Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0320218

1.3 Site name

Måketorp

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kronobergs län
Address:               
Email:kronoberg@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.562400
Latitude:57.144300

2.2 Area [ha]

7.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      5.3  0.00 
6410  info      1.3  0.00 
9070  info      0.1  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1062.00
N1638.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Trädbärande naturbetesmarker med varierande fuktighetsgrad.

4.2 Quality and importance

Området utgörs av varierande, trädbärande natur-betesmarker där fuktighetsgraden varierar från frisk till våt. Området som sluttar ned mot Nersjön i norr är beläget mycket nära gränsen till Kalmar län. Blandlövhagen domineras av ek, vidare förekommer björk, asp, rönn, lind, ask, lönn, gran och tall samt en, hassel, vide, al, nypon, vildapel och olvon. En lång rad hävdgynnade arter har påträffats: gökärt, slåttergubbe, ängs-/höskallra, ormrot, solvända, brudborste, prästkrage, ängsvädd, nattviol sp., Jungfru Marie nycklar, gullviva, jungfrulin, vanlig ögontröst, bockrot, stor blåklocka, kattfot, svinrot, fältgentiana, sommarfibbla, knägräs, darr-gräs, stagg och vårbrodd. Inom området finns hamlade träd av ask och lind. Hålträd av asp förekommer. Kulturvärden i form av ett flertal odlingsrösen och en trägärdesgård, samt även två timrade ängslador i gott skick, finns inom området.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
LA04.01i
HA04.03i
MA07b
MA08b
LB01b
LD01o
LD06i
HG05.07i
LH04.01i
MH04.02o
HI02b
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HA04.02i
HJ02.01.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kronobergs län
Address:
Email:kronoberg@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Måketorp
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0320218
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY