Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0320230

1.3 Site name

Bockaskruv

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kronobergs län
Address:               
Email:kronoberg@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.729600
Latitude:56.948700

2.2 Area [ha]

197.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7140  info      17.2  0.00 
9010  info      99.8  0.00 
91D0  info      0.8  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N073.00
N1797.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Bockaskruv är ett barrskogsområde med bitvis stort inslag av grova lövträd, främst asp och björk. Flera skogsbränder har påverkat området de senaste århundradena. I skogen finns gott om grov asp och riklig förekomst av grova lågor och torrträd av asp. I området finns ett antal hotade vedsvampar. I området finns även ett antal öppna starrkärr.

4.2 Quality and importance

Bockaskruv är ett barrskogsområde med inslag av några mindre, helt öppna kärr. Terrängen är kuperad och bitvis blockrik. Tall är det dominerande trädslaget i de flesta bestånden. Många bestånd är gamla, flerskiktade och olikåldriga. Skogen har bitvis stort lövinslag och lövet har i stora delar kunnat utvecklas utan skogliga åtgärder de senaste decennierna. I skogen finns bl.a. gott om grov asp och en riklig förekomst av grova lågor och torrträd av asp. Vedsvampfloran är intressant. 11 rödlistade arter är funna bland svampar, mossor och lavar. Det finns gott om tjäder i området. I denna borealt präglade trakt i länets nordöstra del har skogarna naturligt präglats av barrskog med relativt ofta förekommande skogsbränder och påföljande lövsuccessioner.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01o
LB05o
LH04.01o
MH04.02o
LI02i
HJ01.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kronobergs län
Address:
Email:kronoberg@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Bockaskruv
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0320230
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY