Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0310723

1.3 Site name

Fattarp

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2009-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:               
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.541700
Latitude:57.959500

2.2 Area [ha]

7.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      4.4  0.00 
9070  info      0.6  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1064.00
N1636.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Fattarp är en mycket värdefull helhet där vackra kulturspår och biologiska värden sammanfaller. Byn har en av regionens bästa exempel på hamlade lindar. Ekarnas största värde är sannolikt från entomologisk synvinkel då de står väl exponerade och har blottad ved och stora mulmhål.

4.2 Quality and importance

Övre Fattarp ligger i ett krönläge. Öster om den sänker sig terrängen etappvis med terrasserade åkrar mellan bergbranter. I branter och intill åkermarken växer ett 30-tal hamlingsträd, främst av lind men också en handfull askar. Riktigt gamla ihåliga mulmträd förekommer där mossfällar breder ut sig på den skrovliga barken. Ett flertal rödlistade lavar förekommer. Den äldsta asken hyste en handfull signalarter. Flera jätteekar förekommer också. Äldst och grövst i byn av alla träd är den ek som står på högsta punkten. Den mäter närmare 5 meter i omkrets i brösthöjd och har rikligt med mulm. Barken är bevuxen av gulpudrad spiklav och rikligt av brun nållav. Kring husen i Fattarp finns en handfull grova askar varav flera jätteträd. Andra värdefulla underlag för lavar är stenmurar och trägärdesgårdar. Hela arealen fårbetas.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LA08o
LJ03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Ängs- coh hagmarksinventering.Naturvårdsprogram för Jönköpings län.Åtgärdplan.Nyckelbiotoper i odlingslandskapet i Östra vätternbrantsområdet.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

ÄoH-nr 0683096 klass 2. ÅP F 4719.NVP 95 nr 83-53.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Fattarp
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0310723
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY