Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0230372

1.3 Site name

Uvmarö

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.850300
Latitude:58.328300

2.2 Area [ha]

55.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8230  info      5.7  0.00 
9010  info      42.3  0.00 
9070  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området ligger centralt på Norra Finnö i mellanskärgården i Söderköpings kommun. Berggrunden i området består till största delen av gnejsig granit och intermediär vulkanit. Berggrunden går i dagen på de rikligt förekommande små höjderna. I övrigt är urberget täckt med torv eller ett lager svallad morän. Området är i stort sett ganska flackt med en högsta höjd över havet på ca 30 meter.Trädskiktet är dominerat av tall. I de lägre liggande områdena finns även ett ganska stort inslag av gran och fläckvis asp och på de våtaste markerna en del klibbal och björk. En mindre mosse bevuxen med tallskog finns också. Marken är överlag näringsfattig och fältskiktet domineras av blåbär och kruståtel.

4.2 Quality and importance

Området utgörs av barrblandskog med inslag av lövrika sumpskogar och tallmossar. I området finns ett rikt inslag av riktigt gamla träd (främst tall men även en del gran och enstaka lövträd). Många tallar är flera hundra år. De faktorer som gör detta område till ett särskilt värdefullt skogsområde är dels att skogen till stora delar varit orörd mycket länge och därför är rik på död ved, dels att mängden gamla träd är så stor. Dessa faktorer gör att området är av mycket stort värde för kryptogamer och insekter.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG01i
MJ01.03i
MJ03.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Opublicerat material inför framtida reservatsbildning, Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 LINKÖPING

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Uvmarö
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Skötselplan finns för området.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230372
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY