Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

SE0330173

1.3 Site name

Våtmarker längs Emåns nedre lopp

1.4 First Compilation date

2000-02

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:               
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2002-01
National legal reference of SPA designationGovernmental act M2000/1680/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.468700
Latitude:57.133400

2.2 Area [ha]

623.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia         
BA081Circus aeruginosus         
BA082Circus cyaneus         
BA122Crex crex         
BA038Cygnus cygnus         
BA236Dryocopus martius         
BA217Glaucidium passerinum         
BA127Grus grus         
BA338Lanius collurio         
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus         
BA193Sterna hirundo         
BA108Tetrao urogallus         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0750.00
N1018.00
N1620.00
N176.00
N196.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

I nedre delarna av Emån växlar strömmande, forsande partier med mer lugnflytande sträckor och ån omges dels av våtmarker dels av ädellöv-, sump- och svämskogar.

4.2 Quality and importance

I nedre delarna av Emån växlar strömmande, forsande partier med mer lugnflytande sträckor och ån omges dels av våtmarker dels av ädellöv-, sump- och svämskogar. Våtmarksområdet är mångformigt med många representativa och värdefulla våtmarkstyper som exempelvis öppna vassar, mader, sumpkärr och ängar.Området är stort och relativt opåverkat och har på många håll vildmarksprägel. Höga botaniska och ornitologiska värden finns i området.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG01b
HJ01.03b
HJ02.05b
HJ03.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.06i
MJ02.01.03i
HJ02.04.01b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Området är enligt miljöbalken bedömt vara av riksintresse för naturvård och det rörliga friluftslivet.Del av området ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.Naturminne på 0,64 ha ingår i objektet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Våtmarker längs Emåns nedre lopp
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0330173
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY