Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0230383

1.3 Site name

Storån vid Falerum

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.166500
Latitude:58.157200

2.2 Area [ha]

44.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      9.5  0.00 
6410  info      24.8  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1032Unio crassus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0621.00
N1073.00
N126.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Väster om Gärdserum avvattnas Båtsjön av Storån som fortsätter i ett meandrande lopp åt sydost genom Uknadalens sprickdalslandskap. Våtmarken, som börjar direkt vid sjöns utlopp är en stor, öppen våtmark som ligger i ett öppet jordbrukslandskap. Våtmarken betas till stora delar. I fältskiktet påträffas många arter som trivs i fuktiga till blöta miljöer. I ohävdade partier finns alskog och videsnår där fältskiktet domineras av bladvass och säv. Mindre partier av fastmark finns ute i våtmarken och i södra delen står enstaka, vidkroniga och metergrova ekar. I området öster om Gärdserum finns inslag av betade sötvattensstränder som kan beskrivas som trädlösa, öppna starrmader med inslag av vegetationstyper som gräs-lågstarräng och tuvtåtelfuktäng.

4.2 Quality and importance

Storåns meandrande lopp utgör en mycket värdefull geologisk formation. Naturvärdena i anslutning till våtmarken vid Båtsjöns utlopp och strandängarna vid Gärdserum är också sammantaget mycket höga. Våtmarkens storlek och det faktum att den som helhet hävdas är en betydelsefull faktor. I vissa stycken hyser våtmarken en mycket artrik flora och den har sannolikt höga värden för fågellivet och organismgrupper knutna till vattenmiljöer. Stora betade sötvattenstränder som uppvisar typiska vegetationszoneringar är sällsynta. De grova fritt stående ekarna i området hyser rödlistade arter. Området utgör en av värdekärnorna i riksintresset Uknadalen och har genom sitt läge i dalgången ett mycket stort värde för landskapsbilden.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
HB02b
HJ02.15b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Naturvårdsprogram för Åtvidaberg Våtmarker i Östergötland Bevarandeplaner för miljöstöd

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Storån vid Falerum
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Åtgärdsplaner för miljöstöd finns för delar av området

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230383
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY