Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0159

1.3 Site name

Lacurile din jurul Măscurei

1.4 First Compilation date

2016-09

1.5 Update date

2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2016-09
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.539814
Latitude:46.388753

2.2 Area [ha]

1139.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (96.83 %) Steppic (3.17 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis         
BA029Ardea purpurea    10 
BA029Ardea purpurea   
BA060Aythya nyroca    30  60 
BA060Aythya nyroca         
BA021Botaurus stellaris         
BA196Chlidonias hybridus    60  65 
BA031Ciconia ciconia    100  300       
BA031Ciconia ciconia         
BA081Circus aeruginosus         
BA429Dendrocopos syriacus    12       
BA027Egretta alba    10  20 
BA027Egretta alba   
BA026Egretta garzetta   
BA002Gavia arctica   
BA127Grus grus   
BA131Himantopus himantopus   
BA338Lanius collurio    11       
BA339Lanius minor         
BA023Nycticorax nycticorax    50  150 
BA023Nycticorax nycticorax   
BA193Sterna hirundo         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0641.89
N0741.08
N122.79
N149.96
N152.95
N210.40
N230.92

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Situl ASPA Lacurile din jurul Măscurei este constituit din 2 poligoane localizate în lungul râurilor Tutova și Zeletin (afl. de stânga a râului Berheci), afluenți de dreapta ai râului Bârlad. Sub aspect geomorfologic situl este situat în partea centrală a Colinelor Tutovei. Lățimea medie a luncilor râurilor Tutova și Zeletin, de 850m, corelată cu panta medie, de 5 grade înclinare, a permis ca pe o lungime de cca. 30km să se construiască acumulări de apă (iaz, polder, lac de acumulare) și să se instaleze în amonte habitate specifice zonelor umede. Aceste habitate de zonă umedă sunt susținute de 5 lacuri și iazuri (Cuibul Vulturilor, Iezer, Râpa Albastră) și de 29 de poldere amplasate între acesta. Habitatele dominante sunt specifice luciului de apă, stufărișului, pajiștilor mezohigrofile și reprezintă bază de adăpost, zonă de hrănire și reproducere pentru specii de păsări menționate în Directiva Păsări 79/409/CEE.;

4.2 Quality and importance

Sit important pentru cuibaritul starcului de noapte (Nyctycorax nycticorax) si al egretei mici (Egretta garzetta), starcului rosu (Ardea purpurea), chirighitei cu obraji albi (Chlidonias hybrida), egreta mare (Ardea alba) si piciorongul (Himantopus himantopus);

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01Xo
MF03.01b
MF03.02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1. Bănăduc., D. (2008). Natura 2000 sites proposal regarding Cyclostomata species in Romania, Acta Oecologica Carpatica I, 83-88 pp. 2. Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soulé, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg 2006. - Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe, A&W ecological consultants, Veenwouden, The Netherlands, Icas Wildlife Unit, Brasov, Romania. 3. Baza de date "Grupul Milvus" Documentatie specifica: Documentatie habitate: {MILVUS(91V0)}; {Planul de management al sitului ROSCI0321 Moldova Superioară (aprobat prin OM 1136/2016, publicat în MO 764/30.09.2016)(6520)};{Planul de management al sitului ROSCI0321 Moldova Superioară (aprobat prin OM 1136/2016, publicat în MO 764/30.09.2016)(91E0)}; Documentatie specii : {Baza de date a Grupului Milvus
 
 (1355)};  {Planul de management al sitului ROSCI0321 Moldova Superioară (aprobat prin OM 1136/2016, publicat în MO 764/30.09.2016)(2484)};{Planul de management al sitului ROSCI0321 Moldova Superioară (aprobat prin OM 1136/2016, publicat în MO 764/30.09.2016)(5266)}; {Baza de date a Grupului Milvus
 
 (1355)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY