Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0230367

1.3 Site name

Lunnsjöskogen

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.122200
Latitude:58.660100

2.2 Area [ha]

21.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00       
7140  info      1.8  0.00 
9010  info      10.3  0.00 
91D0  info      2.7  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N075.00
N1777.00
N1918.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området avsattes som naturreservat 1997. Lunnsjöns naturreservat visar upp fina gamla barrskogar och en mosaik av våtmarker och branter. Här finns relativt gott om gammal tall och död ved. Här finns också gott om arter som indikerar höga naturvärden. Bland dessa kan nämnas skuggblåslav, långfliksmossa och tallticka. Området har goda förutsättningar att hysa ovanliga insekter. Lunnsjöskogens naturreservat ligger någon kilometer nordväst om Jursla. Reservatet består av ett område med äldre skog och en del av sjön. I fuktigare sänkor växer gran och i de mer höglänta delarna hällmarkstallskog. Flera områden med sumpskog ingår i reservatet och inslag av löv finns här och var. I alla områden finns arter som indikerar höga naturvärden av vilka de mest krävande är skuggblåslav och liten spiklav .Man finner även blåmossa, långfliksmossa, tallticka, gammelgranslav, skriftlav, samt korktaggsvampar. Området har goda förutsättningar att hysa ovanliga insekter. Nordväst om Lunnsjön, nedanför en östvänd liten brant, finns en blockmark och ett bäckdråg. Bäckdråget domineras av vitmossor och klen gran. I branten finns grövre gran, asp och tall samt ek. Den svårforcerade terrängen har gynnat mängden död ved i form av vindfällen, lågor och torrträd. Norr om Lunnsjön ligger en tallsumpskog med gamla träd. I omgivningen finns även mindre branter. Tallarna bär en hel del döda grenar och stammarna är klädda med pansarbark. Fältskiktet domineras av odon och skvattram samt blåbärsris. Detta är ett område med värde för bland annat tjäder. I blandsumpskogen längst norrut i området växer gran, tall, al och björk. Här finns en del välutvecklade socklar med relativt gamla alar. Död ved finns i form av torrträd av al och björk samt sparsamt med lågor.

4.2 Quality and importance

Lunnsjöns naturreservat visar upp fina gamla barrskogar och en mosaik av våtmarker och branter. Här finns relativt gott om gammal tall och död ved. Här finns också gott om arter som indikerar höga naturvärden. Bland dessa kan nämnas skuggblåslav, långfliksmossa och tallticka. Området har goda förutsättningar att hysa ovanliga insekter.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02.06i
HJ01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Norrköpings naturvårdsprogram, område 252. Nyckelbiotopsinventeringen 1997, Skogsvårdsstyrelsen. Lunnsjöskogens naturreservat (beslut + skötselplan) 1997

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Lunnsjöskogens naturreservat=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Lunnsjöskogens naturreservat=100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Lunnsjöskogen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Se skötselplanen till Lunnsjöskogens naturresrvat.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230367
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY