Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0310745

1.3 Site name

Fingalstorp

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2009-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:               
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.314400
Latitude:57.920200

2.2 Area [ha]

10.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      5.5  0.00 
9070  info      1.2  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1075.00
N146.00
N1619.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Fingalstorp ligger i det av förkastningar formade landskapet öster om Vättern.

4.2 Quality and importance

Området är ett av östra Vätternbrantens finaste objekt med högsta bevarandevärde p.g.a. sin botaniska artrikhet och höga trädvärden.Fingalstorp ligger i det av förkastningar formade landskapet öster om Vättern. Norr om bebyggelsen betas en hagmark med tätt trädskikt i norr. Ek dominerar men äldsta träden är askar och en lönn som hamlats. Flertalet askar växer i bryn. På en alm växer rikligt av almlav. Fältskiktet är ovanligt artrikt med arter som rödkämpe, rödklint, brudbröd, ängshavre och backnejlika som tyder på basmineralpåverkan. Här finns även en rik svampflora med flera olika vaxskivlingar. I öster ligger Djupängen som trots ett ganska tätt trädskikt har en rik ängsflora. Det är som namnet antyder en gammal slåtteräng med fuktigare partier med starrarter och ekklädda torrare delar. Vissa av ekarna är närmare 100 år gamla och ett 10-tal träd är grova.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LA08o
MB02o
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.Ängs- och hagmarksinventeringen.Nyckelbiotop i odlingslandskapet inom Östra vätternbrantsområdet.Åtgärdsplan.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

NBO. ÄoHnr 0680278 klass 1. Nyckelbiotop i odlingslandskapet.ÅP F4572.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Fingalstorp
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0310745
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY