Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0310742

1.3 Site name

Stora Grönlid

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:               
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.301900
Latitude:56.908100

2.2 Area [ha]

24.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      0.9  0.00 
9020  info      13.1  0.00 
9080  info      2.1  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N16100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Markstrukturen består av fornåkrar och rösen omväxlande med blockiga marker.

4.2 Quality and importance

Gammal slåtter- och betesmarker som varit bevuxna med enstaka gamla ekar och bokar samt hammelträd av lind och ask. Det har även funnits hassel i området. 1945 avverkades merparten av de gamla ekarna och hammelträden. Under 1900-talet har området vuxit igen med asp, ek, lind och bok. Objektet har en ovanligt stor diversitet av lövträd, samtliga ädellövträd utom avenbok förekommer. I området ingår även en blandsumpskog och en källpåverkat del med utströmningsområde. På en del av fornåkrarna är gråal planterad. I stora delar av området finns ett likåldrigt underbestånd av hassel och lind. Underbeståndet har sannolikt röjts bort under 1960-talet. I området förekommer ett tiotal jätteträd av ek och bok. Lågor av jätteträdsformat finns av ek men även ordinära lågor förekommer av bok, lind och asp. Vidare förekommer högstubbar, torrträd, senvuxna träd, hålträd, gamla hasselbuskar , källmiljöer, lövträdssocklar, vedsvampar och hammelträd. De artgrupper som förekommer är främst lundväxter, mossor ,fåglar samt svamp- och vedlevande insekter. Ett 20-tal signalarter har noterades t.ex., lundstjärnblomma, tandrot, vätteros, lundelm, gullpudra, ormbär, blåsippa, vedtrappmossa, porellor, platt fjädermossa, fällmossa, skogshakmossa, skriftlav, bårdlav, m. fl. Avsaknad av lobariesläkten kan tyda på en fragmentering i landskapet som påbörjades för länge sedan. Av gammalt källmaterial vet man att denna socken har varit fattig på beståndsbildande träd. Området har ett mycket stort värde som ekosystem men även höga sociala värden på grund av sin lättillgänglighet.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02o
LJ02.01o
HK02.01i
HK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE99100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE99Grönlid domänreservat=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Grönlid domänreservat=100.00

5.3 Site designation (optional)

In the future protected as naturreservat. To day protected as domänreservat.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Stora Grönlid
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0310742
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY