Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0230380

1.3 Site name

Tyresfall

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.665200
Latitude:58.918800

2.2 Area [ha]

19.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      13.3  0.00 
6410  info      0.8  0.00 
9070  info      3.8  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1071.00
N149.00
N1520.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vid Kvarnsjön vid Tyresfall ligger en stor och öppen hagmark. Trädskikt finns i form av grandungar ute i hagen och längs stranden där bland annat klibbal förekommer. Dessutom återfinns en björkhage i områdets östliga utlöpare. Enstaka träd ute i hagen kan också påträffas, bland annat klibbal, björk och ek. Buskar saknas, hagen är däremot blockrik. Spår av äldre åkrar förekommer och i hagen finns ett röse som ska vara en järnåldersgrav. Närmast sjön är marken fuktig och består av fuktängar.

4.2 Quality and importance

Hagen är av en storlek som har få motsvarigheter i Finspångs kommun och dess betydelse för landskapsbilden är mycket stor. Området är välhävdat och innehåller en värdefull flora och olika mer eller mindre välutvecklade vegetationstyper som gör den värdefull även ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Övervägande del av vegetationen består av rödvenhedar med en dominans av ljung. Området är omväxlande med både fuktiga och torrare partier. Här finns relativt sandiga slänter med ett varmt mikroklimat och här finns små dungar med både gran och lövträd. Lövdominerad hagmark finns också samt ett litet fattigkärr. Närmast sjön hittar man fuktigare betesmarker med inslag av olika starrarter. I hagen växer ett flertal typiska arter för ogödslade naturbetesmarker däribland ett rikt bestånd av fältgentiana. Här finns också en individrik population av den hotade trumgräshoppan.Grandungarna tillför området grova träd och så småningom död ved i ett varmt läge, varför även dessa är viktiga för den biologiska mångfalden. Även andra grova träd förekommer och naturvärdena kommer att öka om inslaget av blommande buskar och död ved får öka.Enstaka grova träd tillför området ytterligare värden. Fornminnen förekommer och området har ett visst kulturhistoriskt värde. Området bedömdes vara av högsta naturvärde i ängs- och hagmarksinventeringen. Området ingår dessutom i en nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
LJ01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Naturvårdsprogram för Finspångs kommunNationel bevarandeplan för odlingslandskapetÄngs- och hagmarksinventeringenÅtgärdsplan för skötsel av betesmarker

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Tyresfall
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Åtgärdsplan för miljöstöd finns

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230380
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY