Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0230377

1.3 Site name

Ingelstorp

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2009-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.015700
Latitude:58.254800

2.2 Area [ha]

16.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.3  0.00 
6270  info      9.5  0.00 
9070  info      1.9  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1058.00
N1417.00
N1517.00
N198.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

En kilometer sydost om Bersbo, bakom slyridåerna längs vägen mot Åtvidaberg, döljer sig en mycket säregen och vacker hagmark. Den större nordöstra delen är helt öppen, utan vare sig busk- eller trädskikt, så när som på ett par lövdungar med al och björk. Det är mycket kuperat och stenbundet med gott om uppstickande berghällar, block och stenar. Svårtillgängligheten har säkerligen räddat hagen från gödsling.

4.2 Quality and importance

Denna vidsträckta och mycket natursköna beteshage omfattar en mängd växtsamhällen, vilket gör floran synnerligen artrik och intressant. Tack vare att hagen är bergig och ytblockig har så gott som hela arealen undgått tillförsel av handelsgödsel. Beteshävd och buskröjning är mycket välskött. Alla dessa faktorer bidrar till artrikedomen men även till en sällan skådad individrikedom. Här finns ett mycket stort antal hagmarksindikatorer bland kärlväxterna, bland annat den rödlistade fältgentianan(VU). Även bland marksvampar och fjärilar finns rödlistade arter. Förutom den öppna hagmarkens mycket höga naturvärde finns också dungar med tämligen grov ek av högt värde för till exempel lavar och insekter. En stor del av hagen ger en god bild av hur en öppen utmark kunde se ut då jordhungern var som störst. Medan andra delar visar på växtsamhällen påverkade av slåtterhävd under samma tidsepok. Dess storlek och nästan helt av gödsel opåverkade flora gör den unik i Åtvidabergs kommun. Den torde dessutom ha få motsvarigheter i Östergötlands län och har därmed högsta bevarandevärde. Delområde i riksintresset Eklandskapet. Ingår i nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
HJ03.02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i
HB06b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Naturvårdsprogram för Åtvidabergs kommunNationel bevarandeplan för odlingslandskapetÄngs- och hagmarksinventeringenÅtgärdsplan för skötsel av betesmarker

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ingelstorp
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Åtgärdsplan för miljöstöd finns

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230377
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY