Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0310730

1.3 Site name

Grav

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2009-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:               
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.310100
Latitude:57.912600

2.2 Area [ha]

16.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9010  info      7.2  0.00 
9020  info      1.8  0.00 
9070  info      0.00 
9180  info      5.3  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1679.00
N1721.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Området ligger i en starkt lutande västsluttning med rasbranter, ned mot Vätterns östra strand.

4.2 Quality and importance

Området är representativt för den typ av ädellövskog i rasbrant som förr var mycket vanligare utmed Vätterns östra sida. Huvuddelen av skogen domineras av ädla lövträd med förekomst av död ved, grova ekar och gamla hamlade ädellövträd. I branten har flera bäckar skurit sig ned och bildat artrika raviner med fuktigt mikroklimat. I övre delen av branten ökar inslaget av barrträd. Området hyser flera sällsynta och hotade kryptogamer och landmollusker. Stora delar har ett orört intryck, men bitvis har det förekommit ett visst uttag av träd/död ved, främst till ved.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MA11i
MB02o
HJ03.01i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Nyckelbiotopsinventering. Nyckelbiotopsinventering i odlingslandskapet i Östra vätternbranterna. Löv- och barrskogsinventering för Jönköpings län.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

5.3 Site designation (optional)

Nyckebiotopsinventering. Part of riksintresse för naturvård.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Grav
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0310730
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY