Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

SE0230374

1.3 Site name

Stora Mossen (Igelfors)

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationGovernmental act M2002/3916/Na
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2013/2696/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.616500
Latitude:58.847100

2.2 Area [ha]

392.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
7140  info      218  0.00 
9010  info      7.3  0.00 
91D0  info      76  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA236Dryocopus martius          DD 
BA127Grus grus          DD 
BA094Pandion haliaetus          DD 
BA409Tetrao tetrix tetrix          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0774.00
N1726.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Stora mossen väster om Igelfors utgörs av ett stort komplex av kärr, mossar och fastmarker. Större delen av myren är ett topogent kärr med både fastmattor och mjukmattor. Längs kanterna finns zoner av svagt välvda mossar och öblandmyrar. Mossarna kan vara såväl öppna som tallbevuxna. I sydost ligger den lilla Karpe tärn. Någon gång förekommer stråk av sumpskog längs kanterna, bevuxna av björk och tall. Längs sydvästra kanten och delvis över myren löpte tidigare en luftledning. Denna är nu borttagen men stubbarna efter stolparna står kvar. Spåren efter de motorfordon man använt är mycket tydliga. Där ledningen tidigare gick fram finns en spång över myren. Spritt över området finns ett fyrtiotal fastmarksöar av olika storlek, dessutom går ett antal halvöar ut i myren. Flora och fauna Mossar med ett slutet skikt av tall har ofta skvattram och odon i buskskiktet. Öppna mossar är oftast bevuxna av ristuvor med arter såsom ljung, kråkris, tranbär, rosling, hjortron, räffelmossa Aulacomnium palustre, rostvitmossa Sphagnum fuscum, tallvitmossa S. capillifolium, rubinvitmossa S. rubellum och myrmylia Mylia anomala. Speciellt ut mot myrens kanter är tuvull vanlig. I kärret och på gungflyn växer trådstarr, dystarr, vitag, vattenklöver, kallgräs, tuvsäv, myggblomster, storsileshår, rundsileshår, tuvull och sotvitmossa Sphagnum papillosum. Enligt litteraturen häckar förmodligen enkelbeckasin, ljungpipare och ängspiplärka. Orrspel ska förekomma. Trana, gräsand, knipa, ormvråk, grönbena, skogsduva, ringduva, gök, buskskvätta, törnskata, hämpling, spillkråka, tofsvipa och skogssnäppa ska tidigare ha häckat på myren eller i omgivningarna. Vid Gultebo väster om myren har storspov åtminstone tidigare häckat och tidvis uppehållit sig på myren. Färska uppgifter om häckfågelfaunan saknas till stor del. Trana har setts 2002 och grönbena 1993.

4.2 Quality and importance

Stora mossen (Igelfors) is an valueable and well conserved example of a raised bog. The bog is varied and large with an interesting flora and fauna. The site is also a important breeding-site to birds, common on this type of wetland.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02i
MH04i
HJ02.01b
MK02.01i
HK05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Naturvårdsprogam i Finspångs kommun, 2002. Våtmarker i Östergötlands län, Länsstyrelsen Östergötland, 1994.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

5.3 Site designation (optional)

Myrskyddsplanen.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Stora Mossen (Igelfors)
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Den större markägaren har certifierat skogsbruk, sköts av Skogssällskapet.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230374
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY