Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0320220

1.3 Site name

Hunshult

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kronobergs län
Address:               
Email:kronoberg@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.692300
Latitude:56.640700

2.2 Area [ha]

109.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      5.3  0.00 
6530  info      0.6  0.00 
9010  info      0.5  0.00 
9020  info      0.00 
9080  info      0.4  0.00 
9110  info      37.3  0.00 
9160  info      0.4  0.00 
91E0  info      4.3  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1081Dytiscus latissimus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0643.00
N075.00
N1513.00
N1639.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Hunshult är ett ädellövskogsområde på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Sjön har en synnerligen värdefull och artrik fågelfauna. I skogen finns många mindre åkrar insprängda.

4.2 Quality and importance

Hunshult är ett ädellövskogsområde på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Sjön har en synnerligen värdefull och artrik fågel-fauna. Koncentrationen av häckande storlom och fisk-gjuse är bland de största i Europa Åsnen har inter-nationell betydelse som rast- och övervintringsbio-top för storskrakar och havsörnar. Området är i huvudsak bevuxet med bok- och ekskog med inslag av lind, lönn, alm, björk, tall och gran. Här och var finns insprängda alkärr med sockelbild-ning, askkärr, lövsumpskogar och andra mindre våt-marker. Hamlade träd förekommer. Funna signalarter i skogen är fällmossa, guldlock-mossa, lunglav, platt fjädermossa, västlig hakmossa, blåmossa, blodlav, fjällig filtlav, krusig ulota, gammelgranslav, korallorangelav, rostfläck, stor revmossa och trädporella. Funna rödlistade arter är mjölig klotterlav, almlav och bokkantlav. I skogen finns många mindre åkrar insprängda. Åker-renarna som tidigare skötts genom slåtter är fortfa-rande värdefulla och hyser många olika träd- och buskarter såsom hassel, körsbär, hägg, slånbär, vildapel mm. Längs vissa åkrar finns rester från de tidigare så vanliga ängsfruktodlingarna. I byns cen-trala delar finns fruktodlingar med främst äpple kvar. Vissa av dessa är sk ängsfruktodlingar andra är åkerfruktodlingar.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02o
LE01.01o
LF02b
HG01b
MH01o
LH04.01o
MH04.02o
MI01b
LI02i
MI03.01b
MJ02.04.02o
MJ02.11o
MJ02.15o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE0070.00
SE0230.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kronobergs län
Address:
Email:kronoberg@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hunshult
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0320220
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY