Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0310744

1.3 Site name

Stickelösa

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:               
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.331500
Latitude:57.891800

2.2 Area [ha]

6.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      0.19  0.00 
6270  info      0.00 
6410  info      0.13  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N10100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Mosaikartade betesmark i sydläge med buskar och träd,

4.2 Quality and importance

Detta är ett av de finare östra Vätternbrantsobjekten med stora arealer fin gräsmark. Hällmarksfloran är särskilt väl utvecklad. Den mosaikartade betesmarken i sydläge med buskar och träd varierat med öppna marker ger bra livsmiljöer för både de växter och de insekter som är knutna till odlingslandskapet. Norr om Stickelösa på en sydsluttning finns en öppen betesmark med välutbildade torrängar kring en bergknalle. Buskar förekommer sparsamt. Trädskiktet är mycket glest med enstaka björkar, oxlar och en ovanligt grov rönn. Vid bergets södra fot står en solitär spärrgrenig ek och några hasselbuketter med grova stammar. Eken är 3,5 meter i omkrets och har en del blottad ved. På barken växer brun nållav. Floran i området är basmineralpåverkad med arter som rödkämpe, brudbröd och ängshavre, men här finns även hävdgynnade arter som jungfrulin, sommarfibbla, rödklint och darrgräs. Längre norrut finns områden som förefaller kultiverade, men även här finns fläckvis naturlig friskängsflora. Allra längst i norr är betesmarken enbuskklädd med fältskikt av rödvenshedstyp.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LA08o
LJ03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Nyckelbiotopsinventering i odlingslandskapet inom Östra vätternbranstområdet. Åtgärdsplan. Ängs- och hagmarksinventering.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

5.3 Site designation (optional)

NBO. Nyckelbiotop i odlingslandskapet. ÄoHnr 0680256 klass 2. ÅP F4333.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Stickelösa
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0310744
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY