Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0330208

1.3 Site name

Tomeshultagölen

1.4 First Compilation date

2001-01

1.5 Update date

2009-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:               
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.405900
Latitude:56.744900

2.2 Area [ha]

57.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      7.7  0.00 
7140  info      16  0.00 
91D0  info      34  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0613.00
N0728.00
N1759.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Myrkomplexet kring Tomeshultagölen och norrut omfattar flera välutbildade våtmarkstyper. Tallmossarna i norra delen skiljs åt av breda, öppna lggkärr och den största har tydlig kantskog och glest tallbevuxet mosseplan. En viss tendens till uppdelning i tuvor och höljor kan ses på mosseplanet. I den mellersta och södra delen finns tallmossar, sumpskog och mer eller mindre trädbevuxna fattigkärr. Kring gölen utbreder sig ett färgsprakande gungfly. Tomeshultagölen är en typisk näringsfattig myrgöl med humöst vatten, en av de få opåverkade större gölarna i trakten. De enda ingreppen är ett par diken som finns i norra kanten av mossen.

4.2 Quality and importance

Myrkomplex med höga värdena som främst ligger i mångformighet, orördhet och repsesentativitet.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02o
MH04.02b
MJ02.05o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ02.01.03b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE00100.00

5.3 Site designation (optional)

Objektet är utpekat som riksintresse för naturvården och det ingår i den nationella myrskyddsplanen. Tomeshultagölen är dessutom en kalkreferenssjö.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Tomeshultagölen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0330208
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY