Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0310346

1.3 Site name

Skurugata

1.4 First Compilation date

1997-09

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:               
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.085600
Latitude:57.697800

2.2 Area [ha]

133.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.3  0.00 
3260  info      0.33  0.00 
7110  info      4.24  0.00 
7140  info      0.74  0.00 
8220  info      1.3  0.00 
9010  info      34.4  0.00 
91D0  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0710.00
N1785.00
N224.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Porphyry in the bedrock.

4.2 Quality and importance

Området omfattar huvudsakligen en klippkanjon med en nivåskillnad mellan botten och bergväggarnas övre kant på 35 meter. Kanjonen har sannolikt uteroderats i samband med inlandsisens avsmältning. På östra sidan av Skurugata ligger höjden Skuruhatt på 320 meter över havet, varifrån man har en vidsträckt utsikt. I kanjonen finns en mycket speciell mossflora med hänsynskrävande och hotade arter. Skogen är grandominerad med inslag av tall och björk samt aspgrupper och hassel. Större delen av området väster om det befintliga reservatet består av 90-100-årig skog men två hyggen och några ungskogspartier förekommer också liksom äldre partier. Området är varierat och starkt kuperat t ex i nordväst med nedskurna bäckraviner. Sydväst om det befintliga naturreservatet finns en mindre helt orörd sumpskog med bl a tibast. Norr om reservatet finns mer talldominerad barrblandskog och helt orörda sumpskogar med stort lövinslag vid Myregölen. I de mer orörda delarna finns en rik hänglavförekomst.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02o
MC03.03o
MG01i
HK02.01i
HK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Collin, A-C. 1987. Skurugata. Naturreservat Eksjö kommun. Botanisk inventering 1975. Länsstyrelsen i Jönköpings län.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Skurugata-29.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Skurugata
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0310346
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY