Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0149

1.3 Site name

Depresiunea Bozovici

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.973550
Latitude:44.887475

2.2 Area [ha]

9670.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA089Aquila pomarina     
BA224Caprimulgus europaeus    30  50         
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus    10  20         
BA082Circus cyaneus     
BA084Circus pygargus    10         
BA231Coracias garrulus    12         
BA122Crex crex    20  30   
BA238Dendrocopos medius    25  30         
BA429Dendrocopos syriacus    10         
BA379Emberiza hortulana    100  150   
BA321Ficedula albicollis    1000  2000   
BA338Lanius collurio    600  1000   
BA339Lanius minor    60  80         
BA246Lullula arborea    200  300   
BA072Pernis apivorus     
BA234Picus canus    15  20         
BA307Sylvia nisoria    20  30         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N090.78
N1240.23
N145.60
N1512.62
N1622.41
N2112.68
N230.14
N265.54

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

În cadrul sitului pot fi separate două compartimente: Dealurile Bozoviciului și Depresiunea Bozovici (sau a Almăjului).Practic situl cuprinde zona aflată între confluența râului Nera cu pâraiele: Rudăria și Agriș la est iar la vest Bârz și Ogașul Bizâcău. Dealurile Bozoviciului sunt situate pe latura nord-vestică a depresiunii, la poalele Munților Semenic, fiind formate din șisturi cristaline, în care au pătruns banatite. Depresiunea propriu-zisă a Almăjului are o petrografie ce cuprinde șisturi cristaline, mascate de depozite de pietrișuri, nisipuri, marne și argile, cu intercalații de tufuri și cărbuni, precum și de depozite din terase și lunci. Relieful se prezintă sub formă de trepte concentrice, fiind rezultat în urma acțiunii de depundere de tip piemontan, urmată ulterior de adâncirea rețelei hidrografice. Au rezultat astfel, cele trei trepte clasice de relief, specifice unor asemenea unitați: dealurile piemontane, terasele (șapte) și lunca (cu dezvoltare mai accentuată pe stânga văii, imprimând caracterul de asimetrie pentru această depresiune). Fiind situată la adăpostul munților ce o cuprind din toate părțile, Depresiunea Bozovici are o climă blândă. Temperatura medie anuală, este cuprinsă între 9 și 10 °C, iar cantitatea anuală de precipitații însumează 700-800 mm (crescând spre 1000 mm/an la contactul cu rama montană înconjurătoare). Principalul râu care străbate depresiunea este Nera. Nera drenează depresiunea, devenind un râu leneș și mâlos, ce-și lărgește albia de câteva ori, lăsând în urma sa crâmpeie de luncă (fertilă și largă pe alocuri de 2-3 km). În anumiți ani, topirea târzie a zăpezii de pe „acoperișul Banatului", face ca debitele mari de primăvara să se prelungească până prin iunie, ceea ce conduce la revărsări ale apelor Nerei pe terenurile agricole. Suprafețele inundate sunt însă restrânse. Dintre pâraiele care parcurg acest sit amintim: Rudăria, Bănia, Gîrbovăț și Bîrz (afluenți de stânga) și Lăpușnicul, Mocerișul și Ducinul(afluenți de dreapta). Zona este dominată de culturi agricole dintre care se remarcă cerealele și livezile de pomi fructiferi. La contactul cu rama montană înconjurătoare, apar păduri de fag și carpen dar și pajiști. ;

4.2 Quality and importance

Fiind în imediata vecinătate a ROSPA0020 Cheile Nerei-Beușnița, situl reprezintă o foarte importantă zonă de hrănire și pentru populațiile speciilor de păsări răpitoare cuibăritoare din situl respectiv. Datorită faptului că habitatele dominante din acest sit sunt cele agricole(culturi de cereale, livezi, fanațe etc.), se remarcă efectivele cuibăritoare semnificative de Emberiza hortulana (mai ales pentru partea de vest a țării), Ficedula albicollis, Sylvia nisoria, Lanius collurio, Crex crex. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01b
HB03b
ME02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

La data completării fișei nu au fost disponibile documentații științifice. Completarea formularului s-a făcut pe baza amenajamentelor silvice și a evaluărilor realizate de gestionarii fondurilor cinegetice incluse în sit. Lucrări nepublicate cu caracter oficial: Ocolul Silvic Tălisoara - Amenajament silvic UP I Herculian Ocolul Silvic Tălisoara - Amenajament silvic UP IV Cormos Ocolul Silvic Tălisoara - Amenajament silvic UP V Filia Documentatie specifica: Documentatie habitate: {amenajamente silvice(9110)};{amenajamente silvice(9130)};{amenajamente silvice(9170)};{amenajamente silvice(91E0)};{amenajamente silvice(91V0)};{amenajamente silvice(9410)}; {Harta forestiera a Romaniei 2008 (ICAS).(9110)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(9110)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(9130)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(91E0)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(91V0)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(9410)}; Documentatie specii :  {Observatii în teren.
 (1308)};  {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(1352)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(1354)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(1355)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian (aprobat prin OM 1125/2016, publicat în 544/20.07.2016)(1361)};   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B0.00
RO020.01

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

În partea de vest, situl se învecinează cu Parcul Național Chile Nerei-Beușnița desemnat prin Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secțiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora; În perimetrul sitului se regăsește ROSCI0375 Râul Nera Moceriș - Bozovici cu o suprafață de 394 ha.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY