Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0310701

1.3 Site name

Kräpplehult

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:               
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.027800
Latitude:57.553200

2.2 Area [ha]

36.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      12.09  0.00 
6410  info      5.37  0.00 
9070  info      1.31  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N095.00
N1055.00
N1431.00
N164.00
N195.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kräpplehult ligger nordöst om Bodasjön - en grund sjö med rikt fågelliv. Markerna är flacka och utgörs till största del av öppen odlingsmark frånsett ett skogsparti närmast sjön, ett område med askar vid gården och en hällmark med ekar i väster. I söder och i nordost finns betesmarker med ett mycket stort antal odlingsrösen av hackerörstyp.

4.2 Quality and importance

Naturvärdena ligger främst i områdets storlek, inslaget av gamla lövträd och den rika floran i delar av objektet. I betesmarken finns även grov ek och ask med rik moss- och lavflora. I norr finns fuktiga partier med bl.a. darrgräs, hirsstarr, brudborste, krypvide, ängsvädd och gökblomster. Den södra betesmarken är en blandlövhage med bl.a. ek, rönn, oxel, hassel, en och vildapel. Marken är näringsfattig och floran har ett sparsamt inslag av arter som slåttergubbe, stagg, bockrot och jungfrulin. Hela området är välhävdat av nötkreatur.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LA08o
LJ03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Ängs- och hagmarksinventering. Ätgårdsplan.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

5.3 Site designation (optional)

ÄoH 0686041 klass 2. Åp F5626.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kräpplehult
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0310701
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY