Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

SE0230385

1.3 Site name

Bibergskärren

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationGovernmental act M2002/3916/Na
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.380900
Latitude:58.841800

2.2 Area [ha]

70.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      30.8  0.00 
9010  info      10.2  0.00 
91D0  info      5.1  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA236Dryocopus martius          DD 
BA127Grus grus          DD 
BA241Picoides tridactylus          DD 
BA409Tetrao tetrix tetrix          DD 
BA108Tetrao urogallus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N07100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Myrkomplexet vid Bibergskärren ligger vid väg 51, 16 km NV om Hällestad. Den norra delen av myren ligger i Örebro län och i öster löper riksväg 51 och en smalspårig järnväg. Omgivningen utgörs av svagt kuperad skogsmark. En stor del av området nordost om den på kartan markerade mossen är kraftigt påverkat av torvtäkt. Myren hyser mycket stora naturvärden främst på grund av sin storlek, den hydrologiska mångformigheten och de öppna kärren. Beskrivning Omgivningen utgörs av svagt kuperad skogsmark. Den norra delen av myren ligger i Örebro län och i öster löper riksväg 51 och en smalspårig järnväg. En stor del av området nordost om den på kartan markerade mossen är kraftigt påverkat av torvtäkt. Längst i söder finns en gallrad sumpskog av gran, glasbjörk och enstaka tallar. Träden är likåldriga och ca 3 dm i brösthöjdsdiameter. Den östra delen av mossen, strax söder om torvtäkten, består av tallrismosse av skvattramtyp och övergångar mot mindre insprängda öppningar med ristuvor där rostvitmossa är vanlig i bottenskiktet. Trädskiktet utgörs av olikåldriga tallar med omkring 1 dm i diameter. Hela mossen har förmodligen varit en öppen platåmosse tidigare. Nordväst om den ligger en liten klibbal- och glasbjörksumpskog på ett fåtal hektar. Träden är ca 3 dm i diameter och det finns sparsamt med död ved, inga stubbar. Det finns tydliga, upp till 0,5 meter höga, trädsocklar bevuxna med lingon- och blåbärsris. I bottenskiktet finns bl a klubbvitmossa, tallvitmossa, uddvitmossa, fransvitmossa, praktvitmossa, rufsvitmossa, sumpvitmossa, husmossa, väggmossa, stor björnmossa och räffelmossa (Schröder 1994). Västerut breder ett område med barrskog ut sig, detta är kuperat och torrare till karaktären. Norra delen av barrskogsområdet utgörs av en nyckelbiotop med arter som gammelgranslav och långfliksmossa (Kleist 1994). Det stora öppna kärret i väster, markerat som Bibergskärren på kartan, består av omväxlande fastmatta och mjukmatta. Längst i norr finns ett dike i öst-västlig riktning. Där domineras fältskiktet av lingon, blåbär och skvattram. Den sydvästra laggen är öppen och består även den av både fastmatte- och mjukmattegolv. På fastmattedelen dominerar trådstarr och mjukmattedelen domineras av trådstarr, dystarr, vitag och kallgräs. Området karaktäriseras av stora öppna ytor med fastmarksholmar. I väster och söder gränsar våtmarken till barrskog. Objektet och dess omgivningar är på flera ställen påverkat av mänsklig aktivitet. Nordost om mossen är ett stort område kraftigt påverkat av torvtäkt, i sydväst, vid Karsfalla, finns ett hygge som nyligen är avverkat. I norra delen av objektet finns även ett mindre dike. ReferenserSchröder J. 1994. Våtmarker i Östergötlands län, nr 09F 4F 01. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljövårdsenheten 1994. Kleist H. 1994. Nyckelbiotopsinventering, Skogsvårdsstyrelsen.

4.2 Quality and importance

Bibergskärren is a good example of a raised bog. The bog parts are varied and have an interesting flora and fauna.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MH04i
HJ01.03b
MK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Schröder J. 1994. Våtmarker i Östergötlands län, nr 09F 4F 01.Våtmarker i Östergötland (Motala, Finspång och Norrköping) Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljövårdsenheten 1994.Objekt 9F4F01s. 159.Kleist H. 1994. Nyckelbiotopsinventering, Skogsvårdsstyrelsen.Motala kommuns NVP

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Bibergskärren
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Saknas

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230385
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY