sylvia borin                 
BA310Sylvia borin                 
BA309Sylvia communis                 
BA309Sylvia communis                 
BA308Sylvia curruca                 
BA308Sylvia curruca                 
BA283Turdus merula                 
BA284Turdus pilaris                 
BA287Turdus viscivorus                 
BA287Turdus viscivorus                 
BA232Upupa epops                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.15
N090.40
N124.96
N1422.89
N151.86
N1659.23
N171.48
N192.83
N220.12
N230.34
N265.57

Total Habitat Cover

99.83

Other Site Characteristics

Situl cuprinde în întregime munții Baraolt și parțial munții Bodoc. Pădurile acoperă cca. 70% din suprafața sitului, în trupuri compacte. Este o zonă relativ izolată datorită accesibilității reduse în zona munților Baraolt. Relieful este caracteristic zonelor de dealuri înalte.Toate pâraiele de pe teritoriul sitului sunt afluenți ai râului Olt.;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr. 11 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex). C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez mare (Strix uralensis), barză neagră (Ciconia nigra), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva). Zonă cu munți de altitudine joasă, fiind acoperite cu păduri mari de foioase, predominant fag. Cele două munți sunt despărțite de către râul Olt. Aria propusă cuprinde pășuni și fânețe care alternează cu păduri de foioase, oferind astfel habitate ideale pentru stabilirea păsărilor răpitoare și barza neagră, respectiv pentru specii caracteristice pădurilor de fag. Impactul antropic este mijlociu, fiind mai semnificativ activitatea de exploatare forestiereă și transformarea pășunilor în zone agricole. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB03Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1.Raport „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilității pentru speciile de carnivore mari" - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din județul Vrancea 2. Raport „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distribuția speciilor de carnivore mari"- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din județul Vrancea 3. „Planul de management al carnivorelor mari din județul Vrancea" - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din județul Vrancea 4. Raport de telemetrie pentru activitatea de monitorizare a carnivorelor mari- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din județul Vrancea 5. - CIURESCU,St.-1997- " Comori biogeografice Vrâncene " ,APM Focsani 6 - ION, Iordache, -1996- " Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale ", Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi . 7. Inventarierea capitalului natural in bazinul hidrografic al râului Năruja – Centrul Focal de Monitorizare a Diversității Biologice, 2004 8. „Studiul de fezabilitate pentru desemnarea rețelei ecologice de protzecție a carnivorelor mari din județul Vrancea" - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din județul Vrancea Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Documentatie realizata de APM Vrancea, 2004(6520)};{Documentatie realizata de APM Vrancea, 2004(9110)};{Documentatie realizata de APM Vrancea, 2004(9410)}; Documentatie specii :  {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6965)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B5.37
RO041.59
RO980.02

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

În cadrul sitului este inclusă rezervația naturală Dealul Ciocaș Dealul Vițeluli declarată prin HG2151/2004 privind instituirea de regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. La nord situl se suprapune parțial peste situl SCI Ciomad-Balvanyos. La nord-est la cca. 2 km se află situl SPA Dealurile Homoroadelor.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Societatea Ornitologică Română - SOR și Fundația Eco Pontica
Address:
Email:office@sor.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe și ROSCI0067 Deniz Tepe și al rezervației naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY