Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

SE0230389

1.3 Site name

Södra Bråviken

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationGovernmental act M2002/3916/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.490600
Latitude:58.631600

2.2 Area [ha]

1455.5000

2.3 Marine area [%]

90.0900

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %) Marine Baltic Sea (90.09 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA043Anser anser    7000  7000   
BA039Anser fabalis    5000  5000   
BA059Aythya ferina    500  500   
BA061Aythya fuligula    500  500   
BA044Branta canadensis    2000  2000   
BA045Branta leucopsis    501  1000   
BA125Fulica atra    251  500   
BA391Phalacrocorax carbo sinensis    250  500   
BA190Sterna caspia    11  50   
BA193Sterna hirundo    11  50   
BA194Sterna paradisaea    11  50   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0190.00
N076.00
N102.00
N172.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ållonöfjärden med omgivande strandmiljöer utgör med sina vidsträckta havsstrandängar och vassområden samt sitt rika fågelliv en utomordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Området är klassats som riksintresse ur naturvårdssynpunkt och är utpekas som ett Ramsarområde enligt den internationella våtmarkskonventionen. Här häckar bl a brunand, kricka, brun kärrhök och skäggmes. Här finns ävenvitfågelkolonier. Strandängarna är örtrika med hävdgynnade arter som kustarun, dvärgarun, höstfibbla, strandrödtoppa, blåsklöver, ormtunga, gulkämpar, tiggarranunkel, kärrsälting samt hästsvans och ältranunkel. En kalkfuktäng hyser arter som ängsnycklar, majviva, loppstarr, stallört, tätört, den sårbara honungsblomster, dvärglummer och hårstarr. Naturliga betesmarker uppvisar en hävdgynnad flora med arter som darrgräs, stagg,revfibbla, knägräs, vildlin, ängsviol, stallört, brudbröd och nattviol. I området finns även ädellövträd som hyser missgynnade vedlevande organismer som silkesslidskivling ochhjälmbrosklav. Området är av nationellt intresse för naturvården.BeskrivningDen riksintressanta Ållonöfjärden med omgivande havsstrandängar ligger på Vikbolandet ca 15 km öster om Norrköping. Området är känt för sitt rika fågelliv med framför allt rastande änder, vadare och gäss. I och omkring Ållonöfjärden häckar fåglar som tofsvipa, brunand, kricka, brun kärrhök och skäggmes. Under sträckperioden påträffas arter som gluttsnäppa, svartsnäppa, kärrsnäppa, småsnäppa, brushane, ljungpipare, rödspov ochmyrspov. Här finns även vitfågelkolonier med bl a skrattmås, fisktärna, fiskmås och gråtrut. Strandängarna som ligger innanför breda vassbälten är välutbildade och på våren, i vissa partier, utvecklas en blå bård innanför vassen. Vegetationszonerna framträder tydligt med rödsvingel, agnsäv, krypven och salttåg. Floran är örtrik och uppvisar hävdgynnade artersom blåsklöver, strandrödtoppa, tiggarranunkel, vitklöver, gåsört, strandkrypa, kustarun, kärrkavle, kärrsälting, segstarr, ängsull, veketåg, havssälting, höstfibbla, dvärgarun, ormtunga och gulkämpar. I riktigt våta partier finns ställvis en smal zon med havssäv och blåsäv. Vid Hötomta finns i den zonen inslag av hästsvans, ältranunkel och äkta förgätmigej. På landstränderna förekommer tuvor som den gula tuvmyran åstadkommer.Havsstrandängarna är opåverkade av kvävegödsling. Öster om Varaåns mynning övergår havsstrandängarna inåt land i en kalkfuktäng. Härväxer en tydligt kalkgynnad flora med ängsnycklar, majviva, loppstarr, stallört och tätört. Man finner även den sårbara växten honungsblomster samt ängsstarr, dvärglummer, tagelsäv och hårstarr. Här trivs även den missgynnade kalkkärrsgrynsnäckan (Vertigo geyeri). I övergången mot fast mark växer rikligt med kärrspira. Man finner ogödslade betesmarker med torrängspartier på Kanelholmen samt friskängarvid Hötomta och Notholmen. I området kring Hötomta ligger även en öppen flack hagmark. Markerna är örtrika med en hävdgynnad flora med arter som darrgräs, stagg, revfibbla, knägräs, vildlin, ängsvädd, ängsviol, rödklint, prästkrage, stallört, gullviva, blodnäva, brudbröd, nattviol och backsmörblomma. På den lilla Notholmen ligger några små sjöbodar idylliskt invid vattnet. Kring Ållonö slott finns grova gamla ädellövträd som hyser krävande vedlevande organismer som bålgeting, den missgynnade svampen silkesslidskivling samt lavar som den missgynnade hjälmbrosklaven och brun nållav. I fjärden finns några mindre öar och skär och i den yttre delen ligger de två sammanvuxna öarna Kalv- och Ljungholmen. Kalvholmen upptas till stora delar av oframkomliga busksnår. På nordvästra delen av Kalvholmen finns en gammal hassellund som ger en känsla av skog. Utmed Kalvholmens norra och östra strand växer klibbal. Ibland har här utvecklats alkärr med glest stående albuketter. Sannolikt har här tidigare betats. Ljungholmen är en ganska hög och kuperad ö. I väster finns öppna klippor. I övrigt är ön skogsklädd. Tall dominerar centralt och i vä

4.2 Quality and importance

Södra Bråviken is very important to migrating birds.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD03b
MF06.01b
HG01i
HH03b
MK03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Norrköpings kommuns naturvårdsprogramRAMSAR-dokumentation

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

RAMSARRiksintresse för naturvården

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Östergötlands län
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Södra Bråviken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Saknas för vattnet, delar av betesmarkerna har miljöstödsåtaganden med åtgärdsplaner.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0230389
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY