Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0099

1.3 Site name

Podișul Hârtibaciului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2019-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.760203
Latitude:45.994636

2.2 Area [ha]

237779.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Argynnis laodice                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.26
N070.41
N090.23
N128.17
N1434.52
N1514.93
N1632.64
N170.31
N190.21
N211.69
N230.39
N266.18

Total Habitat Cover

99.94000000000001

Other Site Characteristics

Situl este situat inregiunea biogeografica continentala. Pe teritoriul judetului Brasov cuprinde in general zone de pasuni si fanete, dar apar si terenuri agricole si paduri(in compozitia carora intra fagul, gorunul, uneori si stejarul - ca specii principale si frasinul, carpenul, etc, ca specii de amestec). Zona este populata de specii de pasari salbatice protejate.;

4.2 Quality and importance

Prioritate nr.1 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de județe ale țării. C1 – efective importante pe plan global - 1 specie: cristel de câmp (Crex crex) C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene - 10 specii: cristel de câmp (Crex crex), acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez mare (Strix uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos syriacus), ghionoaie sură (Picus canus), ciocârlia de pădure (Lullula arborea), sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio). Este caracterizată de lipsa aproape totală a arăturilor și abundența terenurilor semi-naturale – pajiști și fânețe extensive. Structura peisajului este mozaicată, constând din alternanța ariilor semi-naturale cu păduri de foioase, ceea ce rezultă într-o biodiversitate foarte ridicată. Cuprinde și lacurile de la Brădeni, un loc important pentru păsări de apă atât în timpul sezonului de cuibărit cât și în timpul pasajului. Impactul antropic este foarte scăzut, existând puține localități pe o întindere foarte mare. Această zonă este cea mai mare arie semi-naturală coerentă – și probabil cea mai bine conservată – din regiunea biogeografică continentală din Transilvania. Găzduiește efective importante din speciile caracteristice acestei zone, de ex. aici cuibărește cea mai însemnată populație de acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina) și de viespar (Pernis apivorus) din România, densitatea ceea mai ridicată fiind atinsă la sud de Valea Hârtibaciului. Efectivele de huhurez mare (Strix uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocârlie de pădure (Lullula arborea) și sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio) sunt și ele cele mai însemnate dintre siturile din țară. Populația de cristel de câmp (Crex crex) este semnificativă pe plan global (peste 20 de perechi) dar este și printre primii dintre siturile din România. Este de asemenea printre primii zece situri din țară pentru ghionoaie sură (Picus canus). ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07NO
LBNI
LC02NI
MD01.02NI
LD02.01.01NI
LD02.01.01NO
MF03.01NI
MF03.01NO
MG04.01NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01NO
MBNO

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

La data completării fișei nu au fost disponibile documentații științifice. Completarea formularului s-a făcut pe baza amenajamentelor silvice și a evaluărilor realizate de gestionarii fondurilor cinegetice incluse în sit. Lucrări nepublicate cu caracter oficial: Ocolul Silvic Tălisoara - Amenajament silvic UP I Herculian Ocolul Silvic Tălisoara - Amenajament silvic UP IV Cormos Ocolul Silvic Tălisoara - Amenajament silvic UP V Filia Documentatie specifica: Documentatie habitate: {amenajamente silvice(9110)};{amenajamente silvice(9130)};{amenajamente silvice(9170)};{amenajamente silvice(91E0)};{amenajamente silvice(91V0)};{amenajamente silvice(9410)}; {Harta forestiera a Romaniei 2008 (ICAS).(9110)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(9110)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(9130)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(91E0)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(91V0)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(9410)}; Documentatie specii : {Observatii în teren.
 (1308)};  Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO980.06

5.3 Site designation (optional)

Desemnare SPA Breite Bradeni Specile țintă alese înregistrează populații bine reprezentate și stabile, iar habitatele lor se găsesc în stare excelentă și sunt bine reprezentate ca și suprafață, acestea fiind criterile după care au fost alese aceste specii. Datele cantitative și calitative au fost înregistrate din teren pe tipuri de habitate, fiind acoperită întreaga suprafață. În habitatele deschise am folosit metoda transectului liniar iar în pădure observațiile de la punct fix. Specii țintă (din DIRECTIVA 79/409/CEE): Ciconia nigra 12-14 indivizi, specie prezentă în zona făgetelor mature cu arbori inalți. A fost identificată frecvent hrănindu-se în zonele inundabile ale văilor și pe eleșteele de la Brădeni. Pernis apivorus-40-50 perechi. Larg raspindit in special pe vaile cu versanti largi despaduriti. Bubo bubo- 35-40 masculi, este întâlnită în special în în zonele de râpe mari împădurite. Este răspândită uniform pe aria de studiu, dar cele mai mari densități au fost semnalate pe Valea șaeșului. În ceea ce privește piciformele, acestea sunt uniform răspândite și bine reprezentate numeric datorită heterogenității structurale ale pădurilor. Cele mai mari densități au fost semnalate în zona platoului Breite, stejarii multiseculari de pe platou fiind habitate de hrănire importante pentru aceste păsări. Au fost semnalați stejari care conțin aproximativ 80-100 de găuri de hrănire realizate de indivizii diferitelor specii de ciocănitori. Pădurile din jurul platoului sunt heterogene atât ca și compoziție a specilor de arbori, cât și ca vârstă a acestora, aici fiind semnalate 9 specii de ciocănitori din cele 10 specii care cuibăresc în România. Toate cele 9 specii au fost semnalate pe platoul Breite, indivizii acestora hrănindu-se și pe platou. Picus canus- 120-160 masculi. Dryocopus martius-300-350 masculi. Dendrocopos syriacus-250-300 masculi. Dendrocopos medius-150-200 masculi. Dendrocopos leucotos- 80-110 masculi. Crex crex 80-100 masculi cintatori, a fost semnalat în special în zonele inundabile ale văilor, în vegetație ierboasă înaltă, habitatul acestei specii fiind foarte bine reprezentat în aria de studiu datorită ponderii mici pe care o ocupă terenurile agricole. Cele mai mari densități au fost înregistrate pe văile Mălâncrav, Criș și șaeș. Ficedula parva-250-300m. Specie întîlnită mai ales de-a lungul râpelor împădurite cu făgete mature, habitat bine reprezentat în aria noastra de studiu. Ficedula albicolis-500-600 masculi cintatori. Specie frecvent întîlnită mai ales în făgete, cărpinete și în amestecuri de fag și carpen. Mai rar semnalată în pădurile în care predomina stejarul. Lanius colurio-700-800 perechi, prezent pe toate văile, în zone deschise, mai ales fânațe cu arbuști, cele mai mari densități au fost semnalate pe versanții de deal cu vegetație xerofilă. Cosmin Ioan Moga si Alin David

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația Camera de Comerț și Industrie România Japonia
Address:
Email:rezervatiagorjului@yahoo.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0099
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY