Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0230375

1.3 Site name

Trangölamyren (Östgötadelen)

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.167400
Latitude:57.707400

2.2 Area [ha]

57.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.2  0.00       
7140  info      18.2  0.00 
9010  info      4.9  0.00 
91D0  info      24.6  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0798.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Trangölamyren som är en orörd och mångformig myr med bl a dråg utgör en värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Området har botaniska värden och en stor betydelse för fågelfaunan. Myren ingår i Myrskyddsplan för Sverige och är av riksintresse för naturvården. Beskrivning: Trangölamyren ligger vid länsgränsen i kommunens sydvästligaste del och är en del av ett större myrområde som till största delen ligger i Jönköpings län. Den västra myren är en tallrismosse med martall, ganska gles skog i västra delen, måttlig tuvbildning och små öppningar där ljung dominerar. I norra kanten finns en välutbildad öppen lagg med högstarr och dybläddra. I västra och södra delen finns stora öppna laggkärr med gungflyn, här växer bl a flaskstarr och vitag. I östra kanten övergår laggen till ett mycket blött dråg som genomkorsar den östra myren på vägen mot Stora Trangölen i områdets sydöstra kant. Östra myren är i ovan nämnda breda dråg bevuxen med starr, pors, ängsull, enstaka småtallar och björk. Dråget kantas i västra delen av lövkärr med vide, jolster och al i träd- och buskskikt. I fältskiktet växer t ex strandlysing, blåtåtel, kärrsilja, junfru marie nycklar och slåtterblomma. Nordväst om gölen kantas dråget av tallrismossar med inslag av fastmarksholmar. I myrens nordöstra del finns ett blött kärr med vass och en del kärrsälting. Östra delen av myren sluttar mot gölen vilket kan vara en effekt av tidigare sänkning av gölen. Artlista: Dybläddra, jungfru Marie nycklar, kärrsilja, vitag, kärrsälting, strandlysing, slåtterblomma, drågvitmossa, röd glansvitmossa. Text från Ydre kommuns naturvårdsprogram.

4.2 Quality and importance

Trangölamyren is an valueable and well conserved example of a raised bog. The bog is varied and large with an interesting flora and fauna.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02b
LJ02.01o
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Myrar i Östergötland, 14980. Naturvårdsprogrammet i Ydre kommun, 2003.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

5.3 Site designation (optional)

Myrskyddsplanen Riksintresse för naturvården

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Trangölamyren (Östgötadelen)
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

The landowner, SVEASKOG

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230375
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY