Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0230379

1.3 Site name

Tokorp

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2009-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.569800
Latitude:58.566600

2.2 Area [ha]

11.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.9  0.00 
6270  info      9.8  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1094.00
N155.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Betesmarkerna kring Tokorp ligger i den norra delen av odlingslandskapet i dalgången vid Bjäsätter-Tokorp som med sin landskapsbild och rika flora och fauna har få motsvarigheter i såväl kommunen som länet. Den sydligaste av betesmarkerna utgörs av en öppen hage med artrik hävdgynnad flora. Den sydligaste av betesmarkerna i anslutning till Tokorp utgörs av en öppen hage. Området får sin karaktär av en flack sluttning som ställvis är mera dramatiskt kuperad. Enstaka spridda block och rundade berghällar som går i dagen är andra karaktärer som ger särprägel åt området. Hagen hyser ett ungt träd- och buskskikt som är av igenväxningskaraktär och utgörs av unga björkar, alar längs med det centrala fuktstråket/diket, enstaka unga hasselbuskar ute i grässvålen, enstaka små enar och enstaka apel hårt tuktade av betesdjuren. Trädskiktet utgörs som helhet av träd som vuxit upp i hagen under sen tid. När det gäller floran i hagen så finns ett par större öppna ytor i hagen som sannolikt har varit åkermark och hagen genomkorsas också av ett dike som är under igenväxning. Till vegetationstyperna hör tuvtåteläng, stagghed, fårsvingel och staggdominerade torra vegetationstyper och gräs-lågstarräng i fuktstråket. De partier som utgörs av gammal åker domineras i dag av tuvtåtel, rölleka, vårbrodd och fyrkantig johannesört. Fuktstråket utmärks av kråkklöver, hundstarr, flaskstarr och stjärnstarr. Hagmarksfloran i hagen är glest spridd och finns företrädesvis i den södra kanten av hagen. Av hävdgynnade arter finns bockrot, blåklocka, vårbrodd, gökärt, harstarr, stagg, skallra sp, ängsvädd och blekstarr. Vid besöket fanns inga betesdjur eller spår efter djur i hagen. En ställvis riklig förnapålagring antyder att hagen inte heller betats under förgående år. Söder om gårdsbebyggelsen vid Tokorp breder en långsträckt hage ut sig i nord-sydlig riktning. Den södra delen av hagen utgörs av en östvänd sluttning som är mjukt kuperad och klädd med företrädesvis jämt ställda unga hasselbuskar. Mot norr planar hagen ut och den övergår till att få en öppen karaktär med glest stående hagmarksekar. Hagmarksfloran i hagen är tätt förekommande och artrik. I södra delen sågs vid besöket 6-7 trumgräshopporSSO om bebyggelsen vid Tokorp ligger en ekhage. Betesmarkerna kring Tokorp hör till den norra delen av odlingslandskapet i dalgången vid Bjäsätter-Tokorp som med sin landskapsbild och rika flora och fauna har få motsvarigheter i såväl kommunen som länet. Den här hagens naturvärden utgörs av en artrik flora och ett flertal grövre hagmarksekar med högt framtidsvärde. I området finns de rödlistade arterna finnögontröst (EN) och skogsklocka (NT)..

4.2 Quality and importance

Tokorp is a very valueable site with a large number of characteristic species represented in the pasture. The surroundings and the site also has a large cultural interest.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MD02i
HJ03.02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Nationell bevarandeplan för Sveriges finaste odlingslandskap. Rapport 4815, Naturvårdsverket.Linköpings kommuns naturvårdsprogramområden 858753, 858754, 858755, 858756

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Riksintresse för naturvården

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Tokorp
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Åtgärdsplan för miljöstödsersättning

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230379
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY