Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0330210

1.3 Site name

Viråns vattensystem

1.4 First Compilation date

2001-01

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:               
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.089400
Latitude:57.421800

2.2 Area [ha]

2235.1000

2.3 Marine area [%]

0.7400

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.74 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1130  info      16.5  0.00 
1150  info      0.2  0.00 
3130  info      605  0.00 
3260  info      49.5  0.00 
6270  info      0.9  0.00 
6410  info      23.7  0.00 
7140  info      247.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1149Cobitis taenia         
F1163Cottus gobio         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
M1355Lutra lutra         
I1032Unio crassus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0689.00
N0711.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Landskapsformer: Sprickdalslandskap och kullig terräng med relativ höjd 20-50 m. Viråns vattensystem ett relativt opåverkat vattensystem som har sina källflöden i Hultsfreds kommun. Det utgörs av ett växelspel mellan sjöar och åar. Från utloppet av sjön Ver till mynningen i Östersjön vid Virbo är höjdskillnaden 83 m. Flera mindre fallsträckor finns speciellt utmed den nedre halvan av ån. Hummeln är en djup kratersjö. På sjöns botten finns kambrosilurisk kalksten.

4.2 Quality and importance

Representativt vattensystem för länets sprickdalslandskap. Mosaikartat landskap med näringsfattiga och klara vattendrag och sjöar. Förekomst av relikta kräftdjur i så gott som samtliga sjöar med djup mer än 15 meter. Vattensystemet är i stort sett opåverkat av regleringar, utsläpp och utgör ett viktigt lek- och uppväxtområde för havsöring. I vattensystemet förekommer tjockskalig målarmussla, stensimpa och utter och mal i Försjön. Målsjön och Näjernsjöarna är artrika fågelsjöar av slättsjökaraktär. Hummeln är en djup kratersjö med 6 glacialrelikter och förekomst av hornsimpa och nissöga. På sjöns botten finns kambrosilurisk kalksten. Utmed vattendragen finns flera värdefulla våtmarker.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LH01.05o
MH01.09o
MI01b
HJ01.03b
HJ02.05.02b
HJ02.05.02b
HJ02.05.03i
MJ03.01i
HJ03.02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.06o
MJ02.01.03o
HJ02.04.01b
HJ03.02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Virån nedströms Storyttern och Hummeln, Avaström mellan Näjern och Målsjön samt Illån mellan Illern och Näjern omfattas av strandskydd 100 m. För Hummeln, Storyttern och Tvingen gäller 200 m.Virån, Versjön, och ett flertal andra sjöar i systemet omfattas av landskapsbildsskydd om 100 m (Naturvårdslagen i dess lydelse före 1975). För Storyttern gäller 200 m och för Tvingen, Illern och Hummeln gäller avgränsning enligt beslut.Viråns vattensystem är utpekat som riksintrese för naturvården.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Viråns vattensystem
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0330210
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY