Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0230365

1.3 Site name

Kastad kulle torräng

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2009-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.843400
Latitude:58.422100

2.2 Area [ha]

3.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      2.4  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0971.00
N1529.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Geologi och topografi Kastad kulle naturreservat består av en höjdrygg - en sk drumlin - uppbyggd av kalkhaltigt moränmaterial . Kullen höjer sig över den omgivande, flacka åkermarken och bidrar till en variation i slättlandskapet sydväst om Vadstena. I naturreservatet ingår också en mindre bit åkermark öster om själva Kastad kulle. Bergarten som underlagrar Kastad kulle är kalksten från tidsperioden ordovicium (ca 400 milj. år sedan). Berggrunden är täckt av lösa avlagringar som på Kastad kulle består av blockfattig sandig-moig morän. Moränen är troligen avlagrad kring en lös och kraftigt söndervittrad kalkstensskolla som transporterats av landisen till platsen (Johansson, 1975). Vegetation På Kastad kulle växer en säregen stäppartad torrängsflora med gamla anor. Den mycket sällsynta luddvedeln (Oxytropis pilosa) växer i de södra delarna av området. Luddvedeln är bara känd från ytterligare fem lokaler på det svenska fastlandet, alla belägna i västra Östergötland. Andra konkurrenssvaga växter som finns i anslutning till luddvedeln är bl a toppjungfrulin (Polygala comosa), pimpinell (Sanguisorba minor) och fältvädd (Scabiosa columbaria). Den före detta grustäkten på södra delen av Kastad kulle är det starkaste fästet för luddvedeln och de andra konkurrenssvaga växterna, här finns öppen jord med gles vegetation. På andra öppna delar av Kastad kulle och fläckvis även i grustäkten återfinns en karakteristisk torrängsflora med arter som backskafting (Brachypodium pinnatum), raklosta (Bromus erectus), backsippa (Pulsatilla vulgaris), spåtistel (Carlina vulgaris), brudbröd (Filipendula vulgaris), backklöver (Trifolium montanum) och backsmultron (Fragaria viridis).Öppna områden finns i dag framför allt i norr, bitvis uppe på krönet och längs ett par vägar dit, i den gamla täkten i söder samt längs en traktorväg i öster. Partiet längst i norr har hållits öppet genom oregelbunden slåtter. Lägre flora och fauna Den lägre floran och faunan på Kastad kulle har inte undersökts närmare. Vid en inventering av L-Å Gustafsson,1973 noterades följande kryptogamer: islandslav (Cetraria islandica), (Cladonia gracilis), plyschmossa (Ditrichum flexicaule), kalkbackmossa (Homalothecium lutescens), kransmossa (Rhytidiadelphus triquetrus) och gruskammossa (Abietinella abietina). Fåglar För fågellivet finns för närvarande en rik tillgång på bärande buskar på Kastad kulle. Fågellivet har inte inventerats men fältfågel och en del småfågel söker sig säkert till området. Några fågelarter som noterats vid besök är törnskata, buskskvätta, törnsångare och koltrast. Däggdjur Kastad kulle är en oas i det öppna åkerlandskapet och det vilda djurlivet i form av rådjur, harar och mindre däggdjur som sork söker sig hit. Djurlivet på kullen har inte inventerats.

4.2 Quality and importance

På Kastad kulle växer en säregen stäppartad torrängsflora med gamla anor. Den mycket sällsynta luddvedeln (Oxytropis pilosa) växer i de södra delarna av området. Luddvedeln är bara känd från ytterligare fem lokaler på det svenska fastlandet, alla belägna i västra Östergötland. Andra konkurrenssvaga växter som finns i anslutning till luddvedeln är bl a toppjungfrulin (Polygala comosa), pimpinell (Sanguisorba minor) och fältvädd (Scabiosa columbaria).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.01i
HA04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Se skötselplan till naturreservatet Kastad Kulle Äng- och hage Vadstena kommun. Naturvårdsprogram Vadstena kommun.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Kastad kulle torrängs naturreservat=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kastad kulle torrängs naturreservat=100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kastad kulle torräng
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Se skötselplan till naturreservatet

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230365
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY