Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0104

1.3 Site name

Bazinul Fizeșului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.950997
Latitude:46.937133

2.2 Area [ha]

1649.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis           
BA255Anthus campestris    180  220   
BA089Aquila pomarina           
BA060Aythya nyroca     
BA021Botaurus stellaris    14  18  males   
BA224Caprimulgus europaeus    50  70   
BA196Chlidonias hybridus    25  40         
BA197Chlidonias niger    60  90   
BA031Ciconia ciconia     
BA080Circaetus gallicus     
BA080Circaetus gallicus       
BA081Circus aeruginosus    10  14   
BA082Circus cyaneus                 
BA084Circus pygargus                 
BA122Crex crex    25  35   
BA238Dendrocopos medius    60  80   
BA429Dendrocopos syriacus    35  50   
BA236Dryocopus martius    15  20         
BA027Egretta alba    10  15   
BA026Egretta garzetta    25  45         
BA098Falco columbarius     
BA002Gavia arctica    10         
BA001Gavia stellata     
BA022Ixobrychus minutus    150  190   
BA338Lanius collurio    550  750         
BA339Lanius minor    60  80         
BA177Larus minutus    25  50         
BA246Lullula arborea    350  500   
BA272Luscinia svecica    10  15         
BA023Nycticorax nycticorax    20  30   
BA023Nycticorax nycticorax    50  65   
BA072Pernis apivorus     
BA072Pernis apivorus     
BA151Philomachus pugnax    120  160         
BA234Picus canus    35  45         
BA120Porzana parva    50  80   
BA119Porzana porzana           
BA119Porzana porzana    25  40   
BA193Sterna hirundo    10  20         
BA220Strix uralensis           
BA307Sylvia nisoria    60  80   
BA166Tringa glareola                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2432Anguis fragilis                   
Anodonta cygnea                   
1091Astacus astacus                   
Astragalus dasyanthus                   
Astragalus exscapus                   
2361Bufo bufo                   
2644Capreolus capreolus                   
Carassius carassius                   
2645Cervus elaphus                   
1283Coronella austriaca                   
1339Cricetus cricetus                   
1363Felis silvestris                   
1866Galanthus nivalis                   
Hierochloe australis                   
1203Hyla arborea                   
Iris pontica                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
Lepus europaeus                   
1358Mustela putorius                   
1292Natrix tessellata                   
1197Pelobates fuscus                   
Perca fluviatilis                   
1209Rana dalmatina                   
1213Rana temporaria                   
Rutilus rutilus                   
2351Salamandra salamandra                   
Sander lucioperca                   
Scardinius erythrophthalmus                   
Serratula wolffii                   
2537Silurus glanis                   
Sus scrofa                   
Unio pictorum                   
Vulpes vulpes                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0631.25
N0713.67
N127.83
N1415.59
N1520.11
N165.01
N172.09
N190.36
N210.64
N231.85
N261.61

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Bazinul Fizeșului este situat la sud-est de municipiul Gherla pe teritoriul județului Cluj. Rețeaua hidrografică a Fizeșului este reprezentată de râul Fizeș și afluenții acestuia (Vaile Cătinei, Mociului, Sicului, Bonțului etc). La nivel de peisaj, exista trei categorii mai de habitate: zone umede, habitate deschise (pajisti, pajisti cu tufarisuri, agroecosisteme) si paduri. Zonele umede, majoritar antropogene însumează o suprafață de circa 420 ha luciu de apă. Pe cursul Fizeșului, dinspre amonte înspre aval, se găsesc iazurile: Cătina, Tău Popii, Sf. Florian, Geaca I, Geaca II, Tău Lacu, Sucutard I, Sucutard II, țaga Mare și țaga Mică. Câteva iazuri se gasesc pe afluenti Fizeșului. Astfel, pe Valea Ciortuș se afla iazul Roșieni, pe Valea Mociului se află Lacul Legii (la origine lac natural), pe Valea Suciuaș se află Lacul Năsal, iar pe Valea Sicului sunt iazurile Sântejude și Borzaș. Pe valea Bonțului se află Lacul Săcălaia (Sic sau știucii), singurul lac natural neamenajat din Transilvania. Vegetația palustră edificată în principal de trestie (Phragmites australis) și de papură (cel mai adesea Typha angustifolia) ocupa o suprafata de peste 430 ha, avand o valoare conservativa deosebita. Aceasta se datoteza atat Stufarisurilor de la Sic care reprezinta cel mai mare masiv compact de stuf din Transilvania, cat si Lacului Stiucii. Acesta din urma are trei caracteristici care il individualizeaza in Campia Transilvaniei: este singurul lac natural din Transilvania care nu a suferit nici o influență antropică, este cel mai adânc lac natural (dulce) al Transilvaniei si singurul lac al Transilvaniei pe care se formează plaur. Habitatele deschise sunt cel mai bine reprezentate ca suprafata la nivelul Bazinului Fizesului. Intre acestea Tufărișuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) și păducel (Crataegus monogyna) sunt foarte răspândite în Câmpia Fizeșului, pe versanții cu expoziție sudică și sud-vestică. Ocupă suprafețe relativ mari și au ca efect creșterea heterogenității structurale a habitatelor la nivel de peisaj, contribuind la mărirea diversității specifice a avifaunei. Pădurile ocupă suprafețe mici, insulare, cu conectivitate scăzută sau inexistentă și sunt amplaste cu precădere pe pantele și coamele dealurilor, urmare a defrișărilor masive din trecut. Cel mai bine reprezentate sunt pădurile caducifoliate și în foarte mică masură pădurile de conifere (plantații de pin roșu și pin negru, excepțional molid). Principalele specii de arbori care edifică pădurile decidue din Câmpia Fizeșului sunt: Carpinus betulus și Quercus petraea, care formează fie cărpinete pure (Bonț, Sântioana, Sântejude, țaga), fie gorunete pure (Sânmărtin, Geaca), fie cărpineto-gorunete, asociațiile Carpino-Quercetum petraeae Borza (syn. Querco petraeae-Carpinetum ) ocupând cele mai întinse suprafețe în zonă . În lunca râului Fizeș (amonte și aval de Fizeșu Gherlii), pe Valea Bonțului aval de Săcălaia și pe Valea Legii, există și suprafețe mici acoperite de resturi de pădure aluvială, edificată de Alnus glutinosa și Salix cinerea, care formează asociația Alno - Salicetum cinereae, precum și de Salix alba care formează la Săcălaia și Fizeșu Gherlii asociația Salicetum albae.;

4.2 Quality and importance

La modul exhaustiv avifauna Bazinului Fizesului cuprinde cel putin 149 specii de pasari. Un numar de 34 specii de pasari dintre cele identificate in zona sunt listate in Anexa I a Directivei Pasari, iar 24 dintre aceste specii sunt clocitoare. Zona este foarte importanta pentru speciile de pasari care clocesc in vegetatia palustra (Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus,Circus aeruginosus, Porzana parva) dar nu si pentru limicole din cauza malurilor relativ abrupte ale iazurilor. In conditiile unei agriculturi predominant traditionala si slab eficienta, multe dintre terenurile agricole au devenit pârloage nelucrate si/sau abandonate astfel ca pasari de zone deschise (asa numite farmland birds) precum Crex crex, Anthus campestris, Lanius collurio, L. minor sau Sylvia nisoria beneficiaza de o oferta de nidificatie crescuta. Suprafatele reduse ale padurilor, varsta relativ mica a acestora si slaba conectivitate dintre ele face ca zona sa fie mai putin importanta pentru pasarile tipice de padure. Totusi dintre speciile listate in Anexa I a Directivei Pasari, aici cuibaresc cateva specii de ciocanitori (Dendrocopos medius, D. syriacus, Dryocopus martius), rapitoare de zi (Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Aquila pomarina) si de noapte (Strix uralensis). Deosebit de importanta este insa Padurea Ciuasului in care relativ recent s-a instalat o colonie mixta de starci (Nycticorax nycticorax si Ardea cinerea).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01Ni
MA03Ni
MA04Ni
MA05.01Ni
MA07No
MA08Ni
MD01.02Ni
HE01Ni
HE01.01No
HE03.01Ni
ME03.01No
HF03.01No
HF03.02.01No
HF03.02.03Ni
HF03.02.03No
HH01No
HK02.03Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNi
MBNo
LJ02.01.01Ni

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Oroian Silvia, 1998, Flora și vegetația Defileului Mureșului între Toplița și Deda, Tg. Mureș, Casa de Editură Mureș: 1-426 + 219 fig. + 61 tab.; Oroian Silvia, ștefănescu D., Sămărghițan Mihaela, 2005, Ariile protejate din județul Mureș, University Press Târgu Mureș. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Oroian Silvia, Danut Stefanescu, Samarghitan Mihaela, 2005, Ariile protejate din judetul Mures, Ed. University Press Targu-Mures(6240)}; Documentatie specii : {Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1188)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1220)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(4008)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B64.47
RO0483.39
RO9827.40

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Un prim pas în favoarea conservării biodiversității a fost facut in anul 1966 prin Decizia nr. 244/1966 a Sfatului Popular Regional Cluj (Filipașcu, 1968), a fost constituită Rezervația Naturală „Balta și Valea Legiilor", care se întindea pe o suprafață de circa 300 ha, dintre care mai mult de 40 ha erau ocupate cu stufărișuri compacte. În același an, prin același act normativ, s-a constituit și Rezervația Naturală „Lacul știucii" a cărei suprafață inițială propusă pentru conservare a fost de numai 26 ha. Ulterior, suprafața rezervației „Lacul știucii" a fost extinsă la 140 ha prin Decizia nr. 147/15.11.1994, dar numai la nivel județean, în timp ce, la nivel național, suprafața protejată a rămas de 26 ha (Legea 5/2000), până în anul 2004 când, prin H.G. 2151/2004, toate cele 140 ha au fost desemnate ca protejate. Prin același act normativ, suprafața rezervației naturale de la Legii, care a fost redusă la 13,5 ha (Legea 5/2000) a fost re-extinsă la 125 ha sub numele de \\\\\\\\\\\\\\\"Valea Legiilor\\\\\\\\\\\\\\\". În prezent, Lacul Legii este colmatat aproape în întregime, menținându-se doar circa 2 ha de luciu de apă cu o adâncime care nu depășește 50 cm. În anul 1974, prin Decizia nr 686 din 26 decembrie, a fost instituită Rezervația Naturală „Stufărișurile de la Sic", cu o suprafață de 2 ha. În anul 2001, Consiliul Local al comunei Sic, prin Decizia nr. 37, a declarat întregul masiv de stuf de pe Valea Sântejude, împreuna cu Valea Păstăraia, ca zonă protejată, cu statut de rezervatie naturală de interes local, iar prin H.G. 2151/2004, suprafața rezervației naturale „Stufărișurile de la Sic" a fost extinsă la 505 ha. În scopul protecției și conservării coloniei mixte de starci (Nycticorax nycticorax si Ardea cinerea)prin H.G 1581/decembrie 2005, a fost constituită Aria Specială de Protecție Avifaunistică „Pădurea Ciuașului", care cuprindea însă numai 3 ha din cele 15 ha ale pădurii. In anul 1994, Valea Fizeșului a devenit una dintre Ariile de Importanță Avifaunistică a României (Munteanu, 2004), iar ulterior, în anul 2007, o suprafață de 1267 ha cuprinzând întreaga vale a Fizeșului și văile afluente Sântejude și Bonț, a intrat în rețeaua Natura 2000 a EU, ca Arie Specială de Protecție Avifaunistică sub numele de „Valea Fizeșului – Sic – Lacul știucilor" (H. G. 1284/2007). Prin Ordinul nr. 1964 din 13 decembrie 2007 o parte a zonei a devenit SCI sunb numele de Lacul Stiucilor - Sic - Puini - valea Legiilor.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSCI0010 Bistrița Aurie
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1118/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0010 Bistriţa Aurie

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY